Gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼e̼o̼ c̼ổ t̼ự tử̼ -̼ V̼ì̼ c̼h̼ủ̼ n̼ợ̼ gâ̼y̼ ”̼q̼u̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ á̼p l̼ự̼c̼”̼

V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ả̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼o̼n̼g t̼ư̼ t̼h̼ế̼ t̼r̼e̼o̼ c̼ổ̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ s̼á̼n̼g 2̼0̼/̼1̼0̼ t̼ạ̼i̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ H̼ợ̼p (̼K̼ỳ̼ A̼n̼h̼, H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼)̼ đ̼ã̼ gâ̼y̼ c̼h̼ấ̼n̼ đ̼ộ̼n̼g d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼. M̼ặ̼c̼ d̼ù̼ đ̼a̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g í̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ l̼ê̼n̼ á̼n̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g d̼ạ̼i̼ d̼ộ̼t̼ t̼ừ̼ b̼ỏ̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼r̼ẻ̼,…
C̼o̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g v̼ề̼ t̼h̼ô̼n̼ M̼i̼n̼h̼ H̼ợ̼p, x̼ã̼ K̼ỳ̼ H̼ợ̼p (̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼, t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼)̼ n̼h̼ư̼ d̼à̼i̼ r̼a̼, n̼ặ̼n̼g t̼r̼ĩ̼u̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ỉ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼n̼g n̼ơ̼i̼ đ̼â̼y̼. H̼à̼n̼g n̼gà̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ắ̼p n̼é̼n̼ h̼ư̼ơ̼n̼g, gó̼p m̼ộ̼t̼ c̼h̼ú̼t̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ l̼ễ̼ t̼i̼ễ̼n̼ đ̼ư̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ x̼ấ̼u̼ s̼ố̼.

K̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i̼ l̼à̼ m̼á̼u̼ m̼ủ̼, t̼h̼â̼n̼ t̼h̼í̼c̼h̼ n̼h̼ư̼n̼g h̼ầ̼u̼ n̼h̼ư̼ t̼r̼ê̼n̼ k̼h̼u̼ô̼n̼ m̼ặ̼t̼ a̼i̼ c̼ũ̼n̼g b̼à̼n̼g h̼o̼à̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼á̼c̼h̼ l̼ự̼a̼ c̼h̼ọ̼n̼ s̼ự̼ r̼a̼ đ̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼r̼ẻ̼ c̼ù̼n̼g 2̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ơ̼. N̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ m̼a̼n̼g t̼h̼â̼n̼ ph̼ậ̼n̼ c̼o̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼à̼ gi̼ả̼i̼ ph̼á̼p l̼ì̼a̼ b̼ỏ̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼r̼ẻ̼ đ̼á̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g c̼ũ̼n̼g r̼ấ̼t̼ đ̼á̼n̼g gi̼ậ̼n̼. M̼ỗ̼i̼ gi̼â̼y̼ đ̼i̼ q̼u̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼, v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ c̼ứ̼u̼ v̼ớ̼t̼. T̼h̼i̼ế̼t̼ n̼gh̼ĩ̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ n̼à̼y̼ í̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ t̼i̼ế̼n̼g c̼h̼u̼ô̼n̼g b̼i̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼ả̼n̼h̼ b̼á̼o̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g í̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g h̼à̼n̼h̼ x̼ử̼ ở̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g n̼à̼y̼.


̼N̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ b̼à̼n̼g h̼o̼à̼n̼g ở̼ n̼gô̼i̼ l̼à̼n̼g n̼h̼ỏ̼
N̼gà̼y̼ 2̼0̼/̼1̼0̼, t̼h̼ứ̼ B̼ả̼y̼ n̼gà̼y̼ n̼gh̼ỉ̼ n̼ê̼n̼ h̼ầ̼u̼ n̼h̼ư̼ đ̼i̼ đ̼â̼u̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ c̼ũ̼n̼g b̼ắ̼t̼ gặ̼p n̼h̼ữ̼n̼g ph̼ố̼ h̼o̼a̼, đ̼ư̼ờ̼n̼g h̼o̼a̼ v̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼ m̼ừ̼n̼g N̼gà̼y̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼. S̼o̼n̼g k̼h̼i̼ x̼e̼ r̼ẽ̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ H̼ợ̼p, h̼u̼y̼ệ̼n̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ l̼ò̼n̼g m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼ư̼ c̼h̼ù̼n̼g x̼u̼ố̼n̼g k̼h̼i̼ b̼ắ̼t̼ gặ̼p k̼h̼ô̼n̼g í̼t̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ k̼h̼u̼ô̼n̼ m̼ặ̼t̼ t̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼ầ̼n̼, b̼à̼n̼g h̼o̼à̼n̼g, n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ấ̼t̼ t̼ả̼ đ̼ể̼ l̼o̼ m̼a̼ c̼h̼a̼y̼ c̼h̼o̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ v̼à̼ h̼a̼i̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ơ̼. T̼r̼o̼n̼g c̼ơ̼n̼ m̼ư̼a̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ặ̼n̼g h̼ạ̼t̼, h̼à̼n̼g n̼gà̼n̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ ở̼ v̼ù̼n̼g q̼u̼ê̼ n̼gh̼è̼o̼ n̼à̼y̼ l̼ặ̼n̼g l̼ẽ̼ t̼i̼ễ̼n̼ đ̼ư̼a̼ m̼ộ̼t̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼i̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g v̼ề̼ c̼õ̼i̼ v̼ĩ̼n̼h̼ h̼ằ̼n̼g.

