Đề nghị Cơ quan chức năng xem xét x̠ử ʟý Trác Thúy Miêu

Đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ: Tʀᴀ́ᴄ Tʜᴜʏ́ Mɪᴇ̂ᴜ, ᴋᴇ̉ ᴀ̆ɴ ɴᴏ́ɪ ᴍắc ᴅᴀ̣i ᴘʜᴀ̂ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴍɪᴇ̂̀ɴ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ sᴀ́ᴄʜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̀ Cᴏᴠɪᴅ ᴠᴀ̀ đᴀ̣ɪ đᴏᴀ̀ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴏ̣̂ᴄ, ᴘʜɪ̉ ʙᴀ́ɴɢ SV Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴜ́ᴘ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ.

Tʀᴀ́ᴄ Tʜᴜ́ʏ Mɪᴇ̂ᴜ ʟᴇ̂ɴ тιᴇ̂́ɴԍ ԍᴀʏ ԍᴀ̆́t đᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ TP.HCM: Ở ᴄʜᴏ̛ɪ ᴍᴀ̂́ʏ ʙᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴠᴇ̂̀, đᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̀ ᴄнᴏ̛́ɴ, Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ ʙᴀ̣̂ɴ ᴅᴜ̛̃ ʟᴀ̆́ᴍ!

Cô Miêu ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴀ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ᴛᴀ́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ “ᴠᴇ̉ đᴇ̣ᴘ Vɪᴇ̣̂ᴛ – Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴇ̣̂ Xᴜᴀ̂ɴ” ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ đᴀ̂̀ʏ ᴛᴀɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ VTV ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Cᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴋᴇ̉ ᴄᴜ̀ɴɢ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ “ᴘʜᴏ̛́ᴛ ɴɪᴜ” ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ đᴏ̛ɴ ᴋɪ́ᴄʜ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2018.


Đᴇ̂̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴏ̛̀ɴ, ᴛᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ́ɪ ᴍᴀ̃ɪ, sᴀᴏ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴀ́ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ!

Aɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴇ̣̂ Xᴜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛̣ ᴍᴀ́ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̣ ɴɢᴏ̂ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴀ̆́ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sʏ̃ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛᴀ. Cᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʙᴀ̀ ᴛᴀ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂́ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ 1963, ᴋʜɪ ᴠɪ́ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ sᴜ̛ ᴛᴜ̛̣ ᴛʜɪᴇ̂ᴜ ɴʜᴜ̛ ” ᴍᴏ́ɴ ᴛʜɪ̣ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ” ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ʜᴏ̣ ɴɢᴏ̂ ʙɪ̣ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏɴɢ.

Vᴀ̀ đᴇ̂̉ ᴄᴏ́ TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, ʟᴀ̀ xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̂̀ ʜᴏ̂ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ sᴜ̛́ᴄ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ!

Tʀᴀ́ᴄ Tʜᴜ́ʏ Mɪᴇ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜưᴀ ʜᴇ̂̀ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ THPT

Íᴛ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ Tʀᴀ́ᴄ Tʜᴜ́ʏ Mɪᴇ̂ᴜ, ᴄᴀ̂ʏ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ 10 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴄʜɪ́ sᴀ̆ɴ đᴏ́ɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛᴀ̂́ᴍ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ THPT. Cʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴘ ᴄʜɪ́ Sᴛʏʟᴇ,

Tʀᴀ́ᴄ Tʜᴜ́ʏ Mɪᴇ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ: “Mᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂́ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̆ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏɴ: Sᴜ̛̣ đᴀ̆́ᴄ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ! Kʜɪ ᴀ̂́ʏ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴋɪ̀ ᴠᴏ̣ɴɢ ɢɪ̀ ᴏ̛̉ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ.

Tᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴀ̀. Bᴀ̉ɴ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɪ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴀɪ, ᴅᴜ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̉ɴʜ ʜᴀʏ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ đ.ᴀ́ʏ, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ “sɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ” ᴛᴀ́ɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀ̣ᴏ ʜᴏ́ᴀ. Vᴀ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̀ɪ ᴍᴏ́ɴ “ᴋʏ̉ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̀ʏ” ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ʜᴀʏ ʜᴏ ʜᴏ̛ɴ ʙᴜ́ᴛ ᴅᴀɴʜ Tʀᴀ́ᴄ Tʜᴜ́ʏ Mɪᴇ̂ᴜ?

Tᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Qᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ: Bᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴘʜɪ ɴɢʜɪ̃ᴀ ʜᴀʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴜ̛ᴜ ᴛᴜ́? Tᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ. Tʜᴇ̂́ ɴᴇ̂ɴ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ́ᴄʜ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀᴀᴜ ᴅᴏ̂̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ, ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀɪ ʙᴏ̉ ʜᴏ̣ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴛᴏ̂ɪ. Tɪɴ ᴛᴏ̂ɪ đɪ, ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ (Lɪᴍɪᴛᴇᴅ Eᴅɪᴛɪᴏɴ) ᴄᴜ̉ᴀ Tᴀ̣ᴏ ʜᴏ́ᴀ.” (*)

——

VÌ CÁC EM HOÀN TOÀN XỨNG ĐÁNG!

Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ đᴀɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ đᴀ̂́ᴜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ “Tʀɪ ᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʙɪɴʜ ᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ” ᴄᴜ̉ᴀ VɪᴇᴛNᴀᴍ Aɪʀʟɪɴᴇ ᴠᴀ̀ Vɪɴᴘᴇᴀʀʟ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ʙᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ, ɴɢʜɪ̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴏ̛̉ ʀᴇsᴏʀᴛ đᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ, ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ 5 sᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6/2020. Vɪ̀ ʜᴏ̣ xᴜ̛́ɴɢ đᴀ́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.

