4̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲ b̲ị b̲ắt̲, c̲ựu̲ T̲h̲i̲ếu̲ t̲á n̲ói̲ ‘g̲óc̲ k̲h̲u̲ất̲ l̲ạn̲h̲ n̲g̲ười̲’

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ 4̲ c̲án̲ b̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲ b̲ị b̲ắt̲ v̲ì l̲àm̲ s̲a̲i̲ l̲ệc̲h̲ h̲ồ s̲ơ, n̲g̲u̲y̲ên̲ T̲h̲i̲ếu̲ t̲á T̲r̲ịn̲h̲ K̲h̲o̲a̲ t̲i̲ết̲ l̲ộ n̲h̲ữn̲g̲ g̲óc̲ k̲h̲u̲ất̲ “c̲h̲ạy̲ án̲”, “c̲h̲i̲a̲ t̲i̲ền̲” v̲à “m̲u̲a̲ c̲h̲u̲ộc̲”.

Ôn̲g̲ T̲r̲ịn̲h̲ V̲ăn̲ K̲h̲o̲a̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ c̲án̲ b̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲ (H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲) l̲à n̲g̲ười̲ g̲ửi̲ đơn̲ t̲ố c̲áo̲ m̲ột̲ s̲ố c̲án̲ b̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲ l̲àm̲ s̲a̲i̲ l̲ệc̲h̲ h̲ồ s̲ơ v̲ụ b̲ắt̲ 2̲5̲ n̲g̲ười̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ m̲a̲ t̲úy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲án̲ k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 1̲3̲/1̲1̲/2̲0̲2̲0̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ c̲ó đơn̲ t̲ố c̲áo̲, V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ t̲ối̲ c̲a̲o̲ đã v̲ào̲ c̲u̲ộc̲, k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ g̲i̲a̲m̲ 4̲ c̲án̲ b̲ộ t̲h̲u̲ộc̲ Đội̲ Đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ổn̲g̲ h̲ợp̲, Đội̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ề t̲r̲ật̲ t̲ự x̲ã h̲ội̲ v̲à Đội̲ C̲S̲ĐT̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ v̲ề h̲ìn̲h̲ s̲ự – k̲i̲n̲h̲ t̲ế – m̲a̲ t̲úy̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲, H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲.

N̲g̲ày̲ 1̲7̲/5̲, Đại̲ t̲á T̲r̲ần̲ T̲i̲ến̲ Q̲u̲a̲n̲g̲, T̲r̲ưởn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲ c̲ũn̲g̲ đã x̲i̲n̲ n̲g̲h̲ỉ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ l̲ý d̲o̲… để c̲h̲ữa̲ b̲ện̲h̲.

Ức̲ c̲h̲ế, d̲ồn̲ n̲én̲ t̲h̲àn̲h̲ “g̲i̲ọt̲ n̲ước̲ t̲r̲àn̲ l̲y̲”
S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ t̲ối̲ c̲a̲o̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲, k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ g̲i̲a̲m̲ 4̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲, ôn̲g̲ T̲r̲ịn̲h̲ V̲ăn̲ K̲h̲o̲a̲ n̲h̲ận̲ được̲ “m̲ưa̲ k̲h̲e̲n̲” t̲ừ d̲ư l̲u̲ận̲ v̲ề l̲òn̲g̲ d̲ũn̲g̲ c̲ảm̲, c̲h̲ín̲h̲ t̲r̲ực̲. P̲V̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ l̲i̲ên̲ h̲ệ để p̲h̲ỏn̲g̲ v̲ấn̲ s̲o̲n̲g̲ ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ đều̲ t̲ừ c̲h̲ối̲ v̲ì “k̲h̲ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ l̲ên̲ b̲áo̲ c̲h̲í n̲h̲i̲ều̲, m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ l̲ại̲ n̲g̲h̲ĩ t̲ôi̲ n̲ày̲ n̲ọ”.

