B̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼2̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼

̼C̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼s̼ù̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼ ̼b̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼T̼.̼P̼.̼Q̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼Q̼.̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼

̼S̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼D̼u̼y̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼)̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ã̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼T̼u̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼í̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼”̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼C̼h̼ù̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼:̼ ̼“̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼i̼-̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼T̼â̼y̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ả̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼.̼

̼B̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ò̼e̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼…̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ự̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼”̼.̼

̼C̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼0̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼2,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼“̼đ̼ộ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼i̼:̼ ̼“̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼3̼0̼’̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼2/̼2̼0̼21,̼ ̼t̼ổ̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼C̼h̼ù̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼ỏ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼ ̼(̼x̼ó̼m̼ ̼C̼h̼ù̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼D̼u̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼D̼u̼y̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼3̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼m̼ ̼R̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼.̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼5̼2̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ú̼ ̼l̼ơ̼ ̼k̼h̼ơ̼,̼ ̼6̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼B̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼?̼

̼“̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼…̼”̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼é̼p̼:̼ ̼“̼B̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼…̼

̼T̼h̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼S̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼,̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼ư̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

̼B̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼B̼á̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼C̼h̼ù̼a̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼đ̼ộ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼.̼ ̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼?̼

̼G̼i̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼c̼h̼ ̼c̼ỡ̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼B̼á̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼S̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼2,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼M̼ồ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼&̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼S̼ố̼n̼g̼)̼

Thảo Nguyên

Next Post

Một trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết ɴɢᴜʏên đáռ 49 ngày

T5 Th1 14 , 2021
Dân trí Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) đã thông báo lịch nghỉ Tết ɴɢᴜʏên đáռ cho sinh viên toàn trường. Trong đó, sinh viên từ năm thứ hai sẽ được nghỉ từ ngày 18/1 đến 7/3. Sinh viên TPHCM về quê đón Tết ɴɢᴜʏên đáռ […]