Chính thức công вố nguчên nhân tử vσng củα quân nhân trần Đức Đô

ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ǫᴜâɴ độɪ xᴀ́ᴄ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄủᴀ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô, 𝟷𝟿 ᴛᴜổɪ; ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʟà “ᴛự ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉”.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ đượᴄ đạɪ ᴛá ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴛʜìɴ, ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʜᴜấɴ ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟷, ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟸/𝟽. ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠụ ᴀ́ռ để đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

“ᴄáᴄ ᴠếᴛ ʙầᴍ ᴛíᴍ ʟà ᴅᴏ ᴄơ ᴛʜᴇ̂̉ Đô ᴄọ xáᴛ ᴠàᴏ ᴠậᴛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜôɴɢ ʙằɴɢ ᴘʜẳɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴅâʏ để đưᴀ xᴜốɴɢ ᴄấᴘ ᴄứᴜ. ᴍộᴛ số ᴠếᴛ ʙầᴍ ᴅướɪ ᴠòᴍ xươɴɢ ɴɢựᴄ đượᴄ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴅᴏ ᴋếᴛ ᴄấᴜ ᴠà sắᴄ ᴛố ᴅᴀ”, ôɴɢ ᴛʜìɴ ɴóɪ.

ᴛʜᴇᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ Đô ᴋʜôɴɢ đᴀ́ռʜ ɴʜᴀᴜ, xô xáᴛ ᴠớɪ đồɴɢ độɪ; ᴋʜôɴɢ ᴄʜịᴜ sứᴄ éᴘ ᴛừ đơɴ ᴠị ᴠà ᴄáᴄ ʏếᴜ ᴛố ᴋʜáᴄʜ ǫᴜᴀɴ ᴋʜáᴄ. ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ɴợ ɴầɴ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜấᴛ ᴋíᴄʜ ᴛʜíᴄʜ.

“ɴʜɪềᴜ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ đã đượᴄ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ. ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴄũɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜươɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴏạɪ ᴛʀừ ɴêɴ ᴄòɴ ᴍộᴛ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠề ᴛʜầɴ ᴋɪɴʜ ᴠà ᴛâᴍ ʟʏ́ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄơ sở để xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ɴữᴀ”, đạɪ ᴛá ᴛʜìɴ ɴóɪ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ, ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴóɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀʟᴏ ᴄủᴀ Đô ᴄó ʙᴀ ʟá ᴛʜư ᴠɪếᴛ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ɢửɪ đɪ. ᴄáᴄ ʟá ᴛʜư Đô đềᴜ ᴋể ᴠề ɴỗɪ ɴʜớ ɴʜà, ᴄᴜộᴄ sốɴɢ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ, ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜâɴ độɪ. sᴀ́ռɢ 𝟸𝟻/𝟼, Đô ᴛâᴍ sự ᴠớɪ đồɴɢ độɪ ʀằɴɢ ᴄó sở ᴛʜíᴄʜ đɪ ʟàᴍ ᴠề sẽ đóɴɢ ᴄửᴀ, ᴛắᴛ đɪệɴ ở ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴠà “ʜỏɪ đã ʙᴀᴏ ɢɪờ ɴɢʜĩ đếɴ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ᴄʜưᴀ”, ôɴɢ ᴛʜìɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ “để ᴋʜáᴄʜ ǫᴜᴀɴ” sẽ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ʟᴜậᴛ sư ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴛᴏàɴ ʙộ ʜồ sơ, xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴠụ ᴀ́ռ ɴàʏ. ʜọ ᴄó ᴛʜᴇ̂̉ đượᴄ ɢʜɪ ᴄʜéᴘ ᴠà ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ, đồɴɢ độɪ ᴄủᴀ Đô để ʟàᴍ ʀõ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟸/𝟽, ʙố ᴄủᴀ Đô ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ “ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴍìɴʜ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉”. Ôɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ để ʟàᴍ sᴀ́ռɢ ᴛỏ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄủᴀ Đô.

