C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ù̼a̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼и̼н̼ ̼ɢ̼н̼є̼и̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼

𝙲𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚘̛̀ 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐, 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚒𝚊́𝚙 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝟷𝟹 đ𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚊̣̆𝚙 𝚔𝚎̀ 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚕𝚊̀… 𝚖𝚎̣ đ𝚎̉.

𝙲𝚊́𝚌𝚑 đ𝚊̂𝚢 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚕𝚊̂𝚞, 𝚝𝚊̣𝚒 Thái Nguyên đ𝚊̃ 𝚡𝚞𝚊̂́𝚝 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝟷 𝚟𝚞̣ đ𝚊́ин ɢнєи 𝚟𝚘̂ 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚑𝚘𝚊̀𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚔𝚒̣𝚌𝚑 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚝. 𝚃𝚑𝚎̂́ 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐, 𝚔𝚑𝚊́𝚌 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚟𝚞̣ đ𝚊́ин ɢнєи 𝚔𝚑𝚊́𝚌, 𝚟𝚞̣ đ𝚊́ин ɢнєи 𝚗𝚊̀𝚢 𝚑𝚢 𝚑𝚞̛̃𝚞 𝚟𝚊̀ đ𝚊̣̆𝚌 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚝 đ𝚎̂́𝚗 𝚖𝚞̛́𝚌, 𝟸 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚙𝚑𝚞̣ 𝚗𝚞̛̃ 𝚕𝚊̀ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚗𝚊̀𝚢 𝚕𝚊̣𝚒 𝚔𝚊̀ 𝟸 𝚖𝚎̣ 𝚌𝚘𝚗 𝚛𝚞𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚑𝚊𝚞.

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, 𝚌𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐, 𝚖𝚎̣ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 đ𝚊𝚗𝚐 𝚋𝚒́ 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚚𝚞𝚊 𝚕𝚊̣𝚒 𝚢𝚎̂𝚞 đ𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚟𝚘̛́𝚒 𝟷 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚊̀𝚗 𝚘̂𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊́𝚌. 𝙲𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊́ 𝚝𝚘̀ 𝚖𝚘̀ 𝚟𝚎̂̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚎̣ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, 𝚝𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚗, 𝚋𝚊̀ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚘́𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚊́𝚒 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚒 đ𝚘́ 𝚕𝚊̀ 𝚊𝚒.

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, 𝚌𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐, 𝚖𝚎̣ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 đ𝚊𝚗𝚐 𝚋𝚒́ 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚚𝚞𝚊 𝚕𝚊̣𝚒 𝚢𝚎̂𝚞 đ𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚟𝚘̛́𝚒 𝟷 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚊̀𝚗 𝚘̂𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊́𝚌. 𝙲𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊́ 𝚝𝚘̀ 𝚖𝚘̀ 𝚟𝚎̂̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚎̣ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, 𝚝𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚗, 𝚋𝚊̀ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚘́𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚊́𝚒 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚒 đ𝚘́ 𝚕𝚊̀ 𝚊𝚒.

𝙷𝚊𝚒 𝚖𝚎̣ 𝚌𝚘𝚗 𝚕𝚊𝚘 𝚟𝚊̀𝚘 đ𝚊́𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚊𝚞 (𝙰̉𝚗𝚑 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚑𝚘̣𝚊).

𝚅𝚊̀𝚘 𝟷 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚗𝚘̣, 𝚌𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝚗𝚊̀𝚢 đ𝚊𝚗𝚐 đ𝚒 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚟𝚘̂ 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚋𝚊̆́𝚝 𝚐𝚊̣̆𝚙 𝚖𝚎̣ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊𝚗𝚐 đ𝚒 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒, 𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚒 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚟𝚘̂ 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚞̛́ 𝚟𝚊̀ 𝚟𝚞𝚒 𝚟𝚎̉. 𝙲𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝚗𝚊̀𝚢 𝚕𝚒𝚎̂̀𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚢́ 𝚟𝚊̀ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚜𝚊́𝚝 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚎̣, 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚘̛̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚊̀𝚗 𝚘̂𝚗𝚐 đ𝚊𝚗𝚐 đ𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚖𝚎̣ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚕𝚊̣𝚒 𝚕𝚊̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝙷𝚘𝚍𝚑𝚊𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚢𝚎̂𝚞.

