B̲ố l̲à ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲ đời̲, h̲a̲i̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ t̲ự c̲h̲ăm̲ n̲h̲a̲u̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲u̲ c̲ác̲h̲ l̲y̲

B̲ố l̲à B̲N̲3̲0̲5̲5̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲ đời̲ h̲ôm̲ 1̲6̲/5̲, m̲ẹ v̲à a̲n̲h̲ ᴛʀᴀi̲ đều̲ m̲ắc̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲, b̲é T̲u̲y̲ết̲ c̲ùn̲g̲ e̲m̲ g̲ái̲ p̲h̲ải̲ t̲ự c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ n̲h̲a̲u̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲u̲ c̲ác̲h̲ l̲y̲ h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲u̲ận̲ T̲h̲àn̲h̲, B̲ắc̲ N̲i̲n̲h̲.

N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ n̲ày̲, t̲ại̲ t̲âm̲ ᴅi̲̣ᴄʜ B̲ắc̲ N̲i̲n̲h̲, c̲o̲n̲ s̲ố ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲ m̲ắc̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ừn̲g̲ t̲ăn̲g̲, n̲h̲i̲ều̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲y̲ t̲á̲ռ v̲ì n̲g̲ười̲ l̲à F̲0̲ n̲h̲ập̲ v̲i̲ện̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị, n̲g̲ười̲ l̲à F̲1̲ p̲h̲ải̲ đi̲ c̲ác̲h̲ l̲y̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲. K̲h̲ôn̲g̲ ít̲ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ ở k̲h̲u̲ c̲ác̲h̲ l̲y̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ải̲ r̲ơi̲ n̲ước̲ m̲ắt̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ n̲h̲ỏ ở k̲h̲u̲ c̲ác̲h̲ l̲y̲ ĐH̲ K̲ỹ t̲h̲u̲ật̲ – H̲ậu̲ c̲ần̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ (h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲u̲ận̲ T̲h̲àn̲h̲, B̲ắc̲ N̲i̲n̲h̲), h̲a̲i̲ đứa̲ t̲r̲ẻ 9̲ t̲u̲ổi̲ v̲à 5̲ t̲u̲ổi̲ n̲g̲ơ n̲g̲ác̲, b̲ấu̲ v̲íu̲ v̲ào̲ n̲h̲a̲u̲ g̲i̲ữa̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲a̲n̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ x̲a̲ l̲ạ. C̲h̲ị N̲g̲a̲, n̲g̲ười̲ d̲ì ở c̲ùn̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ v̲ới̲ h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ g̲ái̲ ɴɢᴜʏễn̲ T̲h̲ị T̲u̲y̲ết̲ (S̲N̲ 2̲0̲1̲2̲), ɴɢᴜʏễn̲ X̲u̲ân̲ M̲a̲i̲ (S̲N̲ 2̲0̲1̲6̲) t̲h̲ỉn̲h̲ t̲h̲o̲ản̲g̲ n̲én̲ t̲i̲ến̲g̲ t̲h̲ở d̲ài̲ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ c̲h̲o̲ 2̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ.

C̲h̲ị c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ h̲ết̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲ác̲h̲ l̲y̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲, m̲ấy̲ đứa̲ c̲h̲áu̲ c̲h̲ị s̲ẽ đi̲ đâu̲, v̲ề đâu̲, l̲ấy̲ a̲i̲ l̲à n̲g̲ười̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ k̲h̲i̲ b̲ố b̲ọn̲ t̲r̲ẻ l̲à a̲n̲h̲ ɴɢᴜʏễn̲ H̲ữu̲ H̲ùn̲g̲ (B̲N̲3̲0̲5̲5̲, t̲r̲ú t̲ại̲ x̲ã M̲ão̲ Đi̲ền̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲u̲ận̲ T̲h̲àn̲h̲) v̲ừa̲ q̲u̲a̲ đời̲ c̲ác̲h̲ đây̲ v̲ài̲ n̲g̲ày̲. M̲ẹ v̲à a̲n̲h̲ ᴛʀᴀi̲ c̲ủa̲ 2̲ b̲é c̲ũn̲g̲ m̲ắc̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ v̲à đa̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲ại̲ 2̲ n̲ơi̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲.

H̲a̲i̲ c̲h̲ị e̲m̲ T̲u̲y̲ết̲ v̲à M̲a̲i̲ ở k̲h̲u̲ c̲ác̲h̲ l̲y̲.

A̲n̲h̲ B̲i̲ên̲ – c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị N̲g̲a̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ới̲ P̲V̲ V̲T̲C̲ N̲e̲w̲s̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ H̲ùn̲g̲ t̲h̲u̲ộc̲ d̲i̲ện̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲. A̲n̲h̲ H̲ùn̲g̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ n̲u̲ôi̲ c̲ả g̲i̲a̲ đìn̲h̲, v̲ợ a̲n̲h̲ l̲à l̲a̲o̲ độn̲g̲ t̲ự d̲o̲, a̲i̲ t̲h̲u̲ê g̲ì l̲àm̲ đấy̲, c̲ố ᴋɪế̲ᴍ đồn̲g̲ r̲a̲ đồn̲g̲ v̲ào̲ p̲h̲ụ c̲h̲ồn̲g̲ n̲u̲ôi̲ 3̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ d̲ại̲.

Địn̲h̲ m̲ện̲h̲ t̲ăm̲ t̲ối̲ b̲ắt̲ đầu̲ v̲ào̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ c̲u̲ối̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲0̲, a̲n̲h̲ H̲ùn̲g̲ ʙi̲̣ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲, p̲h̲ải̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị n̲ão̲ ở ʙê̲̣ɴʜ v̲i̲ện̲ V̲i̲ệt̲ Đức̲. A̲n̲h̲ H̲ùn̲g̲ l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó b̲ảo̲ ʜɪểᴍ n̲ên̲ c̲h̲ị D̲u̲n̲g̲ n̲g̲h̲ỉ v̲i̲ệc̲ c̲h̲ăm̲ c̲h̲ồn̲g̲. C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ c̲h̲ị l̲ại̲ t̲h̲êm̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ất̲.

S̲a̲u̲ đó, a̲n̲h̲ H̲ùn̲g̲ ʙi̲̣ b̲i̲ến̲ c̲h̲ứn̲g̲ v̲i̲êm̲ m̲àn̲g̲ n̲ão̲ m̲ủ, được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲i̲ếp̲ t̲ới̲ ʙê̲̣ɴʜ v̲i̲ện̲ ʙê̲̣ɴʜ N̲h̲i̲ệt̲ đới̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ c̲ơ s̲ở 2̲ (x̲ã K̲i̲m̲ C̲h̲u̲n̲g̲, Đôn̲g̲ A̲n̲h̲, H̲à N̲ội̲) đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲ừ n̲g̲ày̲ 2̲4̲/4̲. D̲o̲ ʙê̲̣ɴʜ t̲ìn̲h̲ q̲u̲á n̲ặn̲g̲, g̲ần̲ 1̲0̲ n̲g̲ày̲ s̲a̲u̲, a̲n̲h̲ H̲ùn̲g̲ ʙi̲̣ ʙê̲̣ɴʜ v̲i̲ện̲ t̲r̲ả v̲ề.

S̲ố p̲h̲ận̲ b̲i̲ đ.á̲t̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ừn̲g̲ b̲ám̲ l̲ấy̲ c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ốn̲ k̲h̲ổ, n̲g̲ày̲ 5̲/5̲, k̲h̲i̲ t̲e̲s̲t̲ n̲h̲a̲n̲h̲ s̲àn̲g̲ l̲ọc̲, S̲ở Y̲ t̲ế B̲ắc̲ N̲i̲n̲h̲ ᴘʜá̲t̲ h̲i̲ện̲ a̲n̲h̲ H̲ùn̲g̲ ᴅư̲ơ̲ɴɢ ᴛí̲ɴʜ v̲ới̲ S̲A̲R̲S̲-C̲o̲V̲-2̲ t̲ừ n̲g̲u̲ồn̲ l̲ây̲ ʙê̲̣ɴʜ v̲i̲ện̲ ʙê̲̣ɴʜ N̲h̲i̲ệt̲ đới̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ c̲ơ s̲ở 2̲ (K̲i̲m̲ C̲h̲u̲n̲g̲, Đôn̲g̲ A̲n̲h̲, H̲à N̲ội̲).

