ʟá ᴛʜư ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴛừ Ấɴ Độ ɢửɪ ᴠề ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ

ʀᴏʜɪᴛ ʀᴀᴅᴀɴ, ᴍộᴛ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ Ấɴ Độ ᴄó 𝟹 ɴăᴍ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴍớɪ ᴠề ɴướᴄ ᴛừ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ ᴠà ᴠô ᴛìɴʜ “đóɴ” ʟàɴ sóɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜứ 𝟸 ǫᴜá ᴋʜủɴɢ ᴋʜɪếᴘ.

‘ᴄứ ᴍộᴛ ᴛɪếɴɢ ʟạɪ ᴄó 𝟷𝟷𝟽 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ’, ʙáᴄ sĩ ɴɢườɪ Ấɴ Độ đăɴɢ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴄầᴜ xɪɴ ᴛᴜʏệᴛ ᴠọɴɢ
ʀᴏʜɪᴛ ʀᴀᴅᴀɴ ᴄʜɪᴀ sẻ: “ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛôɪ đᴀɴɢ sốɴɢ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴋʜᴜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴛʜᴜộᴄ ᴅạɴɢ ᴋʜᴀɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴛạɪ ᴍᴜᴍʙᴀɪ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʟớɴ ɴʜấᴛ Ấɴ Độ. ʜɪệɴ ɢɪờ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴍỗɪ sáɴɢ ᴄủᴀ ᴛôɪ ʟà xᴜốɴɢ xᴇᴍ ʙảɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄủᴀ ʙộ ᴘʜậɴ ǫᴜảɴ ʟý ʟà đếɴ ɴᴀʏ đã ᴄó ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư đᴀɴɢ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ɴɢườɪ ɴʜɪễᴍ ʙệɴʜ đᴀɴɢ ᴄʜữᴀ ᴛạɪ ɴʜà để ᴄʜủ độɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʀáɴʜ. ʙảɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴàʏ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴍộᴛ ᴅàɪ ᴛʜêᴍ ᴠì ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴛạɪ ᴍᴜᴍʙᴀɪ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ɢầɴ ɴʜư ᴄʜỉ ᴘʜảɴ ứɴɢ đượᴄ ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ʜỗ ᴛʀợ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴄòɴ ᴠɪệᴄ ᴄʜữᴀ ᴛʀị ʟà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể.

ʜọ ᴄʜỉ ᴘʜáᴛ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴍộᴛ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ɴɢắɴ ɢọɴ ᴠà đề ɴɢʜị ᴠề ɴʜà ᴛự đɪềᴜ ᴛʀị ᴄáᴄʜ ʟʏ. ʙởɪ ʟẽ ᴛấᴛ ᴄả ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đềᴜ đã ʜếᴛ ᴄʜỗ. ɴɢᴀʏ ᴄả ɴʜữɴɢ ᴄᴀ ɴặɴɢ, ᴅù đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɢọɪ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜì xáᴄ sᴜấᴛ đượᴄ đáᴘ ứɴɢ ʜầᴜ ɴʜư ʀấᴛ íᴛ. ᴛɪếɴɢ ᴄòɪ xᴇ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ʟà âᴍ ᴛʜᴀɴʜ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜộᴄ ɴʜấᴛ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴘʜố ᴍᴜᴍʙᴀɪ ʟúᴄ ɴàʏ, đᴀ số ʟà ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ᴄᴀ “ᴍᴀʏ ᴍắɴ” đượᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ ʏ ᴛế để ᴍắᴛ đếɴ ʜᴏặᴄ đưᴀ ᴄáᴄ ᴛʜɪ ᴛʜể đếɴ ᴄáᴄ đɪểᴍ ʜᴏả ᴛʜɪêᴜ”.

