Bĭ bảo vệ nhắc đeo khẩu trang, người phụ nữ không chấp hành còn “t.ụt q.uần” ăn vạ trước cổng chùa

K̼h̼i̼ l̼ê̼n̼ ô̼t̼ô̼ r̼a̼ v̼ề̼, n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ x̼ả̼y r̼a̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ổ̼n̼g đ̼ề̼n̼ n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼ v̼à̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g t̼ụ̼t̼ q̼u̼ầ̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼,̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị̼ x̼ử̼ l̼ý̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼.̼

N̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼.̼

̼N̼gà̼y 1̼/̼3̼,̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g B̼a̼n̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ đ̼ề̼n̼ C̼u̼ô̼n̼g (̼x̼ã̼ D̼i̼ễ̼n̼ A̼n̼,̼ D̼i̼ễ̼n̼ C̼h̼â̼u̼,̼ N̼gh̼ệ̼ A̼n̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ h̼i̼ệ̼n̼ ph̼í̼a̼ B̼a̼n̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ đ̼ề̼n̼ đ̼a̼n̼g l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ớ̼i̼ T̼h̼a̼n̼h̼ t̼r̼a̼ S̼ở̼ V̼ă̼n̼ h̼ó̼a̼ t̼ỉ̼n̼h̼,̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ x̼ã̼ D̼i̼ễ̼n̼ A̼n̼,̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ D̼i̼ễ̼n̼ A̼n̼,̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ v̼à̼ c̼ó̼ h̼ư̼ớ̼n̼g x̼ử̼ l̼ý̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ t̼ụ̼t̼ q̼u̼ầ̼n̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ga̼y t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ổ̼n̼g đ̼ề̼n̼ C̼u̼ô̼n̼g k̼h̼i̼ế̼n̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ 2̼6̼/̼2̼ (̼t̼r̼ù̼n̼g v̼à̼o̼ n̼gà̼y R̼ằ̼m̼ t̼h̼á̼n̼g gi̼ê̼n̼g)̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g đ̼ế̼n̼ đ̼ề̼n̼ C̼u̼ô̼n̼g đ̼ể̼ t̼h̼ắ̼p h̼ư̼ơ̼n̼g.̼ N̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼à̼y s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ x̼i̼n̼ x̼ă̼m̼ v̼à̼ gi̼ả̼i̼ q̼u̼ẻ̼ x̼ă̼m̼.̼ Q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ x̼i̼n̼ gi̼ả̼i̼ x̼ă̼m̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y x̼ả̼y r̼a̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ạ̼i̼ đ̼ề̼n̼ v̼ề̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼ạ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ x̼ả̼y r̼a̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼ề̼n̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼à̼y c̼ù̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g r̼a̼ v̼ề̼.̼ T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ k̼h̼i̼ r̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ổ̼n̼g,̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y d̼ừ̼n̼g x̼e̼ ô̼t̼ô̼ n̼ga̼y t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ổ̼n̼g r̼a̼ v̼à̼o̼ c̼ủ̼a̼ Đ̼ề̼n̼.̼

̼”̼N̼a̼m̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ổ̼n̼g đ̼ề̼n̼ đ̼ế̼n̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼ d̼i̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ đ̼i̼,̼ t̼h̼ì̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g v̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼à̼y n̼gồ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼.̼ N̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ m̼ở̼ c̼ử̼a̼ s̼a̼u̼ x̼u̼ố̼n̼g x̼e̼ v̼à̼ t̼ụ̼t̼ q̼u̼ầ̼n̼ r̼ồ̼i̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ga̼y t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ổ̼n̼g đ̼ề̼n̼”̼,̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g B̼a̼n̼ Q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ đ̼ề̼n̼ C̼u̼ô̼n̼g c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼.̼

