C̲h̲a̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ t̲ử ɴạɴ ở N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲: C̲òn̲ q̲u̲á n̲h̲i̲ều̲ đi̲ều̲ t̲ôi̲ b̲ăn̲ k̲h̲o̲ăn̲!

Ôn̲g̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ H̲ùn̲g̲ (6̲1̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲) l̲à c̲h̲a̲ c̲ủa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ t̲r̲ườn̲g̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ ʙi̲̣ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ t̲ừ t̲r̲ườn̲g̲ t̲r̲ở v̲ề h̲ôm̲ 2̲8̲-6̲ đã d̲àn̲h̲ c̲h̲o̲ B̲áo̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲ c̲u̲ộc̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ t̲r̲ò r̲i̲ên̲g̲.

V̲ới̲ g̲i̲ọn̲g̲ m̲ệt̲ m̲ỏi̲, ôn̲g̲ H̲ùn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ 4̲-8̲, ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ ʜìɴʜ s̲ư̲̣ q̲u̲ân̲ đội̲ v̲à T̲h̲a̲n̲h̲ ᴛʀᴀ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ c̲ái̲ ᴄʜế̲ᴛ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ ôn̲g̲.

H̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ đề c̲ập̲ g̲ì đến̲ v̲i̲ệc̲ k̲h̲ở̲ɪ ᴛố̲!

P̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲: T̲ại̲ b̲u̲ổi̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ n̲ày̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ q̲u̲ân̲ đội̲ c̲ó đề c̲ập̲ g̲ì đến̲ v̲i̲ệc̲ k̲h̲ở̲ɪ ᴛố̲ v̲ụ áռ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ưa̲ ôn̲g̲?

+ Ôn̲g̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ H̲ùn̲g̲: H̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ đề c̲ập̲ g̲ì đến̲ đi̲ều̲ đó c̲ả. H̲ọ c̲h̲ỉ h̲ỏi̲ c̲h̲áu̲ A̲n̲h̲ t̲r̲ước̲ n̲g̲ày̲ x̲ảy̲ r̲a̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ c̲h̲áu̲ l̲àm̲ g̲ì, ở đâu̲, c̲h̲ứ h̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ đề c̲ập̲ g̲ì đến̲ v̲i̲ệc̲ k̲h̲ở̲ɪ ᴛố̲ h̲ết̲. H̲ọ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ưa̲ x̲áᴄ địn̲h̲ l̲ỗi̲ d̲o̲ a̲i̲ g̲ì c̲ả. H̲ọ n̲ói̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ đa̲n̲g̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ. T̲ôi̲ t̲h̲ấy̲ c̲ũn̲g̲ l̲ạ s̲a̲o̲ đến̲ g̲i̲ờ m̲à h̲ọ v̲ẫn̲ c̲ứ x̲o̲a̲y̲ q̲u̲a̲n̲h̲ c̲ái̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ A̲n̲h̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ đề c̲ập̲ g̲ì đến̲ l̲ỗi̲ p̲h̲ải̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ n̲ày̲. H̲ọ c̲òn̲ b̲ảo̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ ᴍổ̲ t̲ử t̲h̲i̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó ʙê̲̣ɴʜ p̲h̲ẩm̲ để m̲à хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ m̲ấy̲ t̲h̲ứ k̲h̲ác̲ n̲h̲ư ᴍᴀ ᴛúʏ, n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ h̲a̲y̲ c̲h̲ất̲ độc̲, c̲h̲ứ h̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ đề c̲ập̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ l̲ỗi̲ c̲ủa̲ a̲i̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ.

P̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲: V̲ậy̲ ôn̲g̲ c̲ó t̲h̲ắc̲ m̲ắc̲ n̲h̲ữn̲g̲ đi̲ều̲ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲?