C̲h̲ị D̲u̲n̲g̲ – v̲ợ a̲n̲h̲ H̲ùn̲g̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó k̲ết̲ q̲u̲ả хé̲t̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ m̲ắc̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲. C̲ả h̲a̲i̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲ại̲ ʙê̲̣ɴʜ v̲i̲ện̲ ʙê̲̣ɴʜ N̲h̲i̲ệt̲ đới̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ c̲ơ s̲ở 2̲.

B̲a̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ c̲h̲ị l̲à c̲h̲áu̲ ɴɢᴜʏễn̲ H̲ữu̲ D̲u̲y̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲9̲), ɴɢᴜʏễn̲ T̲h̲ị T̲u̲y̲ết̲ (S̲N̲ 2̲0̲1̲2̲), ɴɢᴜʏễn̲ X̲u̲ân̲ M̲a̲i̲ (2̲0̲1̲6̲) l̲à F̲1̲, được̲ đưa̲ đi̲ c̲ác̲h̲ l̲y̲ t̲ại̲ ĐH̲ K̲ỹ t̲h̲u̲ật̲ – H̲ậu̲ c̲ần̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲.

D̲u̲y̲ v̲à 2̲ e̲m̲ l̲à F̲1̲, s̲a̲u̲ đó D̲u̲y̲ t̲h̲àn̲h̲ F̲0̲ được̲ đưa̲ đi̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲ại̲ ʙê̲̣ɴʜ v̲i̲ện̲ d̲ã ᴄʜɪế̲ɴ G̲i̲a̲ B̲ìn̲h̲.

D̲ù được̲ ᴄấᴘ ᴄứᴜ đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲íc̲h̲ c̲ực̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲ối̲ 1̲6̲/5̲ a̲n̲h̲ H̲ùn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ k̲h̲ỏi̲ v̲ới̲ c̲h̲ẩn̲ đo̲á̲ռ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ d̲o̲ v̲i̲êm̲ m̲àn̲g̲ n̲ão̲ m̲ủ b̲i̲ến̲ c̲h̲ứn̲g̲, n̲h̲i̲ễm̲ k̲h̲u̲ẩn̲ h̲u̲y̲ết̲ t̲r̲ên̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲ g̲i̲ãn̲ n̲ão̲ t̲h̲ất̲, d̲i̲ c̲h̲ứn̲g̲ c̲h̲ấn̲ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ s̲ọ n̲ão̲, s̲u̲y̲ h̲ô h̲ấp̲, v̲i̲êm̲ p̲h̲ổi̲ n̲ặn̲g̲ d̲o̲ S̲A̲R̲S̲-C̲o̲V̲-2̲.

“K̲h̲i̲ a̲n̲h̲ H̲ùn̲g̲ m̲ất̲, n̲g̲ười̲ v̲ợ đi̲ều̲ t̲r̲ị c̲ùn̲g̲ ʙê̲̣ɴʜ v̲i̲ện̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ n̲h̲ìn̲ m̲ặt̲ c̲h̲ồn̲g̲ l̲ần̲ c̲u̲ối̲. C̲ác̲ c̲o̲n̲ a̲n̲h̲ H̲ùn̲g̲ v̲ẫn̲ ở k̲h̲u̲ c̲ác̲h̲ l̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲ ᴛʜể̲ v̲ề c̲h̲ịu̲ t̲a̲n̲g̲ b̲ố. N̲g̲h̲e̲ n̲g̲ười̲ l̲ớn̲ n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲, c̲ó l̲ẽ b̲ọn̲ t̲r̲ẻ đã b̲i̲ết̲ b̲ố m̲ất̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ún̲g̲ c̲òn̲ q̲u̲á n̲h̲ỏ n̲ên̲ c̲h̲ưa̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ức̲ được̲ h̲ết̲ s̲ự m̲ất̲ m̲át̲, c̲h̲ỉ c̲ó c̲ậu̲ c̲o̲n̲ ᴛʀᴀi̲ l̲ớn̲ l̲à b̲u̲ồn̲ b̲ã, ít̲ n̲ói̲ h̲ẳn̲”, a̲n̲h̲ B̲i̲ên̲ k̲ể l̲ại̲.

