C̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲k̲í̲n̲h̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲g̲i̲ỏ̲i̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲e̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲c̲u̲ố̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲g̲ầ̲m̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲o̲n̲g̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲1̲2̲/̲3̲,̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲à̲o̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲à̲ ̲1̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲k̲í̲n̲h̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲1̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲(̲ả̲n̲h̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲b̲á̲o̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲L̲a̲o̲ ̲Đ̲ộ̲n̲g̲)̲.̲

T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲á̲o̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲L̲a̲o̲ ̲Đ̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲,̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲1̲2̲/̲3̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲T̲.̲T̲.̲H̲.̲ ̲(̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲8̲5̲)̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲x̲ã̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ể̲n̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲T̲.̲P̲.̲H̲.̲ ̲(̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲8̲B̲;̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲)̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲t̲ư̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲.̲

̲V̲ụ̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲T̲.̲P̲.̲H̲.̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲T̲.̲T̲.̲H̲.̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲H̲.̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲.̲

C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲l̲u̲ồ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲(̲ả̲n̲h̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲b̲á̲o̲ ̲D̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲&̲ ̲T̲i̲ế̲p̲ ̲t̲h̲ị̲)̲.̲

̲B̲á̲o̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲N̲i̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲t̲ư̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲“̲n̲g̲ã̲ ̲t̲ư̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲”̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲g̲i̲á̲p̲ ̲h̲a̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲P̲h̲o̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲.

(̲Ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲)̲

Đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲G̲D̲-̲Đ̲T̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ê̲m̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲k̲ế̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲3̲/̲3̲,̲ ̲e̲m̲ ̲T̲.̲P̲.̲H̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲d̲ự̲ ̲k̲ỳ̲ ̲t̲h̲i̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲g̲i̲ỏ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲T̲.̲T̲.̲H̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲e̲m̲ ̲T̲.̲P̲.̲H̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲o̲ ̲k̲í̲n̲h̲ ̲m̲ắ̲t̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲n̲ạ̲n̲.

N̲g̲u̲ồ̲n̲:̲ ̲h̲t̲t̲p̲s̲:̲/̲/̲t̲i̲n̲3̲6̲0̲.̲t̲v̲/̲c̲o̲-̲g̲i̲a̲o̲-̲c̲h̲o̲-̲h̲o̲c̲-̲t̲r̲o̲-̲d̲i̲-̲c̲a̲t̲-̲k̲i̲n̲h̲-̲t̲r̲u̲o̲c̲-̲n̲g̲a̲y̲-̲t̲h̲i̲-̲h̲o̲c̲-̲s̲i̲n̲h̲-̲g̲i̲o̲i̲-̲b̲i̲-̲x̲e̲-̲t̲a̲i̲-̲c̲u̲o̲n̲-̲v̲a̲o̲-̲g̲a̲m̲-̲t̲h̲u̲o̲n̲g̲-̲v̲o̲n̲g̲.̲h̲t̲m̲l̲

Thảo Nguyên

Next Post

6 điểm mới về cư trú liên quan đến mọi người dân kể từ 1-7

CN Th3 14 , 2021
Luật cư trú 2020 đã có những quy định mới liên quan đến cư trú giúp đơn giản hoá thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho người dân. Thời gian qua ᴘʜáp Luật TP.HCM nhận được nhiều thông tin của bạn đọc gửi về thắc mắc liên quan […]