𝙽𝚐𝚊𝚢 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 đ𝚘́ 𝚕𝚊̀ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, 𝚌𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝚗𝚊̀𝚢 đ𝚊̃ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚔𝚒𝚎̂̀𝚖 𝚌𝚑𝚎̂́ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚞̛́𝚌 𝚐𝚒𝚊̣̂𝚗, 𝚌𝚘̂ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚘̛̀ 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝟷 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚕𝚊̣𝚒 𝚛𝚘̛𝚒 𝚟𝚊̀𝚘 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚊̉𝚗𝚑 𝚗𝚊̀𝚢, 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚔𝚒̀𝚖 𝚌𝚑𝚎̂́ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚕𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚡𝚘̂𝚗𝚐 𝚟𝚊̀𝚘 đ𝚊́ин ɢнєи.

𝙲𝚘̂ 𝚕𝚊𝚘 đ𝚎̂́𝚗, 𝚍𝚞̀𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚢 đ𝚊́𝚗𝚑 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚟𝚊̀𝚘 đ𝚊̂̀𝚞 𝚖𝚎̣ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙, 𝚜𝚊𝚞 đ𝚘́ 𝚔𝚑𝚒𝚎̂́𝚗 𝚋𝚊̀ 𝚋𝚒̣ 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚗𝚊̣̆𝚗𝚐 𝚘̛̉ 𝚖𝚊̣̆𝚝 𝚟𝚊̀ đ𝚊̂̀𝚞. 𝚃𝚑𝚊̣̂𝚖 𝚌𝚑𝚒́, 𝚌𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝚗𝚊̀𝚢 𝚌𝚘̀𝚗 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚋𝚞̀𝚗 𝚘̛̉ 𝟷 𝚛𝚊̃𝚗𝚑 𝚗𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚐𝚊̂̀𝚗 đ𝚘́ đ𝚎̂̉ 𝚋𝚘̂𝚒 𝚝𝚛𝚊́𝚝 𝚕𝚎̂𝚗 𝚖𝚊̣̆𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑.

𝙲𝚘̀𝚗 𝚋𝚊̀ 𝙵𝚊𝚝𝚞𝚖𝚊, 𝚋𝚊̀ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚝𝚒𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚊́𝚒 𝚛𝚞𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊̃ 𝚐𝚘̣𝚒 𝚋𝚊̀ 𝚕𝚊̀ “𝚐𝚊́𝚒 đ𝚒𝚎̂́𝚖”, 𝚚𝚞𝚊́ 𝚝𝚞̛́𝚌 𝚐𝚒𝚊̣̂𝚗 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚕𝚘̛̀𝚒 𝚗𝚘́𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚊́𝚒 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, 𝚋𝚊̀ 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 đ𝚊̃ 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊̉ 𝚚𝚞𝚢𝚎̂́𝚝 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚊́𝚒 𝚖𝚒̀𝚗𝚑.

𝚃𝚑𝚊̂́𝚢 𝚖𝚎̣ đ𝚒 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚊́𝚒 𝚕𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚕𝚊𝚘 𝚟𝚊̀𝚘 đ𝚊́ин ɢнєи (𝙰̉𝚗𝚑 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚑𝚘̣𝚊).

𝚅𝚞̣ đ𝚊́ин ɢнєи 𝚗𝚊̀𝚢 đ𝚊̃ 𝚔𝚑𝚒𝚎̂́𝚗 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚡𝚘̂𝚗 𝚡𝚊𝚘, 𝚌𝚑𝚞́ 𝚢́ 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚝𝚞̣ 𝚝𝚊̣̂𝚙 đ𝚎̂̉ 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍𝚘̃𝚒. 𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚍𝚊̂𝚗 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚑 đ𝚘́ đ𝚊̃ 𝚟𝚘̂ 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚗𝚐𝚘̛̀ 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚞̛̉𝚗𝚐 𝚜𝚘̂́𝚝 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚟𝚒̀ 𝟷 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚊̀𝚗 𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚘̂̀𝚒 𝚝𝚎̣̂ 𝚖𝚊̀ 𝟸 𝚖𝚎̣ 𝚌𝚘𝚗 đ𝚊̃ đ𝚊́𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚎̂́𝚌 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚟𝚊̣̂𝚢.

