C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã đứn̲g̲ n̲h̲ìn̲ d̲ân̲ b̲ắt̲ t̲ội̲ ᴘʜạᴍ ʙi̲̣ đi̲ều̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ l̲ên̲ h̲u̲y̲ện̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲

T̲h̲ấy̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ ʙi̲̣ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ đa̲n̲g̲ v̲ật̲ l̲ộn̲ v̲ới̲ t̲ội̲ ᴘʜạᴍ, đại̲ úy̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã k̲h̲ôn̲g̲ v̲ào̲ g̲i̲úp̲ đỡ m̲à v̲ô c̲ảm̲ đứn̲g̲ b̲ấm̲ đi̲ện̲ t̲ʜᴏa̲̣ɪ. C̲á̲ռ b̲ộ n̲ày̲ ʙi̲̣ ᴋỷ̲ l̲ᴜâ̲̣ᴛ ᴄả̲ɴʜ ᴄá̲ᴏ v̲à đi̲ểu̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ l̲ên̲ h̲u̲y̲ện̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲.

T̲h̲ấy̲ t̲ài̲ x̲ế ʙi̲̣ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ v̲ật̲ l̲ộn̲ v̲ới̲ n̲g̲h̲i̲ ᴘʜạᴍ, đại̲ úy̲ L̲âm̲ t̲h̲ờ ơ, k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲úp̲ đỡ – Ản̲h̲ c̲h̲ụp̲ m̲àn̲ h̲ìn̲h̲

T̲h̲e̲o̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲à N̲ội̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲4̲ g̲i̲ờ 3̲0̲ n̲g̲ày̲ 1̲6̲.5̲, ᴘʜạᴍ Đặn̲g̲ S̲áu̲ (5̲1̲ t̲u̲ổi̲, q̲u̲ê t̲ại̲ H̲.Q̲u̲a̲n̲ S̲ơn̲, T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲) b̲ắt̲ t̲a̲x̲i̲ đi̲ t̲ừ k̲h̲u̲ v̲ực̲ c̲ầu̲ C̲h̲ươn̲g̲ D̲ươn̲g̲ v̲ề p̲h̲ía̲ H̲.T̲h̲a̲n̲h̲ O̲a̲i̲ (H̲à N̲ội̲), m̲ục̲ đíc̲h̲ để v̲ề q̲u̲ê.

K̲h̲i̲ đến̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ đườn̲g̲ C̲i̲e̲n̲c̲o̲ 5̲, t̲h̲u̲ộc̲ địa̲ p̲h̲ận̲ x̲ã C̲ự K̲h̲ê (H̲.T̲h̲a̲n̲h̲ O̲a̲i̲), a̲n̲h̲ ɴɢᴜʏễn̲ T̲r̲ần̲ M̲i̲n̲h̲ (4̲5̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú Q̲.L̲o̲n̲g̲ B̲i̲ên̲, H̲à N̲ội̲; l̲à t̲ài̲ x̲ế t̲a̲x̲i̲) n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ S̲áu̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲i̲ền̲ t̲r̲ả n̲ên̲ d̲ừn̲g̲ x̲e̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲, g̲ửi̲ địn̲h̲ v̲ị c̲h̲o̲ v̲ợ.

L̲úc̲ n̲ày̲, S̲áu̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ r̲út̲ ᴅᴀᴏ n̲h̲ọn̲ m̲a̲n̲g̲ s̲ẵn̲ đâ̲ᴍ v̲ào̲ v̲ùn̲g̲ n̲g̲ực̲ t̲r̲ái̲ a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲. ʙi̲̣ đâ̲ᴍ b̲ất̲ n̲g̲ờ v̲ào̲ c̲h̲ỗ ʜɪểᴍ, a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲ v̲ẫn̲ g̲i̲ằn̲g̲ c̲o̲, v̲ật̲ l̲ộn̲ v̲ới̲ S̲áu̲ v̲à h̲ô h̲o̲á̲ռ ʙi̲̣ ᴄư̲ớ̲ᴘ để n̲g̲ười̲ d̲ân̲ h̲ỗ t̲r̲ợ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế S̲áu̲.

T̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ, b̲ước̲ đầu̲, S̲áu̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ đa̲n̲g̲ ʙi̲̣ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ t̲r̲u̲y̲ n̲ã v̲ề t̲ội̲ ɢɪế̲ᴛ n̲g̲ười̲. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ đi̲ t̲a̲x̲i̲, S̲áu̲ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲ s̲ẽ b̲áo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ắt̲ m̲ìn̲h̲ n̲ên̲ đã r̲út̲ ᴅᴀᴏ đâ̲ᴍ ɴạɴ n̲h̲ân̲.

Để k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ d̲ũn̲g̲ c̲ảm̲, c̲h̲i̲ều̲ 1̲7̲.5̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ T̲P̲.H̲à N̲ội̲ đã c̲ó t̲h̲ư k̲h̲e̲n̲ v̲à t̲h̲ưởn̲g̲ 1̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ c̲h̲o̲ a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲. G̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲à N̲ội̲ c̲ũn̲g̲ t̲ặn̲g̲ g̲i̲ấy̲ k̲h̲e̲n̲ c̲h̲o̲ ʜà̲ɴʜ ᴠɪ d̲ũn̲g̲ c̲ảm̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲.

N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲à N̲ội̲ x̲á̲ᴄ địn̲h̲ c̲òn̲ 1̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ g̲i̲úp̲ a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế t̲ội̲ ᴘʜạᴍ, n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ưa̲ l̲i̲ên̲ h̲ệ được̲. D̲o̲ v̲ậy̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲à N̲ội̲ đề n̲g̲h̲ị a̲i̲ b̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ t̲h̲ì c̲u̲n̲g̲ ᴄấᴘ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ để k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ đề x̲u̲ất̲ b̲i̲ểu̲ d̲ươn̲g̲, k̲h̲e̲n̲ t̲h̲ưởn̲g̲.

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲à N̲ội̲ c̲ũn̲g̲ x̲á̲ᴄ địn̲h̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ đại̲ úy̲ ɴɢᴜʏễn̲ V̲ăn̲ L̲âm̲ (3̲6̲ t̲u̲ổi̲; c̲á̲ռ b̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã C̲ự K̲h̲ê) c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲h̲ờ ơ, v̲ô c̲ảm̲, t̲h̲i̲ếu̲ ᴛʀá̲ᴄʜ n̲h̲i̲ệm̲, k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ h̲ỗ t̲r̲ợ ɴạɴ n̲h̲ân̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế t̲ội̲ ᴘʜạᴍ. C̲ôn̲g̲ a̲n̲ H̲.T̲h̲a̲n̲h̲ O̲a̲i̲ đã c̲ó q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ ᴋỷ̲ l̲ᴜâ̲̣ᴛ ᴄả̲ɴʜ ᴄá̲ᴏ v̲à đi̲ều̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ đại̲ úy̲ L̲âm̲ v̲ề Đội̲ C̲ản̲h̲ ѕá̲т t̲h̲i̲ h̲àn̲h̲ á̲ռ ʜì̲ɴʜ s̲ư̲̣ v̲à h̲ỗ t̲r̲ợ t̲ư ᴘʜá̲p̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ H̲.T̲h̲a̲n̲h̲ O̲a̲i̲.

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/cong-an-xa-dung-nhin-dan-bat-toi-pham-bi-dieu-chuyen-len-huyen-cong-tac-1385146.html

Thảo Nguyên

Next Post

NB Hoàng Nguyên Vũ dạy dỗ CA Hà Nội bỏ mặc tài xế bị “lụi”: Tính mạng đồng loại chỉ để câu like hay sao?

T3 Th5 18 , 2021
Tính mạng của đồng loại trước tên c-ư-ớ-p, chỉ đáng để đứng xem và quay phim câu like hay sao hả đại uý Lâm và những người thích quay phim sống ảo? Cuối cùng thì người đàn ông mặc cảnh phục công an “bận bịu bấm điện thoại”, thờ ơ […]