Cʜᴀ̂ɴ ᴅᴜɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ và ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴀ̃ ᴇ́ᴘ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ của Nguyễn Ngọc Mạnh kết thúc cuộc đời ‘Nó ɴɢʜᴇ ᴍᴇ̣ đᴀ́ŋɧ chị cả ngày’

̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼”̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼5̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼,̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼:̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼”̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼5̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼

Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼”̼b̼ố̼ ̼ơ̼i̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼5̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼6̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼á̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼ạ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼”̼

̼N̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼5̼.̼ ̼V̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼v̼u̼ ̼o̼a̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼.̼

̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼

A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼d̼â̼u̼!̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼…̼ ̼N̼g̼h̼è̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼?̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼(̼É̼P̼)̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼?̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼.̼.̼”̼

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴜ̃ ᴘʜᴜ

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼:̼ ̼“̼C̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼.̼.̼ ̼B̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼…̼”̼

Bᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼.̼

Thảo Nguyên

Next Post

Bí mật về cách dùng người của tỉ phú ᴘʜạᴍ Nhật Vượng: Anh em đàn ông có cảm thấy tự ái?

CN Th5 16 , 2021
Điều hành cả một tập đoàn lớn và đa ngành nghề như Vingroup, tỉ phú ᴘʜạᴍ Nhật Vượng có những triết ʟý tìm và dùng người vô cùng độc đ.áo. Theo Bloomberg, bản cập nhật mới nhất của bảng xếp hạng 500 người giàu nhất hành tinh thì tỷ phú ᴘʜạᴍ […]