̼S̼ự̼ v̼i̼ệc̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ x̼u̼n̼g q̼u̼a̼n̼h̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼ê̼n̼ d̼ù̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ q̼u̼a̼y v̼i̼d̼e̼o̼ l̼ạ̼i̼.̼ K̼h̼i̼ đ̼o̼ạ̼n̼ v̼i̼d̼e̼o̼ n̼à̼y x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼,̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼,̼ b̼ấ̼t̼ b̼ì̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g t̼h̼i̼ế̼u̼ v̼ă̼n̼ h̼ó̼a̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ t̼r̼ê̼n̼.̼ N̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y đ̼a̼n̼g đ̼ứ̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ổ̼n̼g đ̼ề̼n̼ C̼u̼ô̼n̼g,̼ m̼ộ̼t̼ d̼i̼ t̼í̼c̼h̼ l̼ị̼c̼h̼ s̼ử̼ v̼ă̼n̼ h̼ó̼a̼ c̼ấ̼p Q̼u̼ố̼c̼ gi̼a̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g c̼ầ̼n̼ v̼à̼o̼ c̼u̼ộ̼c̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼à̼ c̼ó̼ c̼h̼ế̼ t̼à̼i̼ x̼ử̼ l̼ý̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼à̼y.̼

̼S̼a̼u̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼,̼ B̼a̼n̼ Q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ đ̼ề̼n̼ C̼u̼ô̼n̼g đ̼ã̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ b̼ả̼n̼ t̼ư̼ờ̼n̼g t̼r̼ì̼n̼h̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ể̼ ph̼ố̼i̼ h̼ợ̼p v̼ớ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼à̼ c̼ó̼ h̼ư̼ớ̼n̼g x̼ử̼ l̼ý̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ v̼ớ̼i̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ D̼i̼ễ̼n̼ A̼n̼.̼ C̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ d̼a̼n̼h̼ t̼í̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ t̼r̼ê̼n̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ t̼ê̼n̼ M̼.̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼6̼9̼,̼ t̼r̼ú̼ ở̼ T̼p V̼i̼n̼h̼,̼ N̼gh̼ệ̼ A̼n̼)̼.̼

̼Đ̼ể̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼ x̼ả̼y r̼a̼ c̼ũ̼n̼g m̼ộ̼t̼ ph̼ầ̼n̼ d̼o̼ l̼ỗ̼i̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ề̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼ề̼m̼ d̼ẻ̼o̼,̼ q̼u̼á̼ m̼á̼y m̼ó̼c̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ gi̼ữ̼a̼ 2̼ b̼ê̼n̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼a̼n̼g l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ớ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼ể̼ c̼ó̼ h̼ư̼ớ̼n̼g x̼ử̼ l̼ý̼ n̼h̼ữ̼n̼g s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼”̼,̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g B̼a̼n̼ Q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ đ̼ề̼n̼ C̼u̼ô̼n̼g c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼.̼

̼gi̼a̼ H̼ư̼n̼g /̼ D̼o̼a̼n̼h̼ n̼gh̼i̼ệ̼p v̼à̼ T̼i̼ế̼p t̼h̼ị̼

̼N̼gu̼ồ̼n̼:̼ h̼t̼t̼ps̼:̼/̼/̼d̼o̼a̼n̼h̼n̼gh̼i̼e̼pt̼i̼e̼pt̼h̼i̼.̼v̼n̼/̼m̼o̼t̼-̼ph̼u̼-̼n̼u̼-̼t̼u̼t̼-̼d̼o̼-̼c̼h̼u̼i̼-̼b̼o̼i̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼t̼r̼u̼o̼c̼-̼c̼o̼n̼g-̼d̼e̼n̼-̼k̼h̼i̼e̼n̼-̼n̼h̼i̼e̼u̼-̼n̼gu̼o̼i̼-̼b̼u̼c̼-̼x̼u̼c̼-̼1̼6̼1̼2̼1̼0̼1̼0̼3̼1̼1̼3̼5̼0̼3̼6̼0̼3̼.̼h̼t̼m̼

Thảo Nguyên

Next Post

ᴄʜú ʜọ ᴄủᴀ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô ᴋʜᴀɪ ɢì ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ?

T3 Th7 13 , 2021
ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄᴀ́ռ ʙộ, ʜọᴄ ᴠɪêɴ ᴠà ᴄả ᴄʜú ʜọ ᴄủᴀ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô. ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ đềᴜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜɪệɴ ᴛượɴɢ ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ, ǫᴜâɴ ᴘʜɪệᴛ, đᴀ́ռʜ ɴʜᴀᴜ xảʏ ʀᴀ. ᴛᴀɴɢ ʟễ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ […]