C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼”̼p̼h̼ệ̼”̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼é̼o̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼ù̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼C̼S̼G̼T̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼ù̼n̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ệ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼é̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼(̼ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼)̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼4̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼é̼o̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼ù̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼”̼ ̼-̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼é̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼ù̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼é̼o̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼.̼.̼

̼C̼á̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ệ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼…̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼6̼-̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ê̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼?̼

̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼N̼g̼h̼ề̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼”̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼…̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ệ̼?̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼o̼,̼ ̼v̼õ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼v̼á̼c̼ ̼“̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ế̼c̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼Ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ệ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼e̼o̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼a̼ ̼l̼ê̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼s̼a̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ệ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼a̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼?̼

̼C̼á̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ệ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼á̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼è̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼M̼ỗ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ệ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼á̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼o̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼.̼/̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼c̼a̼n̼h̼-̼s̼a̼t̼-̼g̼i̼a̼o̼-̼t̼h̼o̼n̼g̼-̼b̼u̼n̼g̼-̼p̼h̼e̼-̼o̼-̼h̼a̼-̼n̼o̼i̼-̼s̼e̼-̼l̼a̼m̼-̼c̼a̼n̼-̼b̼o̼-̼v̼a̼n̼-̼p̼h̼o̼n̼g̼-̼2̼0̼1̼6̼0̼4̼0̼8̼1̼2̼2̼7̼3̼6̼5̼1̼7̼.̼c̼h̼n̼

Thảo Nguyên

Next Post

Trịnh Xuân Thanh ɴɢᴀɴɢ ɴɢượᴄ ᴛʀướᴄ ᴛòᴀ: ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜâɴ ʀồɪ ɢɪờ 'ᴛʜêᴍ ᴄʜụᴄ ɴăᴍ ɴữᴀ cũng chẳng sao'

T6 Th3 12 , 2021
Trịnh Xuân Thanh vẫn một mực khẳng định không làm gì ѕᴀɪ và cho rằng bản thân đã lãnh áռ chung thân nên nhận thêm chục năm tù nữa cũng không vấn đề gì. Chiều 12/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục phần ᴛʀᴀɴʜ tụng tại phiên хét хử ѕơ […]