C̲l̲i̲p̲ g̲ây̲ b̲ức̲ x̲úc̲: T̲h̲ầy̲ g̲i̲áo̲ đá t̲h̲ằn̲g̲ v̲ào̲ n̲g̲ực̲, t̲át̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ t̲ới̲ t̲ấp̲ v̲à n̲ói̲ t̲ục̲ l̲i̲ên̲ h̲ồi̲ v̲ì c̲ác̲ e̲m̲ m̲ặc̲ q̲u̲ần̲ b̲ò, n̲h̲u̲ộm̲ t̲óc̲

T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼á̼.̼.̼.̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼!̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼á̼.̼.̼.̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼!̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼á̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼4̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼á̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼”̼m̼à̼y̼ ̼-̼ ̼t̼a̼o̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ĩ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼h̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼

̼C̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼á̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ĩ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼

Thảo Nguyên

Next Post

Thủ tướng: Làm rõ ᴛʀáᴄʜ nhiệm cá nhân, tổ chức gây ra "ổ ᴅịᴄʜ" Hà Nam

CN Th5 2 , 2021
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ᴘʜạᴍ Minh Chính yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam làm rõ ɴɢᴜʏên nhân và ᴛʀáᴄʜ nhiệm của từng tổ chức, cá nhân đã trực tiếp gây ra “ổ ᴅịᴄʜ” Covid-19 ở địa phương này để хử ʟý ɴɢʜɪêᴍ. Văn phòng Chính phủ vừa có […]