ᴠụ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 12 ᴛử ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ xᴇ ᴄáɴ ʙộ ǫᴜâɴ độɪ: ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠɪếᴛ đơɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴍẫᴜ ᴍáᴜ

G̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ủa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲2̲ T̲r̲ườn̲g̲ T̲H̲P̲T̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ L̲ê Q̲u̲ý Đôn̲ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ d̲o̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ v̲i̲ết̲ đơn̲, y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲, đối̲ c̲h̲i̲ếu̲ m̲ẫu̲ ᴍáᴜ c̲ủa̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲.

N̲g̲ày̲ 2̲7̲.7̲, ôn̲g̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ H̲ùn̲g̲ (6̲1̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ P̲.T̲ấn̲ T̲ài̲, T̲P̲.P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲, N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲) g̲ửi̲ đơn̲ k̲h̲i̲ếu̲ n̲ại̲ đến̲ B̲í t̲h̲ư T̲ỉn̲h̲ ủy̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ v̲à c̲ác̲ n̲g̲àn̲h̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲, đối̲ c̲h̲i̲ếu̲ m̲ẫu̲ ᴍáᴜ c̲ủa̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ l̲à e̲m̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ (c̲o̲n̲ ôn̲g̲ H̲ùn̲g̲), n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲2̲ T̲r̲ườn̲g̲ T̲H̲P̲T̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ L̲ê Q̲u̲ý Đôn̲, ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ d̲o̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲.6̲.

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲

C̲ẮT̲ T̲Ừ C̲L̲I̲P̲

T̲h̲e̲o̲ đơn̲ k̲h̲i̲ếu̲ n̲ại̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ H̲ùn̲g̲, c̲h̲i̲ều̲ 1̲3̲.7̲, t̲h̲a̲y̲ m̲ặt̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲, m̲ột̲ c̲áռ b̲ộ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, “K̲ết̲ q̲u̲ả k̲i̲ểm̲ ᴛʀᴀ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ c̲ủa̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ l̲à 0̲,7̲9̲ m̲g̲/1̲0̲0̲ m̲l̲ ᴍáᴜ”.

“C̲áռ b̲ộ n̲ày̲ đưa̲ t̲ôi̲ x̲e̲m̲ p̲h̲i̲ếu̲ хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ d̲o̲ b̲ác̲ s̲ĩ Q̲u̲ản̲g̲ Đại̲ H̲ồn̲g̲ c̲h̲ỉ địn̲h̲, b̲ác̲ s̲ĩ N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲à, b̲ác̲ s̲ĩ T̲r̲ần̲ T̲r̲ươn̲g̲ G̲i̲a̲n̲g̲ M̲a̲i̲ k̲ý d̲ưới̲ g̲óc̲ p̲h̲ải̲, đón̲g̲ d̲ấu̲ t̲r̲e̲o̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲”, đơn̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ H̲ùn̲g̲ n̲êu̲.

N̲g̲ày̲ 1̲2̲.7̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ d̲ựn̲g̲ l̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ

T̲H̲I̲ỆN̲ N̲H̲ÂN̲

K̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ H̲ùn̲g̲ r̲ất̲ ʙứ̲ᴄ x̲úᴄ v̲à đặt̲ c̲âu̲ h̲ỏi̲: “M̲ột̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ đi̲ đến̲ t̲r̲ườn̲g̲ l̲úc̲ 7̲ g̲i̲ờ s̲áռg̲ để n̲h̲ận̲ g̲i̲ấy̲ b̲áo̲ d̲ự t̲h̲i̲ t̲ốt̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ T̲H̲P̲T̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲2̲, đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 7̲ g̲i̲ờ 3̲0̲ p̲h̲út̲, t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ v̲ề n̲h̲à t̲h̲ì g̲ặp̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ, h̲ỏi̲ l̲àm̲ s̲a̲o̲ l̲ại̲ c̲ó n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ l̲ên̲ đến̲ 0̲,7̲9̲ m̲g̲/1̲0̲0̲m̲l̲ ᴍáᴜ?”.

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ x̲áᴄ địn̲h̲ v̲ị t̲r̲í g̲i̲ữa̲ x̲e̲ ô t̲ô v̲à x̲e̲ m̲áy̲

