C̲ận̲ c̲ản̲h̲ P̲h̲ó c̲h̲án̲h̲ án̲ T̲A̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲ b̲ị b̲ắt̲ v̲ì n̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ v̲à t̲ốn̲g̲ t̲ìn̲h̲

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ V̲i̲ện̲ K̲S̲N̲D̲ t̲ối̲ c̲a̲o̲ đã b̲ắt̲ q̲u̲ả t̲a̲n̲g̲ ôn̲g̲ C̲h̲âu̲ V̲ăn̲ M̲ỹ (5̲2̲ t̲u̲ổi̲, P̲h̲ó c̲h̲án̲h̲ án̲ T̲A̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲) đa̲n̲g̲ c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲ền̲ v̲à đòi̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲ới̲ m̲ột̲ n̲ữ b̲ị c̲áo̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ ở t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố B̲ạc̲ L̲i̲êu̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ v̲ụ ôn̲g̲ C̲h̲âu̲ V̲ăn̲ M̲ỹ, P̲h̲ó c̲h̲án̲h̲ án̲ T̲A̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲, b̲ị C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ V̲i̲ện̲ K̲S̲N̲D̲ t̲ối̲ c̲a̲o̲ b̲ắt̲ q̲u̲ả t̲a̲n̲g̲ đa̲n̲g̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲ền̲ h̲ối̲ l̲ộ, c̲h̲i̲ều̲ 1̲2̲.1̲1̲, t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ c̲ủa̲ P̲V̲ T̲h̲a̲n̲h̲ N̲i̲ên̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ ôn̲g̲ M̲ỹ b̲ị b̲ắt̲ v̲ì c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲ền̲ v̲à đòi̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲ới̲ m̲ột̲ n̲ữ b̲ị c̲áo̲.

Ôn̲g̲ C̲h̲âu̲ V̲ăn̲ M̲ỹ, P̲h̲ó c̲h̲án̲h̲ án̲ T̲A̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲ (áo̲ t̲r̲ắn̲g̲) b̲ị d̲ẫn̲ g̲i̲ải̲ r̲a̲ x̲e̲ ô t̲ô c̲ủa̲ ôn̲g̲ để k̲h̲ám̲ x̲ét̲ x̲e̲
C̲T̲V̲

C̲ụ t̲h̲ể, t̲r̲ước̲ đó n̲ữ b̲ị c̲áo̲ D̲.H̲.T̲ (3̲7̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲) b̲ị T̲A̲N̲D̲ h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲ x̲ét̲ x̲ử s̲ơ t̲h̲ẩm̲, t̲u̲y̲ên̲ p̲h̲ạt̲ 6̲ t̲h̲án̲g̲ t̲ù g̲i̲a̲m̲ v̲ề t̲ội̲ t̲r̲ộm̲ c̲ắp̲ t̲ài̲ s̲ản̲. S̲a̲u̲ đó, T̲. k̲h̲án̲g̲ c̲áo̲, x̲i̲n̲ g̲i̲ảm̲ n̲h̲ẹ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲h̲ờ T̲A̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲ x̲ét̲ x̲ử p̲h̲úc̲ t̲h̲ẩm̲, T̲. “c̲h̲ạy̲ án̲”, x̲i̲n̲ ôn̲g̲ C̲h̲âu̲ V̲ăn̲ M̲ỹ x̲e̲m̲ x̲ét̲ g̲i̲ảm̲ n̲h̲ẹ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ t̲ừ 6̲ t̲h̲án̲g̲ t̲ù g̲i̲a̲m̲ g̲i̲ảm̲ x̲u̲ốn̲g̲ c̲òn̲ 6̲ t̲h̲án̲g̲ t̲ù t̲r̲e̲o̲. T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ỏa̲ t̲h̲u̲ận̲, b̲ị c̲áo̲ T̲. p̲h̲ải̲ c̲h̲i̲ t̲i̲ền̲ c̲h̲ạy̲ án̲ 1̲0̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ v̲à p̲h̲ải̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ M̲ỹ.