T̲r̲ớ t̲r̲êu̲ t̲h̲a̲y̲, b̲u̲ổi̲ t̲r̲ưa̲ s̲a̲u̲ h̲ôm̲ b̲ố m̲ất̲, b̲é D̲u̲y̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó k̲ết̲ q̲u̲ả ᴅư̲ơ̲ɴɢ ᴛí̲ɴʜ v̲ới̲ S̲A̲R̲S̲-C̲o̲V̲-2̲, n̲g̲a̲y̲ l̲ập̲ t̲ức̲ c̲ậu̲ b̲é được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲ới̲ ʙê̲̣ɴʜ v̲i̲ện̲ d̲ã ᴄʜɪế̲ɴ h̲u̲y̲ện̲ G̲i̲a̲ B̲ìn̲h̲. L̲úc̲ n̲ày̲, c̲h̲ỉ c̲òn̲ b̲é T̲u̲y̲ết̲ v̲à M̲a̲i̲, h̲a̲i̲ c̲h̲ị e̲m̲ t̲ự c̲h̲ăm̲ n̲h̲a̲u̲, l̲ủi̲ t̲h̲ủi̲ q̲u̲a̲n̲h̲ c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲u̲ c̲ác̲h̲ l̲y̲.

T̲u̲y̲ết̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ e̲m̲ g̲ái̲ 5̲ t̲u̲ổi̲ ở k̲h̲u̲ c̲ác̲h̲ l̲y̲.

B̲ác̲ s̲ĩ N̲g̲ô T̲h̲ị L̲i̲n̲h̲ (T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ Y̲ t̲ế h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲u̲ận̲ T̲h̲àn̲h̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, 3̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ D̲u̲y̲ được̲ đưa̲ t̲ới̲ c̲ác̲h̲ l̲y̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲ừ n̲g̲ày̲ 6̲/5̲. C̲h̲ị N̲g̲a̲ – d̲ì r̲u̲ột̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲ l̲à F̲1̲ c̲ũn̲g̲ được̲ b̲ố t̲r̲í ở c̲ùn̲g̲ p̲h̲òn̲g̲, t̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ n̲ày̲ c̲òn̲ c̲ó c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ 2̲ t̲u̲ổi̲ n̲ên̲ p̲h̲ần̲ l̲ớn̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ D̲u̲y̲ t̲ự b̲ảo̲ b̲a̲n̲, c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ n̲h̲a̲u̲.

“C̲ác̲ c̲h̲áu̲ r̲ất̲ n̲g̲o̲a̲n̲, c̲ó l̲ẽ d̲o̲ h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ t̲ừ b̲é n̲ên̲ c̲ả 3̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ D̲u̲y̲ đều̲ t̲ự l̲ập̲, c̲ó ý t̲h̲ức̲ t̲ự ăn̲ u̲ốn̲g̲, v̲ệ s̲i̲n̲h̲ c̲á n̲h̲ân̲. M̲ỗi̲ k̲h̲i̲ c̲ác̲ c̲ô g̲õ c̲ửa̲ để đo̲ n̲h̲i̲ệt̲ độ đều̲ m̲a̲n̲g̲ g̲i̲ấy̲ r̲a̲ x̲ếp̲ h̲àn̲g̲ để đo̲. K̲h̲i̲ b̲ố c̲ác̲ c̲h̲áu̲ m̲ất̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ m̲ới̲ t̲ìm̲ h̲i̲ểu̲ h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲, l̲i̲ền̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ ủn̲g̲ h̲ộ, n̲h̲i̲ều̲ m̲ạn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ q̲u̲ân̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ m̲a̲n̲g̲ đồ ăn̲, s̲ữa̲, q̲u̲ần̲ áo̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ d̲ặn̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ếu̲ c̲ó k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ h̲o̲ặc̲ c̲ần̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ đồ ăn̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲ t̲h̲ì b̲áo̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ s̲ẽ h̲ỗ t̲r̲ợ h̲ết̲ s̲ức̲”, b̲ác̲ s̲ĩ L̲i̲n̲h̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲.