ᴄáᴄʜ đâʏ ᴄʜưᴀ ʟâᴜ, ᴛʜế ɢɪớɪ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴠớɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛờ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ ᴘᴏsᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴘʜảɪ đɪ đốᴛ xáᴄ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ʙằɴɢ ᴄủɪ ᴋʜô ᴠì ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʟò ᴛʜɪêᴜ đã ʜᴏạᴛ độɴɢ ʜếᴛ ᴄôɴɢ sᴜấᴛ. ɴʜưɴɢ ᴛạɪ Ấɴ Độ ᴛʜì ɴʜữɴɢ ᴠɪệᴄ đó ʟúᴄ ɴàʏ ʟà ᴄʜᴜʏệɴ… ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ.

ʀᴏʜɪᴛ ʀᴀᴅᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄᴏɴ số 𝟹𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴄó ʟẽ ᴄʜỉ ʟà ʙề ɴổɪ, ᴛʜựᴄ ᴛế ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ Ấɴ Độ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ᴅự ʙáᴏ ᴛʀêɴ ᴍộᴛ ᴛʀɪệᴜ ᴄᴀ/ɴɢàʏ ᴍớɪ ʟà ᴄᴏɴ số đúɴɢ ᴠì ᴅịᴄʜ đã ʟᴀɴ ʀộɴɢ đếɴ ᴄáᴄ ᴠùɴɢ ɴôɴɢ ᴛʜôɴ, ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ʟᴀᴏ độɴɢ ɴɢʜèᴏ, ᴠốɴ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴅịᴄʜ đã ʙị ᴛʜả ɴổɪ, ᴛự ᴄʜữᴀ ᴠà ᴛự xử ʟý ᴋʜɪ ᴄó ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ. ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɢì ᴛôɪ ʙɪếᴛ ᴄó ʟẽ ᴘʜảɪ ᴄôɴɢ ɴʜậɴ ʀằɴɢ ʜệ ᴛʜốɴɢ ʏ ᴛếᴛ Ấɴ Độ ʟúᴄ ɴàʏ đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠỡ ɴáᴛ ᴛʀướᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ɴɢườɪ ᴅâɴ Ấɴ ᴛʜɪếᴜ ᴏxʏ ᴛʀầᴍ ᴛʀọɴɢ
“xɪɴ ʜãʏ ʜỗ ᴛʀợ ᴏxʏ để ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴛôɪ đượᴄ sốɴɢ ᴛʜêᴍ ᴅù ᴄʜỉ 𝟷 ɴɢàʏ”

ɢᴀᴜᴛᴀᴍ sɪɴɢʜ – ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʙáᴄ sĩ ᴛᴜʏếɴ đầᴜ ᴛạɪ Ấɴ Độ ʜɪệɴ ᴛạɪ đã ǫᴜá áᴍ ảɴʜ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪếɴɢ ‘ʙíᴘ ʙíᴘ’ ʙáᴏ ʜɪệᴜ ʟượɴɢ ᴏxʏ ᴛʀêɴ ᴍáʏ ᴛʜở ᴄòɴ ở ᴍứᴄ ᴠô ᴄùɴɢ ᴛʜấᴘ ᴠà ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ɴʜữɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʟầɴ ʟượᴛ ʙị đáɴʜ ʙạɪ ʙởɪ ᴛử ᴛʜầɴ ᴛʀêɴ ɢɪườɴɢ ʙệɴʜ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴛạɪ ɴᴇᴡ ᴅᴇʟʜɪ.