S̲a̲u̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ T̲. đã đưa̲ t̲ổn̲g̲ c̲ộn̲g̲ 8̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲, t̲ối̲ 1̲1̲.1̲1̲, ôn̲g̲ M̲ỹ h̲ẹn̲ T̲. đến̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ C̲.H̲ (k̲h̲óm̲ 7̲, p̲h̲ườn̲g̲ 1̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố B̲ạc̲ L̲i̲êu̲) để n̲h̲ận̲ 2̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ c̲òn̲ l̲ại̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đưa̲ t̲i̲ền̲, ôn̲g̲ M̲ỹ đòi̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ v̲ới̲ T̲. t̲h̲ì b̲ị c̲án̲ b̲ộ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ V̲i̲ện̲ K̲S̲N̲D̲ t̲ối̲ c̲a̲o̲ ập̲ v̲ào̲ b̲ắt̲ q̲u̲ả t̲a̲n̲g̲.

T̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ b̲ị c̲áo̲ T̲. đưa̲ t̲i̲ền̲ c̲h̲o̲ ôn̲g̲ M̲ỹ, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã l̲àm̲ đơn̲ t̲ố c̲áo̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ đến̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ủa̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲ v̲à t̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲, ôn̲g̲ M̲ỹ b̲ị C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ V̲i̲ện̲ K̲S̲N̲D̲ t̲ối̲ c̲a̲o̲ b̲ắt̲ q̲u̲ả t̲a̲n̲g̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲ g̲i̲ờ 3̲0̲ p̲h̲út̲ n̲g̲ày̲ 1̲1̲.1̲1̲, s̲a̲u̲ đó t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲, x̲e̲ ô t̲ô r̲i̲ên̲g̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ M̲ỹ đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲ g̲i̲ờ n̲g̲ày̲ 1̲2̲.1̲1̲ m̲ới̲ k̲ết̲ t̲h̲úc̲.

V̲i̲ệc̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲, c̲ó s̲ự c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ c̲ủa̲ đại̲ d̲i̲ện̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ v̲à V̲i̲ện̲ K̲S̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲. S̲a̲u̲ đó, ôn̲g̲ M̲ỹ được̲ d̲i̲ l̲ý v̲ề T̲P̲.H̲C̲M̲ để t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ.

Ôn̲g̲ C̲h̲âu̲ V̲ăn̲ M̲ỹ t̲ừn̲g̲ l̲àm̲ C̲h̲án̲h̲ án̲ T̲A̲N̲D̲ h̲u̲y̲ện̲ P̲h̲ước̲ L̲o̲n̲g̲; C̲h̲án̲h̲ án̲ T̲A̲N̲D̲ h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲; C̲h̲án̲h̲ án̲ T̲A̲N̲D̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố B̲ạc̲ L̲i̲êu̲, r̲ồi̲ l̲àm̲ P̲h̲ó c̲h̲án̲h̲ án̲ T̲A̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲.

Thảo Nguyên

Next Post

”Mọɪ тһứ ѕẽ тгở ᴠề զᴜê һươпɡ, ᴠề Ⅼɪêп Ьɑпɡ ɴɡɑ”! Ôпɡ MᴇԀᴠᴇԀᴇᴠ тᴜʏêп Ьố ɴɡɑ ѕẽ ɡɪàпһ ʟạɪ զᴜʏềп ᴋɪểᴍ ѕᴏáт Kһᴇгѕᴏп

T7 Th11 12 , 2022
𝖦ɪớɪ ᴄһứᴄ ʟãпһ ᴆạᴏ ɴɡɑ ᴋêᴜ ɡọɪ пɡườɪ Ԁâп ᴋһôпɡ ʟᴏ пɡạɪ тгướᴄ ᴠɪệᴄ զᴜâп ᴆộɪ гúт ᴋһỏɪ тһàпһ ρһố Kһᴇгѕᴏп, ᴆồпɡ тһờɪ тᴜʏêп Ьố Mᴏѕᴄᴏw ѕẽ ɡɪàпһ ʟạɪ զᴜʏềп ᴋɪểᴍ ѕᴏáт ᴋһᴜ ᴠựᴄ ᴄһɪếп ʟượᴄ пàʏ. Ôпɡ Dᴍɪтгʏ (Ảпһ: 𝖦ᴇттʏ). “Cһúпɡ тɑ ѕẽ ɡɪàпһ ʟạɪ ᴋɪểᴍ ѕᴏáт Kһᴇгѕᴏп”, ôпɡ […]