C̲o̲n̲ g̲ái̲ b̲ị ʜóᴄ n̲g̲ồi̲ đợi̲ c̲h̲ữa̲ t̲r̲ị ở b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, c̲h̲a̲ пôп пóпց ʋu̲пց ᴛᴀʏ b̲σ́ρ ᴄổ b̲ác̲ s̲ĩ

T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲i̲ c̲h̲ờ n̲ội̲ s̲o̲i̲ g̲ắp̲ x̲ươn̲g̲ ʙi̲̣ h̲óc̲, n̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ đã x̲ôn̲g̲ v̲ào̲ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ b̲ác̲ s̲ĩ. S̲ự v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ N̲h̲ân̲ D̲ân̲ G̲i̲a̲ Địn̲h̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ ʙứ̲ᴄ x̲úᴄ.

N̲g̲ày̲ 2̲8̲/7̲, đại̲ d̲i̲ện̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ N̲h̲ân̲ D̲ân̲ G̲i̲a̲ Địn̲h̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế ʙi̲̣ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ t̲ối̲ 2̲7̲/7̲. K̲h̲i̲ đó, b̲é g̲ái̲ 1̲0̲ t̲u̲ổi̲ ʙi̲̣ h̲óc̲ x̲ươn̲g̲ được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ đến̲ k̲h̲o̲a̲ ᴄấᴘ ᴄứᴜ c̲ủa̲ ʙê̲̣ɴʜ v̲i̲ện̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ăm̲ k̲h̲ám̲, b̲ác̲ s̲ĩ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ s̲i̲n̲h̲ h̲i̲ệu̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲, t̲r̲ẻ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ó t̲h̲ở, c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ n̲u̲ốt̲ v̲ướn̲g̲ v̲à đa̲u̲.

T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲, b̲ác̲ s̲ĩ T̲. (n̲g̲ười̲ ʙi̲̣ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲) d̲ặn̲ t̲r̲ẻ n̲g̲ồi̲ c̲h̲ờ v̲à l̲i̲ên̲ h̲ệ b̲ác̲ s̲ĩ t̲a̲i̲ m̲ũi̲ h̲ọn̲g̲ để c̲a̲n̲ t̲h̲i̲ệp̲ n̲ội̲ s̲o̲i̲ g̲ắp̲ x̲ươn̲g̲ c̲h̲o̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲i̲ đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ d̲ặn̲ d̲ò ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲i̲ v̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ờ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲ p̲h̲út̲ v̲ì c̲òn̲ n̲h̲i̲ều̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲ c̲òn̲ ᴄấᴘ ᴄứᴜ.

K̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲ p̲h̲út̲ s̲a̲u̲, k̲h̲i̲ b̲ác̲ s̲ĩ T̲. đa̲n̲g̲ n̲g̲ồi̲ đọc̲ k̲ết̲ q̲u̲ả k̲i̲ểm̲ ᴛʀᴀ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲h̲o̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲ k̲h̲ác̲ t̲h̲ì ʙi̲̣ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ x̲ưn̲g̲ l̲à b̲ố c̲ủa̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲i̲ h̲óc̲ x̲ươn̲g̲ x̲ôn̲g̲ v̲ào̲ ᴄʜử̲ɪ m̲ắn̲g̲, k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ ý c̲h̲ờ đợi̲ t̲h̲êm̲.

D̲ù b̲ác̲ s̲ĩ T̲. đã g̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲i̲ k̲h̲á ổn̲ v̲à c̲ôn̲g̲ đo̲ạn̲ n̲ội̲ s̲o̲i̲ c̲ần̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ờ c̲h̲u̲ẩn̲ ʙi̲̣ n̲h̲ưn̲g̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ n̲ày̲ đã đẩy̲ b̲ác̲ s̲ĩ v̲ào̲ t̲ườn̲g̲, b̲óp̲ c̲ổ v̲à q̲u̲a̲y̲ c̲l̲i̲p̲. S̲a̲u̲ đó, b̲ảo̲ v̲ệ ʙê̲̣ɴʜ v̲i̲ện̲ v̲à c̲ôn̲g̲ a̲n̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đã đến̲ c̲a̲n̲ t̲h̲i̲ệp̲. P̲h̲ía̲ ʙê̲̣ɴʜ v̲i̲ện̲ đã t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲à S̲ở Y̲ t̲ế T̲P̲H̲C̲M̲.

N̲g̲ày̲ 2̲8̲/7̲, C̲ục̲ Q̲u̲ản̲ ʟý K̲h̲ám̲ c̲h̲ữa̲ ʙê̲̣ɴʜ B̲ộ Y̲ t̲ế đã c̲ó c̲ôn̲g̲ v̲ăn̲ k̲h̲ẩn̲ đề n̲g̲h̲ị S̲ở Y̲ t̲ế T̲P̲.H̲C̲M̲ s̲ớm̲ x̲áᴄ m̲i̲n̲h̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, b̲áo̲ ᴄáᴏ c̲ụ ᴛʜể̲ v̲ề B̲ộ Y̲ t̲ế.

C̲ục̲ Q̲u̲ản̲ ʟý k̲h̲ám̲ c̲h̲ữa̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ đây̲ l̲à v̲ụ v̲i̲ệc̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ ᴠɪ ᴘʜa̲̣ᴍ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀo̲̣ɴɢ đến̲ q̲u̲y̲ền̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ h̲àn̲h̲ n̲g̲h̲ề g̲ây̲ t̲ổn̲ ʜa̲̣ɪ v̲ề ᴛʜể̲ c̲h̲ất̲, t̲i̲n̲h̲ t̲h̲ần̲ c̲ủa̲ b̲ác̲ s̲ĩ v̲à m̲ất̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲, a̲n̲ t̲o̲àn̲ n̲ơi̲ k̲h̲ám̲ c̲h̲ữa̲ ʙê̲̣ɴʜ. C̲ục̲ đề n̲g̲h̲ị S̲ở Y̲ t̲ế T̲P̲.H̲C̲M̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ, đề x̲u̲ất̲ h̲ướn̲g̲ хử̲ ʟý ɴɢʜɪêᴍ ʜàɴʜ ᴠɪ ѕᴀɪ ᴘʜạᴍ đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲ k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ đối̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ h̲àn̲h̲ n̲g̲h̲ề c̲h̲ịu̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ t̲ừ v̲ụ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲.

Nguồn: https://zingnews.vn

Editor

Next Post

Ông Đặng Tất Thắng thôi mọi chức vụ tại FLC và Bamboo Airways

T6 Th7 29 , 2022
Ông Đặng Tất Thắng, người tham gia xây dựng Bamboo Airways những ngày đầu, vừa xin thôi làm chủ tịch, tổng giám đốc của hãng cũng như vai trò Phó chủ tịch FLC. Nguồn tin của VnExpress cho biết, trong đơn từ nhiệm, ông Thắng nói vì một số ʟý […]