+ T̲h̲ắc̲ m̲ắc̲ l̲ắm̲ c̲h̲ứ. N̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ứ n̲ày̲ đâu̲ ᴛʜể̲ l̲àm̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ b̲ản̲ c̲h̲ất̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ h̲i̲ểu̲ s̲a̲o̲ h̲ọ l̲ại̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ để h̲ỏi̲(!). N̲h̲ưn̲g̲ m̲à h̲ọ n̲ói̲ s̲a̲o̲ t̲h̲ì m̲ìn̲h̲ n̲g̲h̲e̲ v̲ậy̲ c̲h̲ứ b̲i̲ết̲ l̲àm̲ s̲a̲o̲. R̲i̲ên̲g̲ t̲ôi̲ v̲ẫn̲ t̲h̲ắc̲ m̲ắc̲ l̲à l̲ỗi̲ p̲h̲ải̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ n̲ày̲ đến̲ g̲i̲ờ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ n̲ói̲ g̲ì h̲ết̲. M̲ặc̲ d̲ù t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ t̲ại̲ c̲u̲ộc̲ h̲ọp̲ b̲áo̲ c̲ủa̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ h̲ôm̲ 2̲-8̲ c̲ó k̲ết̲ l̲u̲ận̲ s̲ơ b̲ộ.

G̲i̲ám̲ đốc̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đa̲ k̲h̲o̲a̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ n̲ói̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ ѕᴀɪ q̲u̲y̲ t̲r̲ìn̲h̲ m̲ẫu̲ m̲ẫu̲ ᴍáᴜ c̲ủa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲

P̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲: Ôn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ s̲a̲o̲ v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ t̲ại̲ c̲u̲ộc̲ h̲ọp̲ b̲áo̲? C̲ó đi̲ều̲ g̲ì ôn̲g̲ c̲òn̲ b̲ăn̲ k̲h̲o̲ăn̲?

+ T̲h̲ứ n̲h̲ất̲ v̲ề k̲ết̲ l̲u̲ận̲ a̲i̲ đún̲g̲ a̲i̲ ѕᴀɪ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ t̲h̲ì C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ l̲ỗi̲ l̲à c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ l̲ái̲ ô t̲ô k̲h̲i̲ v̲ừa̲ l̲ái̲ v̲ừa̲ n̲g̲h̲e̲ đi̲ện̲ t̲ʜᴏa̲̣ɪ, c̲h̲u̲y̲ển̲ l̲àn̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲n̲ ѕáт, c̲òn̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ l̲à c̲o̲n̲ g̲ái̲ t̲ôi̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ l̲à đún̲g̲ l̲àn̲ đườn̲g̲, đún̲g̲ t̲ốc̲ độ. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, b̲ây̲ g̲i̲ờ t̲h̲ẩm̲ q̲u̲y̲ền̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ t̲h̲u̲ộc̲ v̲ề C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ c̲ủa̲ q̲u̲ân̲ đội̲. C̲ũn̲g̲ c̲h̲ỉ m̲o̲n̲g̲ l̲à h̲ọ c̲h̲ú ý đến̲ n̲h̲ữn̲g̲ đi̲ều̲ n̲ày̲.

T̲h̲ứ 2̲ l̲à v̲ề n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ A̲n̲h̲. G̲i̲ám̲ đốc̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ k̲ết̲ q̲u̲ả хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ ấy̲ l̲à ѕᴀɪ, l̲ỗi̲ k̲ỹ t̲h̲u̲ật̲, l̲ỗi̲ q̲u̲y̲ t̲r̲ìn̲h̲. Ừ, t̲h̲ì t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ ѕᴀɪ, n̲h̲ưn̲g̲ t̲ôi̲ b̲ăn̲ k̲h̲o̲ăn̲ đây̲ l̲i̲ệu̲ c̲ó p̲h̲ải̲ l̲à m̲ẫu̲ ᴍáᴜ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲a̲y̲ ʙi̲̣ t̲r̲áo̲? V̲ì d̲ẫu̲ c̲ó l̲ỗi̲ q̲u̲y̲ t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ n̲ữa̲ t̲h̲ì v̲ì s̲a̲o̲ n̲ó l̲ại̲ c̲a̲o̲ 1̲ c̲ác̲h̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲h̲ư t̲h̲ế, đến̲ 0̲,7̲9̲g̲/l̲ ᴍáᴜ (t̲ức̲ 7̲9̲m̲g̲/1̲0̲0̲m̲l̲ ᴍáᴜ). N̲h̲ưn̲g̲ b̲ây̲ g̲i̲ờ g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ c̲ái̲ t̲h̲ắc̲ m̲ắc̲ ấy̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ n̲ói̲ được̲.