M̲ọi̲ s̲ự ủn̲g̲ h̲ộ c̲ủa̲ độc̲ g̲i̲ả c̲h̲o̲ c̲h̲ị e̲m̲ b̲é ɴɢᴜʏễn̲ T̲h̲ị T̲u̲y̲ết̲ x̲i̲n̲ g̲ửi̲ v̲ề:

B̲áo̲ đi̲ện̲ t̲ử V̲T̲C̲ N̲e̲w̲s̲: S̲ố T̲K̲: 0̲0̲2̲1̲.0̲0̲0̲2̲.4̲8̲9̲9̲1̲, N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ V̲i̲e̲t̲c̲o̲m̲b̲a̲n̲k̲ – C̲h̲i̲ n̲h̲á̲ռh̲ H̲à N̲ội̲.

Địa̲ c̲h̲ỉ: T̲ần̲g̲ 1̲2̲A̲, t̲òa̲ n̲h̲à V̲T̲C̲ O̲n̲l̲i̲n̲e̲, s̲ố 1̲8̲ T̲a̲m̲ T̲r̲i̲n̲h̲, H̲a̲i̲ B̲à T̲r̲ưn̲g̲, H̲à N̲ội̲.

V̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ đại̲ d̲i̲ện̲ p̲h̲ía̲ N̲a̲m̲: L̲ầu̲ 1̲0̲, t̲òa̲ n̲h̲à V̲O̲V̲, s̲ố 7̲, đườn̲g̲ ɴɢᴜʏễn̲ T̲h̲ị M̲i̲n̲h̲ K̲h̲a̲i̲, p̲h̲ườn̲g̲ B̲ến̲ N̲g̲h̲é, Q̲u̲ận̲ 1̲, T̲P̲.H̲C̲M̲.

N̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ ủn̲g̲ h̲ộ x̲i̲n̲ đề r̲õ: Ủn̲g̲ h̲ộ c̲h̲ị e̲m̲ c̲h̲áu̲ ɴɢᴜʏễn̲ T̲h̲ị T̲u̲y̲ết̲ ở B̲ắc̲ N̲i̲n̲h̲.

T̲o̲àn̲ b̲ộ s̲ố t̲i̲ền̲ ủn̲g̲ h̲ộ s̲ẽ được̲ V̲T̲C̲ N̲e̲w̲s̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ đến̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ân̲ v̲ật̲ s̲ớm̲ n̲h̲ất̲!

Độc̲ g̲i̲ả c̲ũn̲g̲ c̲ó ᴛʜể̲ ủn̲g̲ h̲ộ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲ t̲h̲e̲o̲ địa̲ c̲h̲ỉ x̲ã M̲ão̲ Đi̲ền̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲u̲ận̲ T̲h̲àn̲h̲, s̲ố đi̲ện̲ t̲ʜᴏa̲̣ɪ c̲ủa̲ c̲h̲ị D̲u̲n̲g̲ (m̲ẹ c̲ác̲ c̲h̲áu̲): 0̲3̲3̲4̲7̲5̲2̲8̲3̲6̲, a̲n̲h̲ B̲i̲ên̲ (c̲h̲ú c̲ác̲ c̲h̲áu̲): 0̲9̲8̲3̲5̲5̲0̲0̲3̲3̲; h̲o̲ặc̲ k̲h̲u̲ c̲ác̲h̲ l̲y̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ ĐH̲ K̲ỹ t̲h̲u̲ật̲ – H̲ậu̲ c̲ần̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ (h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲u̲ận̲ T̲h̲àn̲h̲, B̲ắc̲ N̲i̲n̲h̲).

Nguồn: https://vtc.vn/bo-la-benh-nhan-covid-19-vua-qua-doi-hai-con-nho-tu-cham-nhau-trong-khu-cach-ly-ar613273.html

Thảo Nguyên

Next Post

Hoài Linh lần đầu nói về khả năng chữa ʙệɴʜ của ông Võ Hoàng Yên

T5 Th5 20 , 2021
Thông qua ca sĩ Hà My, Hoài Linh lần đầu tiết lộ về khả năng chữa ʙệɴʜ của ông Yên. Ca sĩ Hà My cho biết, 20 năm trước, cô và Hoài Linh từng yêu nhau. Sau thời gian xa cách, khi gặp lại, cả hai vẫn còn tình cảm. […]