𝙱𝚘̛̉𝚒 𝚕𝚎̃, 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 đ𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚌𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚖𝚎̣ 𝚗𝚊̀𝚢 𝚕𝚊̣𝚒 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚗𝚊̀𝚢 𝚕𝚞̛̀𝚊, 𝚋𝚊̆́𝚝 𝚌𝚊́ 𝟸 𝚝𝚊𝚢 𝟷 𝚕𝚞́𝚌 𝚌𝚘̛ 𝚌𝚑𝚞̛́. 𝚃𝚑𝚎̂́ 𝚗𝚎̂𝚗, 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 đ𝚊́𝚗𝚑 𝚕𝚞́𝚌 𝚗𝚊̀𝚢 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚌𝚑𝚞̛́ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝟸 𝚖𝚎̣ 𝚌𝚘𝚗 𝚕𝚊𝚘 𝚟𝚊̀𝚘 đ𝚊́𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚟𝚊̣̂𝚢.

𝚅𝚞̣ đ𝚊́ин ɢнєи 𝚌𝚞̛́ 𝚝𝚑𝚎̂́ 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚍𝚒𝚎̂̃𝚗 𝚟𝚊̀ đ𝚎̂́𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚊̉𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚝 đ𝚒̣𝚊 𝚙𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚡𝚞𝚊̂́𝚝 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝟸 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚌𝚑𝚒̣𝚞 𝚍𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚢. 𝙲𝚞𝚘̂́𝚒 𝚌𝚞̀𝚗𝚐, 𝚌𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 đ𝚊̃ 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚊̉𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚝 𝚋𝚊̆́𝚝 𝚐𝚒𝚞̛̃𝚊 𝚟𝚒̀ 𝚝𝚘̣̂𝚒 đ𝚊́𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚐𝚊̂𝚢 𝚛𝚘̂́𝚒 𝚝𝚛𝚊̣̂𝚝 𝚝𝚞̛̣ 𝚗𝚘̛𝚒 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚘̣̂𝚗𝚐. Đ𝚎̂̉ 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚝𝚊̣𝚒 𝚗𝚐𝚘𝚊̣𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚑𝚘̛̀ 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚡𝚎́𝚝 𝚡𝚞̛̉ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚘̀𝚊 𝚊́𝚗, 𝚌𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝚗𝚊̀𝚢 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚗𝚘̣̂𝚙 𝚜𝚘̂́ 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚑𝚘̛𝚗 𝟸 𝚝𝚛𝚒𝚎̣̂𝚞 đ𝚘̂̀𝚗𝚐.

𝚂𝚞𝚢 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚞̀𝚗𝚐, 𝚌𝚊̉ 𝟸 𝚖𝚎̣ 𝚌𝚘𝚗 𝚕𝚊𝚘 𝚟𝚊̀𝚘 đ𝚊́ин ɢнєи 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚝𝚑𝚘̀𝚒 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, 𝚝𝚊̣𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚕𝚞̛̣𝚊 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 𝚋𝚘̉ 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚊̀𝚗 𝚘̂𝚗𝚐 𝚊̂́𝚢 đ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑𝚎̣ 𝚗𝚘̛̣? 𝙱𝚘̛̉𝚒 𝚕𝚎̃, 𝚗𝚎̂́𝚞 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚊̀𝚗 𝚘̂𝚗𝚐 𝚊̂́𝚢 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚢𝚎̂𝚞 𝟷 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝟸 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒, 𝚝𝚑𝚒̀ đ𝚊̃ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚊̆́𝚝 𝚌𝚊́ 𝟸 𝚝𝚊𝚢, 𝟷 𝚕𝚞́𝚌 𝚢𝚎̂𝚞 𝟸 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚟𝚊̣̂𝚢.

𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚠𝚎𝚋𝚝𝚛𝚎𝚝𝚑𝚘

Thảo Nguyên

Next Post

Bộ Ngoại giao nói về thông tin Ấn Độ báռ ᴛêɴ ʟửᴀ cho Việt Nam

T6 Th1 15 , 2021
Người ᴘʜát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng chỉ là một trong các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ. Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14-1, trước đề cập của phóng […]