N̲g̲ày̲ 1̲7̲/5̲, t̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲, g̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲ m̲ãi̲, c̲ựu̲ T̲h̲i̲ếu̲ t̲á C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲ đã c̲h̲ịu̲ m̲ở l̲ời̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ới̲ P̲V̲ B̲áo̲ N̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ t̲ừ đầu̲ đến̲ c̲u̲ối̲ v̲ụ án̲ “x̲ưa̲ n̲a̲y̲ h̲i̲ếm̲” đa̲n̲g̲ g̲ây̲ r̲ún̲g̲ độn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ n̲ày̲.

Ôn̲g̲ T̲r̲ịn̲h̲ V̲ăn̲ K̲h̲o̲a̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ g̲óc̲ k̲h̲u̲ất̲ v̲ụ án̲ d̲ẫn̲ đến̲ 4̲ c̲án̲ b̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲ b̲ị b̲ắt̲ – Ản̲h̲: C̲ườn̲g̲ V̲ũ

Ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, ôn̲g̲ v̲ề c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ t̲ại̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲ t̲ừ t̲h̲án̲g̲ 0̲3̲/2̲0̲1̲7̲, t̲h̲u̲ộc̲ Đội̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ v̲ề m̲a̲ t̲úy̲. T̲h̲án̲g̲ 0̲5̲/2̲0̲1̲8̲, ôn̲g̲ được̲ đi̲ều̲ độn̲g̲ s̲a̲n̲g̲ Đội̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ổn̲g̲ h̲ợp̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ t̲ại̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲, ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ c̲án̲ b̲ộ c̲h̲i̲ến̲ s̲ỹ “t̲âm̲ t̲ư” v̲ề c̲ác̲h̲ x̲ử l̲ý c̲ủa̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲, n̲h̲ư: c̲h̲ỉ t̲i̲êu̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲, c̲h̲ế độ c̲h̲ín̲h̲ s̲ác̲h̲, t̲i̲ền̲ n̲g̲h̲ỉ d̲ưỡn̲g̲, n̲g̲h̲ỉ p̲h̲ép̲, t̲i̲ền̲ t̲r̲ực̲ c̲h̲ốt̲ c̲ủa̲ “a̲n̲h̲ e̲m̲”…

“N̲h̲ữn̲g̲ t̲i̲ền̲ đó h̲ầu̲ n̲h̲ư l̲ín̲h̲ t̲r̲án̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó h̲o̲ặc̲ “được̲” r̲ất̲ ít̲ v̲ới̲ l̲ý d̲o̲ được̲ g̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲ l̲à c̲h̲u̲y̲ển̲ v̲ào̲ q̲u̲ỹ c̲ủa̲ đơn̲ v̲ị, m̲à m̲ục̲ đíc̲h̲ l̲à p̲h̲ục̲ v̲ụ c̲h̲ín̲h̲ c̲h̲o̲ b̲a̲n̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲”, ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ t̲h̲ẳn̲g̲ t̲h̲ắn̲ n̲ói̲.

N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, t̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲, h̲àn̲g̲ t̲h̲án̲g̲, h̲àn̲g̲ q̲u̲ý, “a̲n̲h̲ e̲m̲” đều̲ được̲ g̲i̲a̲o̲ c̲h̲ỉ t̲i̲êu̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲ác̲ v̲ụ án̲. N̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ b̲ắt̲ được̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲ử l̲ý để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲h̲ỉ t̲i̲êu̲ m̲à c̲h̲o̲ l̲i̲ên̲ h̲ệ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ để “l̲àm̲ án̲”, t̲h̲ả c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ r̲a̲. Đi̲ều̲ n̲ày̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲án̲ b̲ộ c̲h̲i̲ến̲ s̲ỹ r̲ất̲ b̲ức̲ x̲úc̲.

T̲ừ n̲h̲ữn̲g̲ b̲ất̲ c̲ập̲, áp̲ l̲ực̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲, ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ l̲u̲ôn̲ t̲r̲ăn̲ t̲r̲ở n̲g̲h̲ĩ r̲ằn̲g̲ n̲ếu̲ m̲ìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲àm̲ g̲ì đó k̲h̲ác̲ t̲h̲ì b̲ản̲ t̲h̲ân̲ v̲à n̲h̲i̲ều̲ “a̲n̲h̲ e̲m̲” s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ b̲i̲ết̲ đến̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲h̲ế độ c̲h̲ín̲h̲ s̲ác̲h̲ m̲à đán̲g̲ r̲a̲ m̲ìn̲h̲ được̲ h̲ưởn̲g̲. T̲ừ đó, ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ l̲u̲ôn̲ để ý n̲h̲ữn̲g̲ v̲ụ án̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ s̲a̲i̲ p̲h̲ạm̲ c̲ủa̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ c̲ác̲ b̲ằn̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲, c̲h̲ứn̲g̲ c̲ứ n̲h̲ằm̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ đưa̲ r̲a̲ án̲h̲ s̲án̲g̲.

C̲u̲ộc̲ đột̲ k̲íc̲h̲ l̲úc̲ r̲ạn̲g̲ s̲án̲g̲ c̲h̲o̲ đến̲ m̲àn̲ “c̲h̲ạy̲ án̲”, đón̲g̲ c̲ửa̲ c̲h̲i̲a̲ t̲i̲ền̲

L̲úc̲ 1̲h̲ n̲g̲ày̲ 1̲3̲/1̲1̲/2̲0̲2̲0̲, T̲h̲i̲ếu̲ t̲á K̲h̲o̲a̲ n̲h̲ận̲ được̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ c̲ủa̲ m̲ột̲ s̲ố đồn̲g̲ c̲h̲í t̲r̲o̲n̲g̲ Đội̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ổn̲g̲ h̲ợp̲, n̲ói̲ l̲à đồn̲g̲ c̲h̲í Đỗ H̲ữu̲ D̲ũn̲g̲ (k̲h̲i̲ đó l̲à P̲h̲ó Đội̲ t̲r̲ưởn̲g̲ Đội̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ề t̲r̲ật̲ t̲ự x̲ã h̲ội̲ – P̲V̲) đã b̲áo̲ c̲áo̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ x̲i̲n̲ t̲ăn̲g̲ c̲ườn̲g̲ c̲h̲o̲ đội̲ để k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ q̲u̲án̲ k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ H̲ải̲ S̲ơn̲ 8̲6̲ ở P̲. H̲ợp̲ Đức̲, Đồ S̲ơn̲ b̲ởi̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ được̲ c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ k̲h̲ả n̲g̲h̲i̲ t̲ụ t̲ập̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲, ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ l̲ên̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ H̲ợp̲ Đức̲, h̲ơn̲ c̲h̲ục̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ỹ k̲h̲ác̲ c̲ũn̲g̲ đa̲n̲g̲ ở đó. Q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ n̲h̲ận̲ địn̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲án̲ h̲át̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ c̲ủa̲ “b̲a̲y̲ l̲ắc̲” n̲ên̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ “đột̲ k̲íc̲h̲” v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲. K̲h̲i̲ v̲ào̲ p̲h̲òn̲g̲ V̲I̲P̲ 5̲ c̲ó 1̲7̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ đa̲n̲g̲ q̲u̲a̲y̲ c̲u̲ồn̲g̲ l̲ắc̲ l̲ư t̲r̲o̲n̲g̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲h̲ạc̲ m̲ạn̲h̲, đèn̲ m̲ờ.

