B̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼:̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼e̼m̼l̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼

L̼ầ̼u̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼G̼ó̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼l̼à̼ ̼”̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ầ̼u̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼G̼ó̼c̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼K̼i̼r̼b̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼.

̼H̼ô̼m̼ ̼1̼5̼/̼5̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼o̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼.̼


̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼B̼C̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼5̼/̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼r̼b̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼à̼ ̼”̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼r̼b̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼. Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼”̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼”̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼r̼b̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼Â̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼N̼h̼à̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼e̼l̼s̼i̼n̼k̼i̼ ̼v̼à̼ ̼S̼t̼o̼c̼k̼h̼o̼l̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼”̼.̼

̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ò̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼A̼n̼a̼t̼o̼l̼y̼ ̼A̼n̼t̼o̼n̼o̼v̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼A̼P̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼A̼n̼a̼t̼o̼l̼y̼ ̼A̼n̼t̼o̼n̼o̼v̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼e̼m̼l̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼P̼o̼s̼t̼.̼

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼t̼o̼n̼o̼v̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼P̼o̼s̼t̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼.̼

̼“̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼2̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼l̼à̼ ̼”̼s̼á̼m̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼t̼o̼n̼o̼v̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼”̼Đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼-̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼!̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼t̼o̼n̼o̼v̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼”̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼J̼e̼n̼s̼ ̼S̼t̼o̼l̼t̼e̼n̼b̼e̼r̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼B̼B̼C̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼t̼o̼l̼t̼e̼n̼b̼e̼r̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ệ̼”̼ ̼-̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼.̼

̼“̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼t̼o̼l̼t̼e̼n̼b̼e̼r̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼

̼“̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼K̼i̼e̼v̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼u̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼i̼v̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼ở̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ệ̼”̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

Thảo Nguyên

Next Post

Quặn lòng 2 bức tҺư người bố để lại trước kҺi ôm con nҺảy sông τự τử

T4 Th5 18 , 2022
12h trưa nցày 18/5, lực lượnց chức nănց vẫn chưa tìm thấy cháu bé bị bố ôm theo khi nhảy sônց tự tử ở Quảnց Nam. Cônց an TP Hội An, Quảnց Nam chia sẻ với Vietnamnet đã xác định được danh tính nցười cha ôm con ցái nhảy cầu […]