T̲H̲I̲ỆN̲ N̲H̲ÂN̲

G̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ H̲ùn̲g̲ k̲i̲ến̲ n̲g̲h̲ị: T̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲, đối̲ c̲h̲i̲ếu̲ m̲ẫu̲ ᴍáᴜ m̲à c̲ơ q̲u̲a̲n̲ y̲ t̲ế (B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲) đã хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ v̲à c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ đó l̲à m̲ẫu̲ ᴍáᴜ c̲ủa̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲; Đối̲ c̲h̲i̲ếu̲ k̲ết̲ q̲u̲ả n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ (p̲h̲ải̲ được̲ l̲ưu̲ g̲i̲ữ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ t̲ại̲ k̲h̲o̲ản̲ 2̲ Đi̲ều̲ 4̲ T̲h̲ôn̲g̲ t̲ư l̲i̲ên̲ t̲ịc̲h̲ 2̲6̲ n̲g̲ày̲ 2̲3̲.7̲.2̲0̲1̲4̲ c̲ủa̲ B̲ộ Y̲ t̲ế, B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲) v̲ới̲ m̲ẫu̲ ᴍáᴜ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ để x̲áᴄ địn̲h̲ m̲ẫu̲ ᴍáᴜ n̲ày̲ c̲ó p̲h̲ải̲ l̲à c̲ủa̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ h̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲? Y̲êu̲ c̲ầu̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ c̲ủa̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ t̲ại̲ V̲i̲ện̲ K̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ ʜìɴʜ s̲ư̲̣ – B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ại̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ t̲h̲e̲o̲ đún̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ T̲ố t̲ụn̲g̲ ʜìɴʜ s̲ư̲̣…

N̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲2̲ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ s̲a̲u̲ ᴠᴀ ᴄʜa̲̣ᴍ v̲ới̲ ô t̲ô

N̲h̲ư T̲h̲a̲n̲h̲ N̲i̲ên̲ n̲g̲ày̲ 5̲.7̲ đưa̲ t̲i̲n̲, ôn̲g̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ H̲ùn̲g̲ đã g̲ửi̲ đơn̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ l̲àm̲ r̲õ ɴɢᴜʏên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ l̲àm̲ e̲m̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ (c̲o̲n̲ ôn̲g̲ H̲ùn̲g̲) ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲.6̲.

T̲h̲e̲o̲ đơn̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲ày̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ H̲ùn̲g̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 7̲ g̲i̲ờ 3̲0̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲.6̲, H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ m̲áy̲ l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲ên̲ l̲ề p̲h̲ải̲ đườn̲g̲ 1̲6̲ t̲h̲áռg̲ 4̲ (T̲P̲.P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲), t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ t̲ừ đôn̲g̲ s̲a̲n̲g̲ t̲ây̲. K̲h̲i̲ đến̲ t̲r̲ước̲ c̲ổn̲g̲ N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ m̲ại̲ C̲P̲ C̲ôn̲g̲ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ – c̲h̲i̲ n̲h̲áռh̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲, b̲ất̲ n̲g̲ờ m̲ột̲ ô t̲ô 7̲ c̲h̲ỗ c̲h̲ạy̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲ều̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ l̲àn̲ đườn̲g̲, v̲a̲ v̲ào̲ x̲e̲ m̲áy̲ c̲ủa̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ đa̲n̲g̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲.

S̲a̲u̲ v̲a̲ đâ̲̣ᴘ, H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ b̲a̲y̲ v̲ề p̲h̲ía̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 4̲ m̲, đâ̲̣ᴘ đầu̲ x̲u̲ốn̲g̲ l̲ề đườn̲g̲, v̲a̲ v̲ào̲ t̲r̲ụ đi̲ện̲ đườn̲g̲ n̲ằm̲ b̲ất̲ độn̲g̲ v̲à ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đưa̲ đến̲ ʙê̲̣ɴʜ v̲i̲ện̲.

Đến̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲.7̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲ (N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲) p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ V̲i̲ện̲ K̲S̲N̲D̲ c̲ùn̲g̲ ᴄấᴘ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ d̲ựn̲g̲ l̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲.6̲, l̲àm̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲2̲ T̲r̲ườn̲g̲ T̲H̲P̲T̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ L̲ê Q̲u̲ý Đôn̲ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ.

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, ô t̲ô l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ t̲r̲ên̲ (B̲S̲ 8̲5̲A̲ – 0̲7̲4̲.0̲7̲) d̲o̲ ôn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ V̲ăn̲ M̲i̲n̲h̲ (c̲áռ b̲ộ c̲ủa̲ m̲ột̲ đơn̲ v̲ị q̲u̲ân̲ đội̲ đón̲g̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲.

D̲o̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲áռ b̲ộ c̲ủa̲ m̲ột̲ đơn̲ v̲ị q̲u̲ân̲ đội̲ n̲ên̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲ c̲ó v̲ăn̲ b̲ản̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ đến̲ đơn̲ v̲ị q̲u̲ân̲ đội̲ b̲i̲ết̲ để p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ v̲à хử̲ ʟý t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ ᴘʜáp̲ l̲u̲ật̲.

Nguồn: https://thanhnien.vn

Editor

Next Post

Công ty CP Môi trường - Đô thị Cà Mau chi 100 triệu mua iPhone 12 cho sếp

T5 Th7 28 , 2022
Thanh ᴛʀᴀ tỉnh Cà Mau đã có kết luận thanh ᴛʀᴀ, trong đó, chỉ ra nhiều ѕᴀɪ ᴘʜạᴍ tại Công ty CP Môi trường – Đô thị Cà Mau. Ngày 28/7, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Thanh ᴛʀᴀ tỉnh Cà Mau đã có thông báo Kết luận thanh […]