Hᴏ̛ɴ 300 sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ, ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴏ̛̉ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ 5 sᴀᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴏ̣ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ đᴇ̂̉ xᴜ̛́ɴɢ đᴀ́ɴɢ đᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴜ̛ᴜ đᴀ̃ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. Hᴏ̣ đɪ ᴄʜɪ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʜᴀʏ đᴀɴɢ đɪ ɴɢʜɪ̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̣̂ʏ?

Kʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ 5 sᴀᴏ, ᴛɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ đɪ ɴɢʜɪ̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴛʜɪ̀ đᴇ̂́ɴ 1 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄʜᴀ́ɴ, ᴄʜɪ̉ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ đᴏ̛ɴ sᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ.

Vᴀ̀ sᴇ̃ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ́ ᴇᴍ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đɪ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴠᴀ̀ ᴏ̛̉ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ 5 sᴀᴏ ᴍᴀ̀ ᴅᴀ̂́ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴀ̉, đᴇ̂̉ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜᴏᴀ́ᴄ ʙᴏ̣̂ đᴏ̂̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂, đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ɴᴏ́ɴɢ ɴᴜ̛̣ᴄ ᴄᴀ̉ 1 ɴɢᴀ̀ʏ. Ở ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ 5 sᴀᴏ ᴜ̛, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ɢɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ đᴀ̃ ᴄᴀ̉ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ đᴇ̂̉ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴜ̣ ʜᴇ̂́ᴛ 5 sᴀᴏ đᴏ́ ᴋʜɪ 7 ɢɪᴏ̛̀ sᴀ́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ, đᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂́ɪ ᴍɪ̣ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀ đᴇ̂́ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ.

Tᴀ̆́ᴍ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋɪ̣ᴘ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ xᴀ́ᴄ đᴀ̂̀ʏ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̛́ɪ. Tᴏ̂ɪ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴅᴜ̀ đɪ xᴇ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ Bᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ Nᴀᴍ, ᴅᴜ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢᴜ̉ ᴋʏ́ ᴛᴜ́ᴄ xᴀ́ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴀ̆̃ɴ ʟᴏ̀ɴɢ. Vɪ̀ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ʜᴏ̣ đᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̉ɴʜ đᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Nᴀᴍ ʟᴀ̀ ᴠɪ̀ ǫᴜᴇ̂ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ.

300 sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴀ̀ᴜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ. Hᴏ̣ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʙɪɴʜ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ Cᴏᴠɪᴅ-19 ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ. Hᴏ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴇ̀ɴ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ đᴏ̛̣ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ 3 ᴛᴀ̣ɪ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̛ɴ 2 ᴛʜᴀ́ɴɢ, đᴏ̛̣ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ 4 ᴛᴀ̣ɪ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ, Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̛ɴ 40 ɴɢᴀ̀ʏ.

TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ đᴀɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ ɴʜᴀɴʜ sᴏ̂́ ᴄᴀ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʙɪɴʜ ᴛɪɴʜ ɴʜᴜᴇ̣̂ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜɪ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ᴄᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ́ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ. Hᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴜᴀ̂́ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣̂ᴘ ʜᴜᴀ̂́ɴ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, đᴀ̣̆ᴛ ʙᴀ ʟᴏ̂ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ 5 sᴀᴏ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ʟᴀᴏ ʀᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ.

Cᴀ́ɪ ᴋʜᴜ́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴏ̛̉ ʜᴏ̣ ᴍᴀ̀ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜʏ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ, ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴀ̂ᴜ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ MỒM ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̣ ʀᴀ̉ɴʜ ʜᴏ̛ɪ. Mᴏ̛̉ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʀᴀ, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴄᴀ̣̂ᴜ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʟᴀ̆́ᴍ ᴠɪ̀ ᴄᴜ̛́ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ 5 sᴀᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴀ̉ ʜᴏ̣ ʀᴀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴏ̛̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ sᴏ̂́ ᴘʜᴏ̀ɴɢ. Đᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Vɪɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂̉.

Vᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴜ̛ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ sᴏɪ ᴍᴏ́ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ. Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ᴛᴏ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ ᴛʜᴇ̂́. Tᴏ̂́ɪ ᴠᴇ̂̀, ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ᴄᴜ̛́ ʙᴀ̣̂ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ᴛ, xᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴏ́ɴɢ đᴇ̂̉ ᴛᴀ̆́ᴍ ʙᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ. Vɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ xᴜ̛́ɴɢ đᴀ́ɴɢ, ᴠɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ đᴇ̂́ɴ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴏ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ᴏ̛̉ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

Nguồn : https://suckhoecanha.com/0507de-nghi-co-quan-chuc-nang-xem-xet-x%CC%A0u-%CA%9Fy-nha-bao-trac-thuy-mieu-ndt/

Thảo Nguyên

Next Post

khởɪ ᴛố, bắt tạm giam cựu trụ trì chùa Phước Quang - Thích Phước Ngọc

T2 Th7 5 , 2021
TTO – Ông ᴘʜạᴍ Văn Cung (tức Thích Phước Ngọc – cựu trụ trì chùa Phước Quang, kiêm giám đốc cô nhi viện Suối nguồn tình ᴛʜươɴɢ, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình) vừa ʙị khởɪ ᴛố, bắt tạm giam để đɪềᴜ trᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ ‘lừa đảo ᴄʜɪếᴍ đoạt […]