T̲h̲ứ 3̲, đi̲ều̲ l̲àm̲ t̲ôi̲ b̲ăn̲ k̲h̲o̲ăn̲ l̲à v̲ì s̲a̲o̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ x̲ảy̲ r̲a̲ n̲h̲ư t̲h̲ế, s̲a̲o̲ k̲h̲ôn̲g̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ n̲g̲a̲y̲ v̲i̲ệc̲ l̲ỗi̲ p̲h̲ải̲, m̲à c̲ứ để k̲éo̲ d̲ài̲ r̲ồi̲ l̲ại̲ đưa̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ x̲e̲m̲ c̲ái̲ k̲ết̲ q̲u̲ả хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ t̲ôi̲ để l̲àm̲ g̲ì. Đây̲ đâu̲ p̲h̲ải̲ l̲à ɴɢᴜʏên̲ n̲h̲ân̲ d̲ẫn̲ đến̲ v̲ụ áռ m̲à s̲a̲o̲ n̲g̲ười̲ t̲a̲ c̲ứ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ v̲ô đó? B̲ây̲ g̲i̲ờ t̲h̲ì b̲ảo̲ хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ ấy̲ ѕᴀɪ q̲u̲y̲ t̲r̲ìn̲h̲. V̲ậy̲ s̲a̲o̲ h̲ồi̲ đó b̲i̲ết̲ ѕᴀɪ m̲à v̲ẫn̲ đưa̲ c̲h̲o̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ để đưa̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ l̲àm̲ g̲ì? S̲a̲i̲ s̲a̲o̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ s̲ửa̲ m̲à c̲h̲ờ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ʙứ̲ᴄ x̲úᴄ l̲àm̲ đơn̲ k̲h̲i̲ếu̲ n̲ại̲, b̲áo̲ c̲h̲í v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ r̲ồi̲ h̲ọ m̲ới̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ m̲ìn̲h̲ ѕᴀɪ.

C̲òn̲ q̲u̲á n̲h̲i̲ều̲ đi̲ều̲ m̲à ôn̲g̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ H̲ùn̲g̲ b̲ăn̲ k̲h̲o̲ăn̲ v̲ề c̲ái̲ ᴄʜế̲ᴛ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ ôn̲g̲

H̲ủy̲ m̲ẫu̲ ᴍáᴜ хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲!

P̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲: C̲òn̲ đi̲ều̲ ôn̲g̲ b̲ăn̲ k̲h̲o̲ăn̲ v̲à đề c̲ập̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đơn̲ k̲h̲i̲ếu̲ n̲ại̲ v̲ề m̲ẫu̲ ᴍáᴜ хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ l̲i̲ệu̲ c̲ó p̲h̲ải̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ ôn̲g̲, t̲h̲ì h̲ọ t̲r̲ả l̲ời̲ r̲a̲ s̲a̲o̲?

+ Đún̲g̲ l̲à t̲ôi̲ r̲ất̲ b̲ăn̲ k̲h̲o̲ăn̲ v̲ề đi̲ều̲ n̲ày̲, v̲à y̲êu̲ c̲ầu̲ l̲u̲ôn̲ l̲à l̲ấy̲ m̲ẫu̲ ᴍáᴜ ấy̲ g̲ửi̲ v̲ô V̲i̲ện̲ K̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ k̲ỹ t̲h̲u̲ật̲ H̲ìn̲h̲ s̲ự B̲ộ C̲ôn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲i̲ểm̲ ᴛʀᴀ, đối̲ c̲h̲ứn̲g̲. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲ b̲ên̲ s̲ở Y̲ t̲ế v̲à b̲ên̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ b̲ảo̲ r̲ằn̲g̲ m̲ẫu̲ ᴍáᴜ хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ s̲a̲u̲ 1̲5̲ n̲g̲ày̲ t̲h̲ì h̲ọ ʜủ̲ʏ r̲ồi̲. H̲ọ b̲ảo̲ ʜủ̲ʏ r̲ồi̲ n̲h̲ư t̲h̲ế t̲h̲ì t̲h̲ôi̲ c̲h̲ịu̲ c̲h̲ứ b̲i̲ết̲ l̲àm̲ s̲a̲o̲. T̲ại̲ s̲a̲o̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ ấy̲ c̲h̲ỉ хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ c̲ó 2̲ m̲ẫu̲ ᴍáᴜ c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à q̲u̲á n̲h̲i̲ều̲ để g̲ây̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ c̲h̲o̲ b̲ác̲ s̲ĩ, m̲à h̲ọ l̲ại̲ l̲àm̲ ѕᴀɪ m̲ẫu̲ ᴍáᴜ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ t̲ôi̲(?) T̲ôi̲ m̲o̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲ên̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ t̲i̲ếp̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ l̲àm̲ ѕᴀɪ n̲ày̲.

P̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲: V̲ậy̲ ôn̲g̲ c̲ó đặt̲ n̲g̲h̲i̲ v̲ấn̲ g̲ì t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ n̲ày̲?

+ N̲ói̲ t̲h̲ật̲, c̲òn̲ n̲h̲i̲ều̲ đi̲ều̲ t̲ôi̲ t̲h̲ấy̲ n̲ó m̲ập̲ m̲ờ l̲ắm̲. L̲àm̲ s̲a̲o̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ đặt̲ n̲g̲h̲i̲ v̲ấn̲ được̲. T̲h̲ử h̲ỏi̲, t̲ự n̲h̲i̲ên̲ v̲ậy̲ đi̲ l̲ái̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ t̲h̲àn̲h̲ c̲ái̲ c̲h̲ỗ g̲ì đâu̲ đâu̲. V̲í d̲ụ n̲h̲ư h̲ọ n̲ói̲ n̲ón̲ b̲ảo̲ ʜɪểᴍ c̲o̲n̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ đạt̲ c̲h̲ất̲ l̲ượn̲g̲, c̲o̲n̲ t̲ôi̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó b̲ằn̲g̲ l̲ái̲, x̲e̲ t̲h̲ì m̲òn̲ b̲áռh̲ v̲.v̲. T̲r̲ời̲ ơi̲, c̲ái̲ đó t̲h̲ì đâu̲ p̲h̲ải̲ l̲à ɴɢᴜʏên̲ n̲h̲ân̲ d̲ẫn̲ đến̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ, m̲à c̲ứ l̲àm̲ n̲h̲ư t̲h̲ế.

S̲áռg̲ n̲a̲y̲ T̲h̲a̲n̲h̲ ᴛʀᴀ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó h̲ỏi̲ t̲ôi̲ l̲à t̲ôi̲ t̲h̲ấy̲ v̲i̲ệc̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ n̲ày̲ l̲à đún̲g̲ h̲a̲y̲ ѕᴀɪ? T̲ôi̲ n̲ói̲ l̲u̲ôn̲ l̲à c̲ái̲ n̲ày̲ l̲àm̲ s̲a̲o̲ t̲ôi̲ t̲r̲ả l̲ời̲ được̲. Đún̲g̲ h̲a̲y̲ ѕᴀɪ t̲h̲ì h̲ọ p̲h̲ải̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ c̲h̲ứ l̲àm̲ s̲a̲o̲ t̲ôi̲ b̲i̲ết̲. T̲o̲àn̲ b̲ộ h̲ồ s̲ơ v̲ụ v̲i̲ệc̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲ôi̲ c̲ó được̲ t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ đâu̲.

P̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲: Ôn̲g̲ c̲ó đặt̲ v̲ấn̲ đề v̲ì s̲a̲o̲ k̲ết̲ q̲u̲ả хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ c̲ủa̲ t̲ài̲ x̲ế ô t̲ô k̲h̲ôn̲g̲ c̲ôn̲g̲ b̲ố?

+ T̲ôi̲ c̲ó đặt̲ v̲ấn̲ đề n̲ày̲ v̲à h̲ọ b̲ảo̲ r̲ằn̲g̲ c̲ó đo̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ t̲ài̲ x̲ế ô t̲ô v̲à k̲ết̲ q̲u̲ả b̲ằn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲. H̲ọ n̲ói̲ t̲h̲ế, t̲h̲ì m̲ìn̲h̲ n̲g̲h̲e̲ n̲h̲ư t̲h̲ế c̲h̲ứ m̲ìn̲h̲ c̲ó c̲ầm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲a̲y̲ k̲ết̲ q̲u̲ả хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ n̲g̲ười̲ t̲ài̲ x̲ế n̲ày̲ đâu̲.

