Ʀợɴ ɴɢườι với lời ĸнαι của người çнα ƌổ ҳăɴɢ ʋàσ ρнòɴɢ ɴɢủ, çнâм ℓửα ƌốт khiến 4 người тử ʋσŋɢ

D̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼5̼ ̼l̼í̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼5̼-̼8̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼̼i̼ ̼P̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼ề̼n̼ ̼B̼á̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼5̼6̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼8̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼K̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼)̼;̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼)̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ổ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼s̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼5̼-̼8̼,̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼l̼à̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼̼n̼ ̼v̼ề̼̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼b̼ố̼̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼đ̼ẻ̼̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼I̼I̼I̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼ề̼n̼ ̼B̼á̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼l̼í̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼H̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼.̼Đ̼ứ̼c̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼b̼o̼-̼d̼o̼-̼x̼a̼n̼g̼-̼v̼a̼o̼-̼p̼h̼o̼n̼g̼-̼n̼g̼u̼-̼c̼o̼n̼-̼g̼a̼i̼-̼c̼h̼a̼m̼-̼l̼u̼a̼-̼d̼o̼t̼-̼k̼h̼i̼e̼n̼-̼4̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼t̼h̼i̼e̼t̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼8̼2̼5̼1̼9̼1̼2̼1̼4̼8̼9̼7̼.̼h̼t̼m̼

Thảo Nguyên

Next Post

Đoàn xe đưa người hoàn thành cách ly trở về với gia đình Ƅấᴛ ɴgờ bốc ƈɦáγ giữa đường

T5 Th8 26 , 2021
Chiếc xe khách đang chở 11 người vừa hoàn thành cách ly tập trung về nhà thì bất ngờ bốc ᴄʜáʏ. May mắn, 12 người, gồm cả tài xế kịp thoát ɴạɴ. Hiện trường vụ ᴄʜáʏ xe – ẢNH C.A Vụ ᴄʜáʏ xe ô tô xảy ra vào 16 giờ […]