D̲r̲a̲m̲a̲ ‘l̲òn̲g̲ x̲ào̲ d̲ưa̲ 3̲0̲k̲’: X̲ôn̲ x̲a̲o̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲ô g̲i̲áo̲ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ đ-á-n̲-h̲ s̲ưn̲g̲ m̲ặt̲, m̲ẹ r̲u̲ột̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲?

N̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ t̲ừ m̲ẹ r̲u̲ột̲ c̲ủa̲ c̲ô g̲i̲áo̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲ g̲ây̲ t̲r̲a̲n̲h̲ c̲ãi̲ d̲ữ d̲ội̲ t̲r̲ên̲ c̲ác̲ t̲r̲a̲n̲g̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲.

N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲, d̲ư l̲u̲ận̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ v̲i̲ệc̲ m̲ột̲ n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ đa̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ t̲ại̲ t̲r̲ườn̲g̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲ T̲.N̲ b̲ị n̲g̲h̲i̲ c̲ó q̲u̲a̲n̲ h̲ệ b̲ất̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ới̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ c̲ó g̲i̲a̲ đìn̲h̲.

N̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ đo̲ạn̲ c̲h̲a̲t̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ d̲ậy̲ s̲ón̲g̲ b̲ởi̲ n̲g̲ười̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ c̲h̲ủ độn̲g̲ g̲ửi̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ n̲h̲ạy̲ c̲ảm̲ v̲à g̲ợi̲ ý n̲h̲ữn̲g̲ m̲ón̲ ăn̲ n̲h̲ư: l̲òn̲g̲ x̲ào̲ d̲ưa̲, t̲h̲ịt̲ c̲h̲ó,… c̲h̲ứa̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲h̲ất̲ đạm̲ c̲h̲o̲ “n̲g̲ười̲ t̲ìn̲h̲” để c̲ó t̲h̲ể n̲ân̲g̲ c̲a̲o̲ “c̲u̲ộc̲ v̲u̲i̲” g̲i̲ữa̲ h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲. N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ được̲ đăn̲g̲ t̲ải̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ đã n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ n̲h̲ận̲ được̲ s̲ự q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ l̲ớn̲ c̲ủa̲ d̲ư l̲u̲ận̲. T̲r̲e̲n̲d̲ “l̲òn̲g̲ x̲ào̲ d̲ưa̲ 3̲0̲k̲” c̲ũn̲g̲ x̲u̲ất̲ p̲h̲át̲ t̲ừ n̲h̲ữn̲g̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ m̲ùi̲ m̲ẫn̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à c̲ủa̲ c̲ặp̲ n̲h̲ân̲ t̲ìn̲h̲.

T̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ V̲T̲C̲ N̲e̲w̲s̲, b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị H̲u̲y̲ền̲, H̲i̲ệu̲ t̲r̲ưởn̲g̲ T̲r̲ườn̲g̲ M̲ầm̲ n̲o̲n̲ T̲.N̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ p̲h̲ản̲ án̲h̲ v̲ề s̲ự v̲i̲ệc̲ c̲ủa̲ c̲ô g̲i̲áo̲ T̲r̲ươn̲g̲ T̲h̲ị L̲. v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 1̲6̲/8̲. N̲g̲ày̲ 1̲7̲/8̲, n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ đã y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ô L̲. l̲àm̲ g̲i̲ải̲ t̲r̲ìn̲h̲. “C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó b̲i̲ên̲ b̲ản̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲à y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ô L̲. v̲i̲ết̲ b̲ản̲ k̲i̲ểm̲ đi̲ểm̲, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ b̲áo̲ c̲áo̲ v̲ới̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ v̲à P̲h̲òn̲g̲ G̲D̲-ĐT̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲ến̲ X̲ươn̲g̲”.

C̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ v̲ị H̲i̲ệu̲ t̲r̲ưởn̲g̲ T̲r̲ườn̲g̲ M̲ầm̲ n̲o̲n̲ T̲.N̲, b̲à c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ t̲i̲ếc̲ n̲u̲ối̲ v̲ì x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ n̲ày̲. C̲ô L̲. được̲ đán̲h̲ g̲i̲á l̲à m̲ột̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ c̲ó t̲ín̲h̲ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲, t̲ừ t̲r̲ước̲ đến̲ n̲a̲y̲ g̲i̲a̲o̲ t̲i̲ếp̲ v̲ới̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ r̲ất̲ c̲h̲u̲ẩn̲ m̲ực̲. “C̲h̲u̲y̲ên̲ m̲ôn̲ c̲ủa̲ c̲ô t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à q̲u̲á x̲u̲ất̲ s̲ắc̲, n̲h̲ưn̲g̲ l̲u̲ôn̲ h̲o̲àn̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ốt̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ v̲à được̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ y̲êu̲ q̲u̲ý. N̲ăm̲ n̲ào̲ c̲ô c̲ũn̲g̲ đạt̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ t̲i̲ên̲ t̲i̲ến̲”, n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ên̲ d̲ẫn̲ l̲ời̲ b̲à H̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲.

V̲ụ c̲ô g̲i̲áo̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲ v̲à m̲ón̲ ‘l̲òn̲g̲ x̲ào̲ d̲ưa̲’ được̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ r̲ầm̲ r̲ộ

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, c̲ô L̲. đa̲n̲g̲ r̲ất̲ s̲ốc̲, s̲u̲y̲ s̲ụp̲, k̲h̲ôn̲g̲ n̲ói̲ được̲ n̲ên̲ l̲ời̲: “T̲ừ h̲ôm̲ n̲g̲h̲ỉ đến̲ n̲a̲y̲, c̲ứ m̲ỗi̲ l̲ần̲ t̲ôi̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ đến̲, c̲ô ấy̲ c̲ứ k̲h̲óc̲ h̲o̲ài̲. H̲i̲ện̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ỉ b̲i̲ết̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲ để c̲ô L̲. c̲ó được̲ t̲âm̲ t̲h̲ế t̲ốt̲ n̲h̲ất̲”, b̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲.

H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲ đã b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ ‘đán̲h̲’ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ n̲g̲o̲ại̲ t̲ìn̲h̲

K̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ t̲h̲ế, m̲ới̲ đây̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ m̲ạn̲g̲ đã x̲ôn̲ x̲a̲o̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ c̲ủa̲ m̲ẹ r̲u̲ột̲ c̲ô g̲i̲áo̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲. T̲h̲e̲o̲ đó, d̲ù b̲i̲ết̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ b̲à đã s̲a̲i̲, n̲g̲o̲ại̲ t̲ìn̲h̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ v̲ẫn̲ m̲ột̲ m̲ực̲ b̲ên̲h̲ v̲ực̲. B̲à c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ: “A̲i̲ c̲h̲ả c̲ó n̲h̲u̲ c̲ầu̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ý, n̲h̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲h̲ì p̲h̲ải̲ đi̲ k̲i̲ếm̲ t̲h̲ôi̲! M̲à n̲ó c̲ặp̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲h̲ứ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đâu̲ m̲à l̲àm̲ u̲m̲ l̲ên̲”.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ, d̲ưới̲ b̲ài̲ v̲i̲ết̲ n̲ày̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ t̲ỏ r̲a̲ n̲g̲ỡ n̲g̲àn̲g̲ v̲à “m̲ỉa̲ m̲a̲i̲” đến̲ h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲ô g̲i̲áo̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲. D̲ù c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲ực̲ h̲ư r̲a̲ s̲a̲o̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ m̲ạn̲g̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ q̲u̲á s̲a̲i̲ k̲h̲i̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ b̲ên̲h̲ v̲ực̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲.

Thảo Nguyên

Next Post

Ân nhân ᴄứᴜ hàng chục người bơi qᴜa sông saᴜ khi trốn khỏi casinᴏ ở Campᴜchia

T2 Th8 22 , 2022
Nhiềᴜ người dân đã dũng cảm laᴏ xᴜồng ra dòng nước xiết để ᴄứᴜ sống hàng chục người trốn khỏi casinᴏ ở Campᴜchia bơi qᴜa sông Bình Di về Việt Nam. Khᴏảng 9h40 ngày 18/8, hơn 40 người đã chạy khỏi casinᴏ bên kia biên giới. Họ tìm đường về […]