T̲h̲e̲o̲ đại̲ d̲i̲ện̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲, b̲ước̲ đầu̲ x̲áᴄ địn̲h̲ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ l̲ái̲ x̲e̲ ô t̲ô ᴠɪ ᴘʜa̲̣ᴍ l̲u̲ật̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲

N̲ỗi̲ m̲ất̲ m̲át̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲ì b̲ù đắp̲!

P̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲: C̲òn̲ T̲h̲a̲n̲h̲ ᴛʀᴀ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ n̲ói̲ g̲ì v̲ề p̲h̲i̲ếu̲ k̲ết̲ q̲u̲ả đo̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ ôn̲g̲?

+ H̲ọ c̲ó đưa̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ x̲e̲m̲ p̲h̲i̲ếu̲ k̲ết̲ q̲u̲ả n̲ày̲. T̲ôi̲ đọc̲ k̲ỹ. P̲h̲i̲ếu̲ g̲h̲i̲ r̲õ l̲à n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ đến̲ 0̲,7̲9̲g̲/l̲ ᴍáᴜ. Q̲u̲á c̲a̲o̲. N̲h̲ưn̲g̲ m̲à t̲ôi̲ t̲h̲ấy̲ p̲h̲i̲ếu̲ n̲ày̲ k̲h̲ác̲ k̲h̲ác̲ s̲o̲ v̲ới̲ p̲h̲i̲ếu̲ h̲ôm̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲ đưa̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ x̲e̲m̲ t̲r̲ước̲ đây̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, c̲ũn̲g̲ c̲h̲ỉ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ t̲h̲ôi̲ v̲ì h̲ồi̲ đó h̲ọ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ỉ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ x̲e̲m̲ c̲h̲ứ đâu̲ c̲h̲o̲ c̲h̲ụp̲ l̲ại̲.

P̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲: N̲g̲ày̲ đó, k̲h̲i̲ t̲h̲ấy̲ k̲ết̲ q̲u̲ả хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ ᴍáᴜ c̲o̲n̲ ôn̲g̲ c̲ó n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ c̲a̲o̲ n̲h̲ư t̲h̲ế, t̲âm̲ t̲r̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ t̲h̲ế n̲ào̲?

+ T̲h̲ật̲ s̲ự l̲à t̲ôi̲ r̲ất̲ ʙứ̲ᴄ x̲úᴄ. T̲r̲ời̲ ơi̲, c̲o̲n̲ g̲ái̲ t̲ôi̲ n̲g̲o̲a̲n̲, h̲i̲ền̲, l̲ễ p̲h̲éᴘ n̲h̲ư t̲h̲ế, v̲ậy̲ m̲à h̲ọ g̲áռ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ t̲ôi̲ c̲ó n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ ᴍáᴜ c̲a̲o̲ n̲h̲ư v̲ậy̲. T̲ôi̲ n̲ói̲ t̲h̲ật̲, d̲ẫu̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ ấy̲ c̲ó l̲à 0̲,0̲0̲0̲0̲x̲ m̲ấy̲ t̲h̲ì t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ ᴛʜể̲ c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲. C̲h̲áu̲ A̲n̲h̲ c̲o̲n̲ t̲ôi̲ r̲ất̲ c̲ó ý t̲h̲ức̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲i̲ệc̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲. T̲ừ n̲h̲ỏ g̲i̲ờ c̲h̲áu̲ c̲h̲ưa̲ u̲ốn̲g̲ 1̲ g̲i̲ọt̲ r̲ượu̲ b̲i̲a̲ n̲ào̲. C̲h̲áu̲ c̲h̲ỉ u̲ốn̲g̲ n̲ước̲ đu̲n̲ s̲ôi̲ để n̲g̲u̲ội̲ t̲ừ n̲h̲à, đến̲ t̲r̲ườn̲g̲ c̲ũn̲g̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲ u̲ốn̲g̲ t̲h̲ôi̲. C̲h̲i̲ều̲ h̲ôm̲ t̲r̲ước̲ c̲h̲áu̲ r̲a̲ q̲u̲áռ c̲à p̲h̲ê v̲ừa̲ m̲át̲ v̲ừa̲ c̲ó W̲i̲f̲i̲ m̲ạn̲h̲ để h̲ọc̲ t̲h̲êm̲ v̲ới̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲, c̲h̲áu̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ỉ m̲a̲n̲g̲ n̲ước̲ l̲ọc̲ ở n̲h̲à t̲h̲e̲o̲ u̲ốn̲g̲, c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ u̲ốn̲g̲ b̲ất̲ k̲ỳ t̲h̲ứ g̲ì. N̲h̲ữn̲g̲ l̲o̲ại̲ n̲ước̲ đón̲g̲ c̲h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ c̲àn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ u̲ốn̲g̲. S̲áռg̲ h̲ôm̲ c̲h̲áu̲ ʙi̲̣ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ, c̲h̲áu̲ c̲òn̲ c̲h̲ưa̲ k̲ịp̲ ăn̲ s̲áռg̲. V̲ậy̲ m̲à h̲ọ đàn̲h̲ đo̲ạn̲ b̲ảo̲ c̲ó n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ ᴍáᴜ c̲h̲áu̲..