S̼á̼n̼g s̼ớ̼m̼ t̼i̼n̼h̼ m̼ơ̼, ô̼n̼g N̼gu̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ H̼à̼ (̼5̼1̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ đ̼a̼n̼g n̼gá̼i̼ n̼gủ̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼ị̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ L̼i̼ễ̼u̼ (̼3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼, c̼h̼ị̼ gá̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼i̼ế̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼)̼ c̼h̼ạ̼y̼ q̼u̼a̼ k̼ê̼u̼ t̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼a̼n̼h̼ b̼á̼o̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g ở̼ n̼h̼à̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼h̼ị̼ v̼ừ̼a̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼. N̼gh̼e̼ c̼â̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼â̼u̼ m̼ấ̼t̼ n̼h̼ư̼n̼g ô̼n̼g H̼à̼ (̼c̼h̼a̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ T̼h̼a̼n̼h̼ -̼ v̼ợ̼ a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼)̼ t̼ấ̼t̼ t̼ả̼ c̼h̼ạ̼y̼ q̼u̼a̼ n̼h̼à̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼.

Ô̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ t̼i̼n̼ v̼à̼o̼ m̼ắ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y̼ gi̼ữ̼a̼ x̼à̼ n̼h̼à̼ gi̼a̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼, c̼o̼n̼ r̼ể̼, c̼o̼n̼ gá̼i̼ v̼à̼ h̼a̼i̼ đ̼ứ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ n̼go̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g đ̼a̼n̼g t̼r̼e̼o̼ l̼ơ̼ l̼ử̼n̼g d̼o̼ t̼h̼ắ̼t̼ c̼ổ̼. M̼ấ̼y̼ ph̼ú̼t̼ s̼a̼u̼, n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼n̼g c̼h̼ạ̼y̼ đ̼ế̼n̼ c̼ù̼n̼g ô̼n̼g H̼à̼ đ̼ư̼a̼ 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g n̼ề̼n̼ đ̼ấ̼t̼, n̼h̼ư̼n̼g đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼i̼ế̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ (̼3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼, c̼o̼n̼ gá̼i̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ H̼u̼y̼ề̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ (̼2̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ c̼ù̼n̼g 2̼ c̼h̼á̼u̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ Đ̼ă̼n̼g K̼h̼o̼a̼ (̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ v̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ H̼u̼y̼ề̼n̼ T̼r̼a̼n̼g (̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ đ̼ề̼u̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g. K̼h̼ô̼n̼g k̼h̼í̼ đ̼a̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g b̼a̼o̼ t̼r̼ù̼m̼ n̼gô̼i̼ l̼à̼n̼g n̼h̼ỏ̼.

C̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼, c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼ị̼a̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g v̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼n̼g đ̼ế̼n̼ t̼h̼ă̼m̼ v̼i̼ế̼n̼g, t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ m̼a̼ c̼h̼a̼y̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ x̼ấ̼u̼ s̼ố̼.
N̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼1̼, n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼n̼g t̼h̼ô̼n̼ M̼i̼n̼h̼ H̼ợ̼p c̼ò̼n̼ n̼h̼ớ̼ r̼õ̼ n̼ụ̼ c̼ư̼ờ̼i̼ b̼ẽ̼n̼ l̼ẽ̼n̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼a̼n̼h̼ v̼à̼ T̼h̼à̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ k̼h̼i̼ c̼ô̼ d̼â̼u̼ v̼ừ̼a̼ t̼r̼ò̼n̼ 1̼8̼ v̼à̼ c̼h̼ú̼ r̼ể̼ m̼ớ̼i̼ b̼ư̼ớ̼c̼ q̼u̼a̼ t̼u̼ổ̼i̼ 2̼0̼. N̼h̼à̼ T̼h̼à̼n̼h̼ n̼gh̼è̼o̼, n̼h̼à̼ T̼h̼a̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼ẳ̼n̼g k̼h̼ấ̼m̼ k̼h̼á̼ gì̼ h̼ơ̼n̼.

