Bà Chủ nha khoa Khánh Kiều vẫn nhởn nhơ đi cafe sáng, phòng khám vẫn hoạt động bình thường sau vụ việc

T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼6̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼.̼K̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼K̼.̼N̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼f̼e̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼.̼N̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼K̼.̼K̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼t̼á̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼6̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼K̼.̼N̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼)̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼f̼e̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼.̼N̼ ̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼f̼e̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼?̼

̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼á̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼.̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼a̼g̼e̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼K̼.̼K̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼6̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼.̼N̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼V̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼.̼N̼ ̼đ̼á̼n̼h̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼6̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼t̼)̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼.̼N̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼6̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼t̼)̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼.̼N̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼.̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼ê̼m̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼.̼N̼ ̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼f̼e̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼‘̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼’̼ ̼–̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼á̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼.̼N̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼.̼N̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼

Nguồn: http://anninh247.xyz/ba-chu-nha-khoa-khanh-kieu-van-nhon-nho-di-cafe-sang-phong-kham-van-hoat-dong-binh-thuong-sau-vu-viec/

Thảo Nguyên

Next Post

C̲o̲n̲ r̲ể r̲a̲ đầu̲ t̲h̲ú s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ ᴄʜé̲ᴍ ᴄʜế̲ᴛ v̲ợ v̲à b̲ố m̲ẹ v̲ợ

T2 Th6 28 , 2021
T̲r̲ưa̲ 2̲8̲-6̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ x̲ã Q̲u̲ỳn̲h̲ H̲o̲a̲, h̲u̲y̲ện̲ Q̲u̲ỳn̲h̲ P̲h̲ụ v̲ừa̲ x̲ảy̲ r̲a̲ m̲ột̲ v̲ụ ᴛʀo̲̣ɴɢ á̲ռ k̲h̲i̲ến̲ 3̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ᴄʜế̲ᴛ t̲ại̲ c̲h̲ỗ. H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ á̲ռ m̲ạn̲g̲ t̲ại̲ x̲ã Q̲u̲ỳn̲h̲ H̲o̲a̲, h̲u̲y̲ện̲ Q̲u̲ỳn̲h̲ P̲h̲ụ, T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ – […]