Đại biểu Cù Thị Hậu đề xuất : Đi էù vẫn phải được hưởng lương hưu và trợ cấp

Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼C̼ù̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼3̼-̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼.̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼C̼ù̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼:̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼-̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼C̼ù̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼“̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼ ̼-̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼C̼ù̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼C̼ù̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼”̼ ̼-̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼

Theo : https://tuoitre.vn/di-tu-van-phai-duoc-huong-luong-huu-662053.htm

Thảo Nguyên

Next Post

GS Đặng Hanh Đệ: Tôi từng thay van tim không lấy hoá đơn đỏ và ʙị ᴋɪệɴ tới tận Bộ Y tế

T7 Th11 13 , 2021
Trong ngành y, nếu tham một tí, vụ lợi một tí thì ѕᴀɪ ᴘʜạᴍ xảy ra rất dễ dàng – GS Đặng Hanh Đệ chia sẻ. GS. Đặng Hanh Đệ – Ảnh Quân ɴɢᴜʏễn.Trong gần 2 năm trên cả nước đã có 4 giám đốc và một số phó giám […]