“ᴛôɪ ᴠà ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʙạɴ ʙè ᴍìɴʜ ʟúᴄ ɴàʏ ᴄʜỉ ᴄòɴ ɴʜắɴ ɴʜủ ᴠà ᴄầᴜ ɴɢᴜʏệɴ ᴄʜᴏ ɴʜᴀᴜ ʟà đừɴɢ ᴍắᴄ ʙấᴛ ᴋỳ ʙệɴʜ ɴàᴏ ᴋʜáᴄ đếɴ ᴍứᴄ ᴘʜảɪ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜưᴀ đừɴɢ ɴóɪ đếɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿”, ʀᴏʜɪᴛ ʀᴀᴅᴀɴ ɴóɪ. ᴠì ᴍộᴛ ᴋʜɪ ɴʜư ᴠậʏ ᴋʜả ɴăɴɢ ɴʜɪễᴍ ʙệɴʜ ʟà ʀấᴛ ᴄᴀᴏ, ᴠà ᴋʜủɴɢ ᴋʜɪếᴘ ɴʜấᴛ ʟúᴄ ɴàʏ ʟà số ʟượɴɢ ʙáᴄ sỹ ᴠà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ɴʜɪễᴍ ʙệɴʜ ǫᴜá ʟớɴ. ɴʜɪềᴜ ɴơɪ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ đủ ɴɢườɪ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴅịᴄʜ ᴠụ ʏ ᴛế ᴄơ ʙảɴ ᴋʜáᴄ.

ʙạɴ ᴄủᴀ ʀᴏʜɪᴛ ʀᴀᴅᴀɴ – ᴍộᴛ ʙáᴄ sỹ đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴍᴜᴍʙᴀɪ ɴóɪ ʀằɴɢ ᴋʜáᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴄó ᴅịᴄʜ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴋʜáᴄ, ᴅù ᴅịᴄʜ ɴặɴɢ ɴʜưɴɢ ʜọ ᴠẫɴ ʙảᴏ ᴠệ ᴋʜá ᴛốᴛ đượᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế, đâʏ ʟà đɪềᴜ ᴛɪêɴ ǫᴜʏếᴛ để ᴠượᴛ ǫᴜᴀ đạɪ ᴅịᴄʜ.

ɴʜưɴɢ ᴛạɪ Ấɴ Độ ʟúᴄ ɴàʏ đɪềᴜ ɴàʏ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể!

ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ʙáᴄ sỹ ᴠà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ɴʜɪễᴍ ʙệɴʜ, ᴋʜᴜɴɢ ᴄảɴʜ ᴛạɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪêɴ ʟúᴄ ɴàʏ ʟà ʀấᴛ ᴋʜủɴɢ ᴋʜɪếᴘ. ɴɢᴀʏ ᴄả ɴʜữɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴍắᴄ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ ᴋʜó đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ɴʜư ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ. ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ ᴛʀáɴʜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄó ʟẽ đᴀɴɢ ʙị ᴛʜả ɴổɪ ᴠà ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʟúᴄ ɴàʏ ʟạɪ ʟà ổ ᴅịᴄʜ ʟớɴ.

ʀᴏʜɪᴛ ʀᴀᴅᴀɴ ᴅẫɴ ᴄʜứɴɢ, ᴍặᴄ ᴅù ʟà ɴướᴄ ᴄó ɴềɴ ᴄɴᴛᴛ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ɴʜưɴɢ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ɴʜà ʜầᴜ ɴʜư ʜạɴ ᴄʜế, ɴó ᴄʜỉ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄᴛʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàɴʜ ɴàʏ ʜᴏặᴄ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ. ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ɢì ᴠì ʟựᴄ ʟượɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ᴛạɪ Ấɴ Độ ǫᴜá ʟớɴ, ʜọ ʜằɴɢ ɴɢàʏ ᴄó ᴍặᴛ ở ᴋʜắᴘ ɴơɪ, ᴠà ʟà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɢɪᴇᴏ ʀắᴄ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴋʜɪ ᴘʜảɪ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴍưᴜ sɪɴʜ. ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ đã đưᴀ ᴛɪɴ ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ᴄʜợ ở ɴᴇᴡ ᴅᴇʟɪ ᴘʜảɪ đóɴɢ ᴄửᴀ ᴠì ɢầɴ ɴʜư ᴛᴏàɴ ʙộ ɴɢườɪ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ đã ᴍắᴄ ʙệɴʜ. ʜᴏặᴄ ɴʜɪềᴜ ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ đã đóɴɢ ᴄửᴀ ᴠì ʜầᴜ ʜếᴛ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴍắᴄ ʙệɴʜ.

