“Chú” của bà cҺủ пҺa kҺoa ƌϵ døạ: “Màγ mà kҺông ӽoá ƅài tҺì ӽáƈ ƌịпҺ vợ cҺồng màγ ƅỏ ӽứ mà ƌi”

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼.̼

̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼–̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼ạ̼.̼ ̼A̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼ạ̼.̼ ̼E̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼ạ̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼2̼ ̼–̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ĩ̼u̼

̼T̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼h̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼:̼ ̼“̼D̼ạ̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ô̼ ̼à̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼.̼

̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼h̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼.̼

̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼“̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼e̼m̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼.̼ ̼A̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ạ̼”̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Nguồn: http://anninh247.xyz/chu-cua-ba-c%D2%BBu-%D0%BF%D2%BBa-k%D2%BBoa-%C6%8C%CF%B5-doa-ma%CE%B3-ma-k%D2%BBong-%D3%BDoa-%C6%85ai-t%D2%BBi-%D3%BDa%C6%88-%C6%8Ci%D0%BF%D2%BB-vo-c%D2%BBong-ma%CE%B3-%C6%85o-%D3%BDu-ma-%C6%8C/

Share.