“T̲ôi̲ r̲út̲ s̲ún̲g̲, y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ t̲ắt̲ n̲h̲ạc̲, b̲ật̲ đi̲ện̲ l̲ên̲ để l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲. Q̲úa̲ t̲r̲ìn̲h̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ên̲ n̲ền̲ n̲h̲à v̲à c̲ác̲ b̲àn̲ u̲ốn̲g̲ n̲ước̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ên̲ m̲àu̲ x̲a̲n̲h̲, m̲àu̲ h̲ồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ l̲à m̲a̲ t̲úy̲ t̲ổn̲g̲ h̲ợp̲. N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, n̲ền̲ n̲h̲à v̲à m̲ặt̲ b̲àn̲ c̲ó t̲úi̲ n̲i̲-l̲ôn̲g̲ c̲h̲ứa̲ b̲ột̲ m̲àu̲ t̲r̲ắn̲g̲ v̲à đĩa̲ s̲ứ, t̲h̲ẻ c̲ào̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲, n̲g̲h̲i̲ l̲à k̲e̲t̲a̲m̲i̲n̲ v̲à t̲ờ t̲i̲ền̲ đã q̲u̲ấn̲ t̲r̲òn̲, n̲g̲h̲i̲ l̲à d̲ụn̲g̲ c̲ụ để h̲ít̲. C̲òn̲ ở k̲h̲u̲ v̲ực̲ l̲ễ t̲ân̲, p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ác̲h̲ c̲ó 1̲1̲ n̲g̲ười̲ n̲ữa̲, t̲ổn̲g̲ c̲ộn̲g̲ 2̲8̲ đối̲ t̲ượn̲g̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, l̲ập̲ b̲i̲ên̲ b̲ản̲ c̲h̲o̲ c̲h̲ủ q̲u̲án̲ k̲ý v̲ào̲, đến̲ 5̲h̲ s̲án̲g̲, đồn̲g̲ c̲h̲í N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲ữu̲ C̲ườn̲g̲, Đội̲ p̲h̲ó Đội̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ổn̲g̲ h̲ợp̲ được̲ đi̲ều̲ đến̲ để t̲ăn̲g̲ c̲ườn̲g̲, t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲. T̲ôi̲ đã b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ t̲a̲n̲g̲ v̲ật̲, b̲i̲ên̲ b̲ản̲ c̲h̲o̲ đồn̲g̲ c̲h̲í C̲ườn̲g̲, k̲h̲i̲ đó l̲à c̲h̲ỉ h̲u̲y̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ c̲ủa̲ t̲ôi̲ q̲u̲ản̲ l̲ý, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ b̲áo̲ c̲áo̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ x̲i̲n̲ x̲e̲ để đưa̲ t̲ất̲ c̲ả c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ v̲ề q̲u̲ận̲”, ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ n̲h̲ớ l̲ại̲.

V̲ề đến̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲, l̲úc̲ đó k̲h̲o̲ản̲g̲ 6̲ g̲i̲ờ s̲án̲g̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ t̲ăn̲g̲ c̲ườn̲g̲ t̲h̲êm̲ c̲án̲ b̲ộ Đội̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự, Đội̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ v̲à C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ H̲ợp̲ Đức̲ để t̲ổ c̲h̲ức̲ c̲a̲n̲h̲ g̲i̲ữ v̲à l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ t̲h̲e̲o̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲ự. B̲ản̲ t̲h̲ân̲ ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ được̲ g̲i̲a̲o̲ l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ 2̲ đối̲ t̲ượn̲g̲, t̲r̲ước̲ đó đã được̲ t̲e̲s̲t̲ n̲h̲a̲n̲h̲ v̲ề m̲a̲ t̲úy̲ b̲ằn̲g̲ q̲u̲e̲ t̲h̲ử, k̲ết̲ q̲u̲ả c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ 2̲5̲/2̲8̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ d̲ươn̲g̲ t̲ín̲h̲ v̲ới̲ m̲a̲ t̲úy̲, t̲ừ h̲e̲r̲o̲i̲n̲ đến̲ m̲a̲ t̲úy̲ t̲ổn̲g̲ h̲ợp̲.

Ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲6̲h̲ c̲h̲i̲ều̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, đồn̲g̲ c̲h̲í N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲ữu̲ C̲ườn̲g̲ l̲ên̲ c̲h̲ỉ đạo̲ d̲ừn̲g̲ v̲i̲ệc̲ l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ để đồn̲g̲ c̲h̲í g̲ặp̲ r̲i̲ên̲g̲ t̲ừn̲g̲ đối̲ t̲ượn̲g̲, s̲a̲u̲ đó c̲h̲o̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ v̲ề n̲h̲à. L̲úc̲ s̲a̲u̲, ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ t̲h̲ấy̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ l̲ạ r̲a̲ v̲ào̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ g̲ặp̲ r̲i̲ên̲g̲ đồn̲g̲ c̲h̲í C̲ườn̲g̲ v̲à đồn̲g̲ c̲h̲í Q̲u̲a̲n̲g̲ (T̲r̲ần̲ T̲i̲ến̲ Q̲u̲a̲n̲g̲, T̲r̲ưởn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ – P̲V̲). T̲ầm̲ 2̲0̲h̲, l̲ần̲ l̲ượt̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ được̲ t̲h̲ả v̲ề, n̲g̲ười̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ v̲ề l̲à 2̲2̲h̲3̲0̲p̲, c̲o̲i̲ n̲h̲ư x̲o̲n̲g̲ v̲i̲ệc̲.

“H̲a̲i̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ s̲a̲u̲, t̲ức̲ t̲h̲ứ 2̲ (1̲5̲/1̲1̲/2̲0̲2̲0̲), đồn̲g̲ c̲h̲í C̲ườn̲g̲ c̲ó m̲a̲n̲g̲ m̲ột̲ t̲ờ g̲i̲ấy̲ v̲ề, g̲h̲i̲ s̲ố t̲i̲ền̲ được̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ c̲h̲o̲ t̲ừ v̲ụ v̲i̲ệc̲ đấy̲ l̲à 3̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ v̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ s̲ếp̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ c̲h̲ỉ đạo̲ c̲h̲o̲ 1̲5̲ t̲r̲i̲ệu̲ v̲ào̲ q̲u̲ỹ c̲ủa̲ đội̲, c̲òn̲ 1̲5̲ t̲r̲i̲ệu̲ m̲ấy̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đội̲ c̲h̲i̲a̲ n̲h̲a̲u̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, c̲ác̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đội̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ận̲ r̲i̲ên̲g̲ m̲à n̲ói̲ c̲h̲o̲ h̲ết̲ s̲ố t̲i̲ền̲ 1̲5̲ t̲r̲i̲ệu̲ v̲ào̲ q̲u̲ỹ c̲ủa̲ đội̲ v̲ì q̲u̲ỹ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲, c̲h̲ỉ d̲u̲y̲ n̲h̲ất̲ đồn̲g̲ c̲h̲í C̲ườn̲g̲ c̲ầm̲ 6̲ t̲r̲i̲ệu̲. Đến̲ t̲ối̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, đồn̲g̲ c̲h̲í C̲ườn̲g̲ g̲ọi̲ t̲ôi̲ v̲à 3̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ n̲ữa̲ p̲h̲ụ t̲r̲ác̲h̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ v̲ào̲ p̲h̲òn̲g̲ n̲ói̲ r̲i̲ên̲g̲, b̲ảo̲ c̲h̲o̲ t̲h̲êm̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ười̲ 2̲,5̲ t̲r̲i̲ệu̲, t̲ổn̲g̲ l̲à 1̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, 4̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ đều̲ k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ n̲h̲ận̲ r̲ồi̲ đi̲ v̲ề. S̲a̲u̲ đó t̲ôi̲ x̲i̲n̲ n̲g̲h̲ỉ p̲h̲ép̲. H̲ết̲ 1̲8̲ n̲g̲ày̲ p̲h̲ép̲, t̲ôi̲ l̲àm̲ đơn̲ x̲i̲n̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲ g̲ửi̲ đồn̲g̲ c̲h̲í T̲r̲ần̲ T̲i̲ến̲ Q̲u̲a̲n̲g̲, T̲r̲ưởn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲. Đồn̲g̲ c̲h̲í Q̲u̲a̲n̲g̲ h̲ỏi̲ l̲ý d̲o̲, t̲ôi̲ n̲ói̲ m̲u̲ốn̲ t̲ìm̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ k̲h̲ác̲ p̲h̲ù h̲ợp̲ h̲ơn̲, v̲i̲ệc̲ x̲i̲n̲ x̲u̲ất̲ n̲g̲ũ l̲à t̲ự n̲g̲u̲y̲ện̲ k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ ép̲ b̲u̲ộc̲. T̲r̲ìn̲h̲ b̲ày̲ x̲o̲n̲g̲, ôn̲g̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ b̲ảo̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ n̲g̲h̲ỉ n̲ốt̲ 7̲ n̲g̲ày̲ p̲h̲ép̲ để s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ”, ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ k̲ể.

“N̲g̲ã g̲i̲á” k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲, 4̲ c̲án̲ b̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲ b̲ị b̲ắt̲

N̲g̲ày̲ 1̲2̲/1̲/2̲0̲2̲1̲, ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ s̲o̲ạn̲ h̲a̲i̲ đơn̲ t̲ố c̲áo̲, m̲ột̲ đơn̲ g̲ửi̲ T̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲òn̲ m̲ột̲ đơn̲ ôn̲g̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ m̲a̲n̲g̲ đến̲ V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ T̲ối̲ c̲a̲o̲, v̲ào̲ C̲ục̲ 1̲, P̲h̲òn̲g̲ 6̲. Ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 3̲ n̲g̲ày̲, c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ b̲ằn̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ c̲ủa̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ề v̲ụ án̲ r̲ồi̲ t̲r̲ở v̲ề q̲u̲ê. Đến̲ n̲g̲ày̲ 1̲5̲/0̲1̲, T̲h̲i̲ếu̲ t̲á T̲r̲ịn̲h̲ V̲ăn̲ K̲h̲o̲a̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ n̲h̲ận̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ x̲u̲ất̲ n̲g̲ũ d̲o̲ G̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲. H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ k̲ý.

N̲g̲ày̲ 2̲0̲/1̲/2̲0̲2̲1̲, c̲h̲ỉ c̲h̲ưa̲ đầy̲ m̲ột̲ t̲u̲ần̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ t̲ố c̲áo̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ c̲ủa̲ V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ t̲ối̲ c̲a̲o̲ đã b̲ắt̲ g̲i̲ữ n̲g̲ười̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ l̲à T̲h̲i̲ếu̲ t̲á N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲ữu̲ C̲ườn̲g̲, Đội̲ p̲h̲ó Đội̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ổn̲g̲ h̲ợp̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲.

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ V̲i̲ện̲ k̲i̲ểm̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ t̲ối̲ c̲a̲o̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ v̲i̲ệc̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố n̲h̲óm̲ c̲án̲ b̲ộ, c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲, H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ l̲àm̲ s̲a̲i̲ l̲ệc̲h̲ h̲ồ s̲ơ v̲ụ án̲ – Ản̲h̲: M̲C̲

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲, b̲ắt̲ g̲i̲ữ m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ ôn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ s̲ức̲ ép̲, đe̲ d̲ọa̲ n̲ào̲ t̲ừ đơn̲ v̲ị c̲ũ v̲à c̲ác̲ đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲ũ, b̲ởi̲ h̲ọ b̲i̲ết̲ ôn̲g̲ l̲à c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ế n̲ào̲, k̲h̲ôn̲g̲ s̲ợ g̲ì c̲ả.

“N̲h̲ưn̲g̲ h̲ọ c̲ó x̲i̲n̲ g̲ặp̲ r̲i̲ên̲g̲, đưa̲ r̲a̲ l̲ời̲ đề n̲g̲h̲ị, n̲ếu̲ t̲ôi̲ c̲h̲ịu̲ r̲út̲ h̲a̲i̲ c̲ái̲ đơn̲ v̲ề t̲ôi̲ s̲ẽ được̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲ỷ đồn̲g̲. N̲h̲ưn̲g̲ đến̲ g̲i̲ờ p̲h̲út̲ n̲ày̲, t̲i̲ền̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲, d̲a̲n̲h̲ d̲ự m̲ới̲ l̲à q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲. N̲ếu̲ t̲ôi̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲ền̲ c̲ủa̲ h̲ọ, t̲h̲ì n̲g̲ày̲ m̲a̲i̲, c̲ó k̲h̲i̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ d̲ịc̲h̲ v̲ụ ở k̲h̲u̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲ Đồ S̲ơn̲ p̲h̲ải̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ c̲ật̲ l̲ực̲ để b̲ù l̲ại̲ c̲h̲ỗ đó, v̲ậy̲ k̲h̲ác̲ n̲ào̲ t̲ôi̲ g̲án̲h̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲ủa̲ t̲ôi̲. T̲ôi̲ b̲ảo̲ đồn̲g̲ c̲h̲í đừn̲g̲ n̲ói̲ t̲h̲êm̲ g̲ì n̲ữa̲, v̲u̲i̲ v̲ẻ đi̲ v̲ề đi̲”, ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ t̲h̲ẳn̲g̲ t̲h̲ắn̲ k̲ể l̲ại̲ c̲u̲ộc̲ n̲g̲ã g̲i̲á b̲ất̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ừ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

T̲ầm̲ 4̲ t̲h̲án̲g̲ s̲a̲u̲, n̲g̲ày̲ 1̲1̲/5̲/2̲0̲2̲1̲, t̲ại̲ t̲r̲ụ s̲ở C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ – V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ T̲ối̲ c̲a̲o̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ đối̲ v̲ới̲ 3̲ c̲án̲ b̲ộ k̲h̲ác̲ c̲ủa̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲, g̲ồm̲: T̲r̲u̲n̲g̲ t̲á Đi̲n̲h̲ Đìn̲h̲ V̲i̲ệt̲ (Đội̲ t̲r̲ưởn̲g̲ Đội̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ Đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ v̲ề h̲ì̲n̲h̲ s̲ự – k̲i̲n̲h̲ t̲ế – m̲a̲ t̲ú̲y̲), T̲h̲ượn̲g̲ úy̲ Đỗ H̲ữu̲ D̲ũn̲g̲ (P̲h̲ó Đội̲ t̲r̲ưởn̲g̲ Đội̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ề t̲r̲ật̲ t̲ự x̲ã h̲ội̲) v̲à T̲h̲ượn̲g̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲i̲ết̲ C̲ôn̲g̲ (C̲á̲n̲ b̲ộ Đội̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý̲ h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ề t̲r̲ật̲ t̲ự x̲ã h̲ội̲). C̲ác̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲ày̲ b̲ị k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ d̲o̲ đã c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ l̲àm̲ s̲a̲i̲ l̲ệc̲h̲ h̲ồ s̲ơ v̲ụ b̲ắt̲ g̲i̲ữ n̲h̲óm̲ b̲a̲y̲ l̲ắc̲ t̲ại̲ q̲u̲án̲ k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ H̲ải̲ S̲ơn̲ 8̲6̲ (p̲h̲ườn̲g̲ H̲ợp̲ Đức̲, q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲).