ᴅướɪ ᴍộᴛ đốɴɢ ᴄủɪ ʟà ᴍộᴛ xáᴄ ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ…
ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʟúᴄ ɴàʏ ᴄʜỉ ʙɪếᴛ ᴄầᴜ ɴɢᴜʏệɴ ᴄʜᴏ Ấɴ Độ. ᴠì ʜơɴ ᴀɪ ʜếᴛ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴘʜảɪ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ᴍọɪ ᴠɪệᴄ đã ᴠượᴛ ǫᴜá ᴛầᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴠà ʙị ᴛʜả ɴổɪ. ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đã ʟà đɪềᴜ xᴀ xỉ ᴠà ʜầᴜ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴅịᴄʜ ᴠụ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí ɴɢườɪ ᴅâɴ Ấɴ Độ ʟúᴄ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴛɪɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴄó ɢɪúᴘ ɢì ᴄʜᴏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ. ʀᴏʜɪᴛ ʀᴀᴅᴀɴ đã ᴘʜảɪ ʟậᴘ ᴍộᴛ ɢʀᴏᴜᴘ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʀêɴ ᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả ɢɪᴀ đìɴʜ ʟớɴ ɴộɪ ɴɢᴏạɪ ʜᴀɪ ʙêɴ để ᴄứ ᴍỗɪ ᴠàɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʀôɪ ǫᴜᴀ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴄó ᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɢì ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴠà ʙảᴏ ɴʜᴀᴜ ᴄẩɴ ᴛʜậɴ.

ʀᴏʜɪᴛ ʀᴀᴅᴀɴ ɴʜớ ɴʜư ɪɴ ᴄảɴʜ ʏêɴ ʙìɴʜ ᴋʜɪ sốɴɢ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sᴜốᴛ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴅù ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴋʜɪ đó ᴏɴ – ᴏғғ ᴠàɪ ɴơɪ ɴʜưɴɢ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛᴜʏệᴛ ᴠờɪ để ʙảᴏ ᴠệ ɴɢườɪ ᴅâɴ. Đượᴄ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴍᴜᴀ sắᴍ ᴛʜứᴄ ăɴ, ʙệɴʜ đượᴄ ᴋʜáᴍ ᴠà ᴄʜữᴀ ᴛʀị ʟà ɴɪềᴍ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ᴛᴜʏệᴛ ᴠờɪ ɴʜấᴛ ʟúᴄ ɴàʏ ᴍà ᴄáᴄ ʙạɴ ɴêɴ ᴛʀâɴ ᴛʀọɴɢ.

“ʜãʏ ᴄẩɴ ᴛʜậɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ʜãʏ ᴘʜòɴɢ ᴛʀáɴʜ để đừɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴘʜảɪ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ɴʜữɴɢ ᴄảɴʜ ᴋʜủɴɢ ᴋʜɪếᴘ ɴʜư đấᴛ ɴướᴄ ᴛôɪ” – ʟờɪ ɴʜắɴ ɢửɪ ᴄʜâɴ ᴛʜàɴʜ ʀᴏʜɪᴛ ʀᴀᴅᴀɴ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

Thảo Nguyên

Next Post

TP.HCM: Nhập cảnh ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ từ Campuchia, hai mẹ con đến BV Từ Dũ cả tuần mới khai báo

T4 Th4 28 , 2021
TP.HCM vừa ᴘʜát hiện 2 trường hợp nhập viện ở ʙệɴʜ viện Từ Dũ từ ngày 20.4 nhưng đến ngày 26.4 mới khai báo nhập cảnh ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ từ Campuchia về. Sáռg 28.4, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống […]