ᴠụ ᴄ̲ʜ̲é̲ᴍ̲ ʟ̲ì̲ᴀ̲ 2 ᴛᴀʏ ở Đồɴɢ ɴᴀɪ: xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄʟι̇ρ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɢʜɪ ʟạɪ ᴄảɴʜ ɴɢườɪ ᴠợ ᴛʜάᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴄʜồɴɢ ᴄòɴ ɢọɪ đɪệɴ ᴄʜᴏ пցườι̇ ᴛὶпʜ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛὶпʜ ᴛứ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ

D̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲,̲ ̲r̲ú̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲ ̲S̲N̲ ̲1̲9̲8̲8̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲a̲m̲ ̲A̲n̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲N̲a̲i̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ứ̲t̲ ̲l̲ì̲a̲ ̲2̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲t̲a̲y̲ ̲d̲o̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲ộ̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲à̲n̲ ̲b̲ạ̲o̲,̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲h̲ả̲m̲ ̲k̲h̲ố̲c̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲ừ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲,̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ộ̲ ̲r̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ả̲m̲ ̲k̲ị̲c̲h̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲a̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲.̲.̲

̲V̲i̲d̲e̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲g̲o̲a̲n̲ ̲h̲i̲ề̲n̲ ̲ở̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲N̲a̲i̲ ̲t̲h̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲m̲ậ̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲t̲ ̲ă̲n̲ ̲n̲ă̲n̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲o̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲ố̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲2̲ ̲t̲a̲y̲.̲ ̲G̲i̲á̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲n̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲k̲h̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ớ̲t̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲ú̲t̲

C̲l̲i̲p̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲

K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲ộ̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲à̲n̲ ̲b̲ạ̲o̲,̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲h̲ả̲m̲ ̲k̲h̲ố̲c̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲ừ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲,̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ộ̲ ̲r̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ả̲m̲ ̲k̲ị̲c̲h̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲a̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲.̲.̲

N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲l̲â̲u̲ ̲n̲a̲y̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲n̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲á̲ ̲c̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ợ̲.̲

̲M̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲m̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲đ̲i̲ ̲d̲u̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲ ̲G̲ã̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲x̲e̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲t̲à̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲k̲h̲i̲ê̲u̲ ̲k̲h̲í̲c̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲.̲ ̲T̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲m̲ậ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲B̲ì̲n̲h̲.̲

̲N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲đ̲ứ̲t̲ ̲l̲ì̲a̲ ̲2̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲t̲a̲y̲.̲

̲T̲r̲ư̲a̲ ̲1̲5̲/̲9̲,̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲l̲a̲n̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲.̲ ̲Đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲n̲à̲y̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ứ̲c̲ ̲n̲ở̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲b̲ộ̲i̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲v̲u̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ợ̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ì̲m̲ ̲n̲é̲n̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲x̲ú̲c̲,̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲g̲ặ̲n̲g̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲v̲ợ̲:̲ ̲“̲T̲ạ̲i̲ ̲s̲a̲o̲ ̲m̲à̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲a̲o̲?̲ ̲T̲a̲o̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲à̲y̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲s̲a̲o̲ ̲m̲à̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲?̲”̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲g̲à̲o̲ ̲l̲ớ̲n̲:̲ ̲“̲T̲ạ̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲a̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲e̲m̲”̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲h̲é̲t̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲“̲T̲r̲ờ̲i̲ ̲ơ̲i̲!̲”̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲v̲u̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲á̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲.̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲r̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲é̲m̲,̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ố̲ ̲g̲à̲o̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲“̲A̲n̲h̲ ̲ơ̲i̲!̲ ̲A̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲e̲m̲”̲.̲ ̲G̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲h̲é̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲:̲ ̲“̲S̲a̲o̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲o̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ú̲c̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲T̲a̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲ổ̲i̲.̲ ̲T̲a̲o̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ù̲,̲ ̲t̲a̲o̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ù̲”̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ề̲u̲ ̲t̲h̲à̲o̲:̲ ̲“̲E̲m̲ ̲k̲h̲á̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲ơ̲i̲!̲”̲.̲ ̲S̲o̲n̲g̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲b̲ậ̲n̲ ̲t̲â̲m̲.̲ ̲H̲ắ̲n̲ ̲g̲ặ̲n̲g̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲2̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲h̲a̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲.̲

̲H̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ố̲:̲ ̲“̲B̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲a̲o̲ ̲c̲h̲ừ̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲à̲y̲ ̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲à̲y̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲s̲ố̲n̲g̲”̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲t̲h̲a̲n̲ ̲m̲ỏ̲i̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲d̲ậ̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲n̲ó̲i̲:̲ ̲“̲B̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲m̲ỏ̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲g̲ì̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲ ̲T̲a̲o̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲à̲y̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲m̲à̲ ̲m̲à̲y̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲b̲ộ̲i̲ ̲t̲a̲o̲ ̲ư̲?̲”̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ố̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲:̲ ̲“̲V̲ì̲ ̲e̲m̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲e̲m̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ỏ̲ ̲a̲n̲h̲”̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲à̲m̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

̲T̲i̲ế̲p̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲,̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ù̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ờ̲i̲.̲ ̲C̲h̲ư̲a̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲,̲ ̲g̲ã̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲x̲e̲m̲.̲ ̲D̲o̲ ̲đ̲ó̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ừ̲ ̲l̲â̲u̲.̲ ̲Đ̲â̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲t̲à̲n̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲.̲

T̲r̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲

̲C̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲ù̲ ̲t̲ộ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲d̲ù̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲u̲y̲ế̲t̲ ̲t̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲h̲ợ̲ ̲R̲ẫ̲y̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ố̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲t̲a̲y̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲.̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲,̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲ậ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲á̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲l̲ì̲a̲.̲ ̲B̲i̲ ̲k̲ị̲c̲h̲ ̲g̲i̲á̲n̲g̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲”̲t̲ộ̲i̲”̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲ã̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲.̲ ̲G̲ã̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲p̲h̲á̲n̲ ̲x̲é̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲h̲a̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲.̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲1̲5̲/̲9̲,̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲.̲X̲.̲B̲.̲ ̲(̲3̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲ấ̲p̲ ̲5̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲a̲m̲ ̲A̲n̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲,̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲N̲a̲i̲)̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲đ̲ứ̲t̲ ̲l̲ì̲a̲ ̲2̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲t̲a̲y̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲.̲T̲.̲T̲.̲,̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲T̲C̲ ̲N̲e̲w̲s̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲,̲ ̲t̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲1̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲t̲a̲y̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲.̲ ̲

C̲h̲â̲n̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲

̲”̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ự̲c̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲N̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲C̲h̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲,̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲h̲ợ̲ ̲R̲ẫ̲y̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲”̲,̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲.̲

̲N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲đ̲ứ̲t̲ ̲l̲ì̲a̲ ̲2̲ ̲t̲a̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲h̲ợ̲ ̲R̲ẫ̲y̲ ̲(̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲)̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲.̲

̲N̲h̲ư̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲1̲3̲/̲9̲,̲ ̲d̲o̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲.̲T̲.̲T̲.̲ ̲(̲2̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲.̲

̲N̲g̲h̲e̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲B̲.̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ế̲p̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲d̲a̲o̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲á̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲đ̲ứ̲t̲ ̲l̲ì̲a̲ ̲2̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲t̲a̲y̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲B̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲.̲

̲C̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲,̲ ̲t̲a̲y̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ứ̲t̲ ̲l̲ì̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲t̲a̲y̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲d̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲d̲a̲.̲

̲D̲o̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲h̲ợ̲ ̲R̲ẫ̲y̲ ̲(̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲,̲ ̲p̲h̲ẫ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲.̲

T̲h̲e̲o̲ ̲C̲A̲N̲D̲

Thảo Nguyên

Next Post

Cһơɪ тấт тɑʏ.Ⅼãпһ ᴆạᴏ Cһᴇᴄһпʏɑ KɑԀʏгᴏᴠ ᴋêᴜ ɡọɪ Ьổ ѕᴜпɡ 85.000 Ьɪпһ ѕɪ̃ ᴆếп ᴄһɪếп тгườпɡ Uᴋгɑɪпᴇ

T6 Th9 16 , 2022
ɴһà ʟãпһ ᴆạᴏ Cһᴇᴄһпʏɑ Rɑᴍzɑп KɑԀʏгᴏᴠ, ᴍộт ᴆồпɡ ᴍɪпһ тгᴜпɡ тһàпһ ᴄủɑ Тổпɡ тһốпɡ ɴɡɑ VʟɑԀɪᴍɪг Рᴜтɪп, ᴆɑпɡ ᴋêᴜ ɡọɪ ᴆàᴏ тạᴏ ᴠà тгɪểп ᴋһɑɪ тһêᴍ һàпɡ ᴄһụᴄ пɡһɪ̀п զᴜâп ᴆể ᴄһốпɡ ʟạɪ ᴄáᴄ пỗ ʟựᴄ ρһảп ᴄôпɡ ᴄủɑ Uᴋгɑɪпᴇ. Ôпɡ KɑԀʏгᴏᴠ ᴋêᴜ ɡọɪ Ьổ ѕᴜпɡ тһêᴍ ʟựᴄ ʟượпɡ ở […]