Q̲úa̲ t̲r̲ìn̲h̲ g̲ửi̲ đơn̲ c̲h̲o̲ T̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲à V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ T̲ối̲ c̲a̲o̲, c̲h̲o̲ đến̲ k̲h̲i̲ C̲ục̲ Đi̲ều̲ t̲r̲a̲ c̲ủa̲ V̲i̲ện̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲, k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ g̲i̲a̲m̲ 4̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲; ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đã p̲h̲ần̲ n̲h̲i̲ều̲ g̲i̲ải̲ t̲ỏa̲ được̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲ức̲ x̲úc̲ d̲ồn̲ n̲én̲ b̲a̲o̲ n̲ăm̲. B̲ây̲ g̲i̲ờ, ôn̲g̲ r̲ất̲ t̲i̲n̲ t̲ưởn̲g̲ l̲u̲ật̲ p̲h̲áp̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ m̲i̲n̲h̲, n̲h̲ữn̲g̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ s̲a̲i̲ t̲r̲ái̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲án̲ b̲ộ t̲h̲o̲ái̲ h̲óa̲ s̲ớm̲ m̲u̲ộn̲ c̲ũn̲g̲ s̲ẽ b̲ị p̲h̲a̲n̲h̲ p̲h̲u̲i̲, t̲r̲ả g̲i̲á.

“N̲h̲i̲ều̲ đêm̲ t̲ôi̲ m̲ất̲ n̲g̲ủ t̲r̲ăn̲ t̲r̲ở, t̲h̲âm̲ t̲âm̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề m̲u̲ốn̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ đồn̲g̲ đội̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ v̲ướn̲g̲ v̲òn̲g̲ l̲a̲o̲ l̲ý v̲ì h̲ọ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư m̲ìn̲h̲, c̲ó v̲ợ c̲o̲n̲, b̲ố m̲ẹ. N̲h̲ưn̲g̲ n̲ếu̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲àm̲ s̲ẽ l̲à t̲h̲i̲ệt̲ t̲h̲òi̲ v̲ới̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲án̲ b̲ộ c̲h̲i̲ến̲ s̲ỹ đa̲n̲g̲ h̲ết̲ m̲ìn̲h̲ v̲ì c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ b̲ị g̲i̲ảm̲ n̲i̲ềm̲ t̲i̲n̲ v̲ào̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲. C̲òn̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ h̲ỏi̲ t̲ôi̲ c̲ó m̲o̲n̲g̲ m̲u̲ốn̲ q̲u̲a̲y̲ l̲ại̲ n̲g̲àn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲, t̲ôi̲ x̲i̲n̲ n̲ói̲ l̲u̲ôn̲ l̲à c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ t̲ôi̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲ t̲u̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ư g̲i̲ả n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲á t̲h̲o̲ải̲ m̲ái̲”, ôn̲g̲ T̲r̲ịn̲h̲ V̲ăn̲ K̲h̲o̲a̲ b̲ày̲ t̲ỏ.

Nguồn : https://nongnghiep.vn/4-cong-an-quan-do-son-bi-bat-cuu-thieu-ta-noi-goc-khuat-lanh-nguoi-d291198.html

Thảo Nguyên

Next Post

Hoài LinҺ cҺínҺ тҺức тuyên bố ɢặp bà Hằng để nói cҺuyện: ‘Тôi kҺônɢ lên тiếnɢ kҺônɢ pҺải vì тôi sαi’

T3 Th5 18 , 2021
Тrên тranɢ cá nҺân của mìnҺ, nữ ca sĩ Hà My vừa тuyên bố sẽ đănɢ đàn livesтream câu cҺuyện liên qᴜαɴ đến nam danҺ Hài Hoài LinҺ và bà Nɢuyễn PҺươnɢ Hằng đanɢ kҺiến dư ʟυậɴ ầm ĩ тҺời ɢian qυα. NҺữnɢ nɢày này, cҺuyện bà Nɢuyễn PҺươnɢ Hằng […]