B̼.ắ̼.t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼..m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼

C̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼í̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼“̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼”̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼í̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼m̼ ̼N̼g̼h̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼.̼


H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼


T̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼í̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ả̼.̼


M̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼1̼0̼8̼,̼ ̼4̼0̼8̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼í̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

T̼h̼e̼o̼:̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼

Thao Nguyen

Next Post

4 quy định mới về tiền lương có hiệu lực từ 1-2-2021

T5 Th12 17 , 2020
Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/2/2021), trong đó hướng dẫn 4 quy định mới về tiến lương của người lao động theo quy định tại Bộ luật lao động 2019.  Hình thức trả lương cho người lao động Về hình thức trả lương thì Điều […]