Cʜᴀ̂ɴ ძυɴɢ các chị đại 2k5 тrα тấŋ тнιếυ ŋữ ძã мαŋ như тнờι тrυŋɢ çổ ở Thái Bình

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼5̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼3̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ò̼a̼)̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼;̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼)̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼7̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼7̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼r̼ủ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼7̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼ư̼,̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼d̼é̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼,̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼,̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼)̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼D̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ô̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼H̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼à̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼7̼,̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼N̼G̼U̼Y̼Ễ̼N̼ ̼H̼U̼Ệ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼t̼c̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼c̼-̼d̼i̼n̼h̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼n̼h̼o̼m̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼o̼-̼t̼r̼a̼-̼t̼a̼n̼-̼t̼h̼i̼e̼u̼-̼n̼u̼-̼n̼h̼u̼-̼t̼h̼o̼i̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼c̼o̼-̼o̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼b̼i̼n̼h̼-̼a̼r̼6̼2̼6̼7̼3̼9̼.̼h̼t̼m̼l̼?̼f̼b̼

Thảo Nguyên

Next Post

Coi chừng “bung”, “toang” vì những dòng người từ vùng ᴅịᴄʜ tràn về

T2 Th7 26 , 2021
Các bạn xem tấm ảnh này của tác giả Bảo Lâm đăng trên Báo Lao Động với chú thích: “Dòng người ùn tắc khi qua chốt Cai Chanh của tỉnh Đắk Nông”, sẽ thấy sự bất thường trong vùng ᴅịᴄʜ. Đây là một trong rất nhiều tấm ảnh, video clip […]