C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼‘̼x̼i̼n̼’̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼:̼ ̼S̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼F̼0̼

T̼ố̼i̼ ̼2̼2̼/̼5̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼0̼k̼m̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼/̼5̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼N̼V̼C̼C̼)̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼3̼/̼5̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼T̼r̼í̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼T̼r̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼T̼r̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼b̼ắ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼…̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼í̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼í̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼T̼r̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼

Sau khi nghỉ ngơi 1 đêm, sáng 23/5, Đặng Minh Trí đã bắt tay ngay vào công việc.

“Rất may, tôi được công ty tạo điều kiện cấp xe, chi phí đi lại để tôi yên tâm lên đường làm nhiệm vụ“, Trí kể.

Ngay sau đó, Trí chỉ kịp chuẩn bị 3 bộ quần áo, 3h sáng ngày 22/5, Trí lái xe suốt hơn 10 tiếng, từ Quảng Bình ra thẳng Bắc Giang. Trí cho biết, bản thân từng chở bệnh nhân đi nhiều nơi nên thuộc địa hình, đây cũng không phải lần đầu anh đưa bệnh nhân về Bắc Giang.

Chiều muộn ngày 22/5, vừa tới Bắc Giang, Trí được Sở Y tế và Trung tâm CDC Bắc Giang bố trí chỗ ăn, ngủ. Ngay trong sáng nay, Trí bắt tay ngay vào công việc đầu tiên: lái xe vật tư y tế để phòng dịch. “Tôi sẽ làm các việc được phân công, có thể là chở vật tư y tế, cũng có thể là chở bệnh nhân, kể cả F0”, Trí nói.

Giọng chàng trai trẻ đầy tự tin, Trí cho biết thêm, nghĩ đến việc chở bệnh nhân mắc COVID-19, Trí cũng hơi sợ nhưng trước đó đã chuẩn bị tâm lý sẵn và có kinh nghiệm phòng dịch nên sẽ biết cách bảo vệ bản thân để tránh lây lan.

Thảo Nguyên

Next Post

Nghệ sĩ Hoài Linh chính thức lên tiếng về số tiền 13 tỷ đồng bà con quyên góp cho miền Trung

T2 Th5 24 , 2021
NSƯT Hoài Linh khẳng định số tiền này – không phải chỉ 13 tỉ đồng mà chính xác là hơn 14,67 tỉ đồng – vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích từ thiện mà anh đã thiết lập. Ngày 24/5, NSƯT Hoài Linh đã gửi đến […]