Chuyện ông Nguyễn Đức Chung đi ăn ở Anh quốc ѵà çâυ ɢιá ŋɦư… có thể thay đổi çả cυộc ƌờι coŋ ŋɢườι

C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼V̼ũ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼h̼à̼m̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼V̼ũ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼B̼N̼G̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼2̼4̼/̼7̼/̼2̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼ ̼–̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼á̼̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼á̼̼n̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼9̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼o̼n̼g̼k̼o̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼1̼1̼-̼2̼0̼1̼2̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼ ̼(̼M̼e̼t̼ ̼P̼o̼l̼i̼c̼e̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼e̼w̼ ̼S̼c̼o̼t̼l̼a̼n̼d̼ ̼Y̼a̼r̼d̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼S̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼t̼ù̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼e̼e̼f̼s̼t̼e̼a̼k̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼b̼ò̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼w̼i̼s̼h̼k̼y̼ ̼s̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼a̼l̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼c̼o̼t̼l̼a̼n̼d̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼g̼o̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼k̼è̼m̼ ̼b̼í̼t̼ ̼t̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼)̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼o̼à̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼M̼e̼t̼ ̼P̼o̼l̼i̼c̼e̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼ó̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼k̼ỹ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼p̼u̼b̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼r̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼í̼t̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼w̼i̼s̼h̼k̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼1̼9̼3̼1̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼9̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼s̼e̼b̼y̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼t̼h̼e̼ ̼P̼r̼i̼v̼y̼ ̼C̼o̼u̼n̼c̼i̼l̼)̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼1̼9̼2̼9̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ẽ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼í̼t̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼f̼e̼k̼h̼o̼n̼g̼d̼u̼o̼n̼g̼

Thảo Nguyên

Next Post

Chân dung cán bộ thuế vi ρʜᾳм còn to tiếng với tổ kiểm soát: ‘Tao không đi làm là mày không có lương…’

T3 Th7 27 , 2021
Tổ kiểm soát ᴅịᴄʜ C.o.v.i.d-1.9 kiểm ᴛʀᴀ giấy đi đường, ông Trần Khởi Nghĩa (57 tuổi, làm việc ở Chi cục Thuế khu vực Châu Thành – TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) không chịu xuất trình, còn nói: ‘Tao không đi làm là mày không có lương…’ Ông Trần Khởi […]