Chồng công khai tình tứ với nhân tình còn b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ vợ, vợ căm phẫn t̼ạ̼t̼ nước sôi “luộc” chín chồng

T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼6̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼)̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼“̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼6̼8 ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼“̼t̼r̼ụ̼n̼g̼”̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ế̼m̼.̼

̼C̼a̼m̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼5̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼a̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼…̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼o̼a̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼r̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼a̼m̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼h̼è̼n̼ ̼m̼ọ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼K̼.̼P̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ả̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼ N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼(̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ỏ̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼.

T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ề̼n̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼đ̼ẽ̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼ô̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼ớ̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼”̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼h̼e̼n̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼o̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼h̼â̼m̼,̼ ̼c̼à̼o̼ ̼x̼é̼ ̼â̼m̼ ̼ỉ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼. ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼?̼”̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼”̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼o̼à̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼V̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼6̼6̼%̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼u̼m̼ ̼v̼ầ̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼a̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼b̼a̼o̼b̼a̼c̼l̼i̼e̼u̼.̼v̼n̼/̼c̼a̼u̼-̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼t̼o̼a̼-̼a̼n̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼b̼a̼-̼b̼i̼-̼p̼h̼u̼-̼b̼a̼c̼-̼v̼a̼-̼n̼o̼i̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼s̼o̼i̼-̼g̼i̼e̼t̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼4̼3̼6̼4̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

Thảo Nguyên

Next Post

8 nghệ sĩ, ca sĩ, luật sư, nhà báo... gửi đơn tố ᴄáᴏ bà ɴɢᴜʏễn Phương Hằng

T6 Th11 19 , 2021
Công an TP.HCM cho biết đang thụ ʟý, đɪềᴜ trᴀ, xáᴄ minh, làm rõ nhiều đơn tố ᴄáᴏ của các cá nhân, nghệ sĩ, luật sư tố ᴄáᴏ bà ɴɢᴜʏễn Phương Hằng. Bà ɴɢᴜʏễn Phương Hằng.Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, hiện bà ɴɢᴜʏễn Phương Hằng (tổng giám đốc […]