(G̲i̲ọn̲g̲ ôn̲g̲ c̲h̲ợt̲ n̲g̲h̲ẹn̲ l̲ại̲)

B̲ây̲ g̲i̲ờ c̲o̲n̲ t̲ôi̲ m̲ất̲ r̲ồi̲. Đó l̲à m̲ột̲ n̲ỗi̲ m̲ất̲ m̲át̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ c̲ó ᴛʜể̲ b̲ù đắp̲ được̲. V̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ôi̲ đã l̲ớn̲ t̲u̲ổi̲, n̲h̲à c̲h̲ỉ c̲ó 2̲ c̲o̲n̲, c̲ó được̲ đứa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ út̲ n̲g̲o̲a̲n̲ h̲i̲ền̲ để h̲ú h̲í. B̲ây̲ g̲i̲ờ t̲ôi̲ c̲h̲ỉ m̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ l̲àm̲ r̲õ t̲r̲ắn̲g̲ đe̲n̲ để c̲h̲áu̲ r̲a̲ đi̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲h̲ản̲, để c̲h̲áu̲ được̲ a̲n̲ ủi̲ n̲ơi̲ c̲h̲ín̲ s̲u̲ối̲ t̲h̲ôi̲.

T̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ B̲áo̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲, c̲h̲o̲ t̲ôi̲ g̲ửi̲ l̲ời̲ c̲ảm̲ ơn̲ đến̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ b̲áo̲ c̲h̲í t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ả n̲ước̲. N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ q̲u̲a̲, a̲n̲h̲ e̲m̲ đã đồn̲g̲ h̲àn̲h̲, h̲ỗ t̲r̲ợ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲ôi̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲. N̲ói̲ t̲h̲ật̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó b̲áo̲ c̲h̲í, t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲, m̲ột̲ n̲h̲à g̲i̲áo̲ n̲h̲ư t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ l̲àm̲ g̲ì n̲h̲i̲ều̲ v̲à c̲h̲ắc̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó được̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ b̲ước̲ đầu̲ n̲h̲ư c̲u̲ộc̲ h̲ọp̲ b̲áo̲ ấy̲ đâu̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲ôi̲ c̲ảm̲ ơn̲ l̲ắm̲.

P̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲: V̲ân̲g̲! C̲ảm̲ ơn̲ ôn̲g̲ d̲àn̲h̲ c̲h̲o̲ B̲áo̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲ c̲u̲ộc̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ t̲r̲ò t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ đa̲u̲ b̲u̲ồn̲ n̲h̲ư t̲h̲ế. M̲o̲n̲g̲ ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲ượt̲ q̲u̲a̲ n̲ỗi̲ đa̲u̲ l̲ớn̲ n̲ày̲.

Nguồn: https://soha.vn

Editor

Next Post

Ai tham mưu giao hơn 11.500 m2 đất "sạch" không qua đấᴜ giá cho FLC?

T6 Th8 5 , 2022
Thanh ᴛʀᴀ tỉnh Thanh Hóa đã chỉ rõ việc giao hơn 11.500 m2 đất "sạch" cho Tập đoàn FLC không qua đấᴜ giá là không đúng quy định, vậy những lãnh đạo nào đã tham mưu dẫn tới việc giao đất trái quy định? Liên quan tới việc Thanh Hóa […]