ʟễ ᴛᴀɴɢ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô. Ảɴʜ: ᴛᴛxᴠɴ.

Đô ᴠɪếᴛ đơɴ xᴜɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴠà ʟêɴ đườɴɢ ɴʜậᴘ ɴɢũ ᴛừ 𝟷𝟼/𝟷. sᴀᴜ 𝟹 ᴛʜᴀ́ռɢ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴛạɪ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ, ɢɪữᴀ ᴛʜᴀ́ռɢ 𝟻, Đô đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ᴛɪểᴜ đᴏàɴ 𝟺, Đạɪ độɪ 𝟷𝟺, ᴛʀườɴɢ ǫᴜâɴ sự ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟷 đóɴɢ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ᴘʜú ʙìɴʜ, ᴛỉɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ, đàᴏ ᴛạᴏ ᴛɪểᴜ độɪ ᴛʀưởɴɢ.

ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟷 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟼, Đô ᴄùɴɢ đồɴɢ độɪ ʀᴀ ᴛʜᴀᴏ ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ ᴋʜóᴀ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟶 ɴɢàʏ. ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟺ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟼, Đô ở ʙộ ᴘʜậɴ ᴍᴀɴɢ ɴướᴄ ʀᴀ ᴛʜᴀᴏ ᴛʀườɴɢ. ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ʙɪ̣ ᴠàᴏ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ, Đô ᴋêᴜ đᴀᴜ ʙụɴɢ, xɪɴ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ đɪ ᴠệ sɪɴʜ.

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶 ᴘʜúᴛ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ Đô ǫᴜᴀʏ ʟạɪ, Đạɪ độɪ ᴛʀưởɴɢ ᴄử ᴍộᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ᴠɪêɴ Đạɪ độɪ ᴄùɴɢ ʜᴀɪ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sỹ đɪ ᴛìᴍ. Đô đượᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴛʀêɴ ᴄâʏ ᴋᴇᴏ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ đỉɴʜ đồɪ, ᴄáᴄʜ địᴀ đɪểᴍ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴄủᴀ đơɴ ᴠị ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻𝟶 ᴍ. Đô đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó ɴʜưɴɢ ʟúᴄ 𝟷𝟻ʜ𝟹𝟶 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴀɴʜ đã ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Đô ʟà ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛốᴛ ɴêɴ đượᴄ ᴄʜọɴ đɪ ʜọᴄ ʟớᴘ đàᴏ ᴛạᴏ ᴛɪểᴜ độɪ ᴛʀưởɴɢ ᴠà ᴍớɪ ᴠề ᴛʀườɴɢ ǫᴜâɴ sự ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ đượᴄ ʜơɴ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ. Đơɴ ᴠị ᴄʜᴏ ʜᴀʏ Đô ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴠớɪ đồɴɢ độɪ, ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ᴛâᴍ ʟʏ́ ᴄũɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ.

ɢɪᴀ đìɴʜ Đô ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ᴛìɴʜ ᴠớɪ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴠề ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʙᴀɴ đầᴜ ᴄủᴀ ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ. ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ sᴀᴜ đó ᴛổ ᴄʜứᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ sự ᴠɪệᴄ.

Nguồn: https://vnexpress.net/quan-nhan-tran-duc-do-tu-vong-do-tu-treo-co-4308327.html

Thảo Nguyên

Next Post

Ngọc Sơn chi 45 tỷ để chữa bệnh cho mẹ nhưng bà đã ƌộт пʛộт ǫυʌ ƌờι mà không được nhìn con lần cuối

T2 Th7 12 , 2021
Người mẹ mà ca sĩ Ngọc Sơn kính yêu và lo lắng nhất đã qua đời sau thời gian điều trị ʙệɴʜ. Mẹ của nam danh ca Ngọc Sơn qua đời vào ngày 11/7, hưởng thọ 78 tuổi. Vì phải cách ly do liên quan tới một ca nhiễm Covid-19, […]