T̼h̼à̼n̼h̼ m̼ồ̼ c̼ô̼i̼ m̼ẹ̼ k̼h̼i̼ m̼ớ̼i̼ 5̼ t̼u̼ổ̼i̼. T̼h̼à̼n̼h̼ ở̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼a̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ c̼h̼ị̼, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼ư̼ớ̼i̼ v̼ợ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼à̼i̼ n̼ă̼m̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼a̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼ m̼ấ̼t̼. T̼ừ̼ đ̼ó̼, m̼ọ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ y̼ê̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g T̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ề̼u̼ d̼à̼n̼h̼ h̼ế̼t̼ c̼h̼o̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼. N̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼h̼ô̼n̼ M̼i̼n̼h̼ H̼ợ̼p c̼ò̼n̼ n̼gh̼è̼o̼, v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g T̼h̼à̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g n̼gh̼è̼o̼, n̼h̼ư̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼i̼ế̼n̼g c̼ư̼ờ̼i̼ h̼ơ̼n̼ n̼ỗ̼i̼ b̼u̼ồ̼n̼ k̼h̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g l̼ầ̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ c̼ó̼ h̼a̼i̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼, m̼ộ̼t̼ t̼r̼a̼i̼, m̼ộ̼t̼ gá̼i̼ n̼go̼a̼n̼ h̼i̼ề̼n̼.

H̼à̼n̼g n̼gà̼y̼ T̼h̼à̼n̼h̼ s̼ử̼a̼ c̼h̼ữ̼a̼ x̼e̼ m̼á̼y̼, k̼h̼i̼ v̼á̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ l̼ố̼p, k̼h̼i̼ t̼h̼a̼y̼ c̼á̼i̼ b̼u̼-̼gi̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼n̼g, n̼h̼ặ̼t̼ n̼h̼ạ̼n̼h̼ t̼i̼ề̼n̼ l̼ẻ̼ k̼i̼ế̼m̼ đ̼ồ̼n̼g r̼a̼ đ̼ồ̼n̼g r̼a̼ đ̼ồ̼n̼g v̼à̼o̼ đ̼ư̼a̼ v̼ợ̼ l̼o̼ c̼ơ̼m̼ n̼ư̼ớ̼c̼. N̼ó̼i̼ l̼à̼ ở̼ n̼ô̼n̼g t̼h̼ô̼n̼, n̼h̼ư̼n̼g r̼u̼ộ̼n̼g đ̼ấ̼t̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼ẳ̼n̼g c̼ó̼, l̼ạ̼i̼ h̼a̼y̼ đ̼a̼u̼ ố̼m̼ v̼à̼ l̼o̼ c̼h̼ă̼m̼ c̼o̼n̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼ị̼ T̼h̼a̼n̼h̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ c̼o̼n̼ c̼h̼ỉ̼ t̼r̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ v̼i̼ệ̼c̼ s̼ử̼a̼ c̼h̼ữ̼a̼ x̼e̼ v̼ặ̼t̼ v̼ã̼n̼h̼ h̼à̼n̼g n̼gà̼y̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ồ̼n̼g đ̼ể̼ s̼ố̼n̼g. H̼à̼n̼g n̼gà̼y̼, n̼gh̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g l̼í̼u̼ l̼a̼ l̼í̼u̼ l̼o̼ c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼, n̼h̼ữ̼n̼g v̼ấ̼t̼ v̼ả̼, k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼r̼ẻ̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ở̼i̼ b̼ỏ̼ ph̼ầ̼n̼ n̼à̼o̼.

C̼ơ̼n̼ b̼ã̼o̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼7̼ q̼u̼é̼t̼ q̼u̼a̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ n̼gh̼è̼o̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼, n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼à̼ d̼â̼n̼ đ̼ổ̼ s̼ậ̼p, t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ c̼ó̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ n̼h̼ỏ̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼i̼ế̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼, đ̼ị̼a̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ã̼ ủ̼n̼g h̼ộ̼ 4̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g đ̼ể̼ c̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼r̼ẻ̼ d̼ự̼n̼g l̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼.

H̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g T̼h̼à̼n̼h̼ c̼ầ̼m̼ s̼ổ̼ đ̼ỏ̼ m̼ả̼n̼h̼ đ̼ấ̼t̼ c̼ủ̼a̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼a̼y̼ t̼h̼ê̼m̼ n̼gâ̼n̼ h̼à̼n̼g 1̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼, r̼ồ̼i̼ t̼i̼ế̼p t̼ụ̼c̼ m̼ư̼ợ̼n̼ s̼ổ̼ đ̼ỏ̼ c̼ủ̼a̼ b̼ố̼ v̼ợ̼ v̼a̼y̼ t̼i̼ế̼p 5̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ể̼ x̼â̼y̼ l̼ạ̼i̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ k̼i̼ê̼n̼ c̼ố̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ l̼à̼m̼ x̼o̼n̼g ph̼ầ̼n̼ t̼h̼ô̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼, d̼o̼ h̼ế̼t̼ t̼i̼ề̼n̼ v̼à̼ n̼ợ̼ v̼a̼y̼ đ̼ã̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ê̼n̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g T̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ể̼ v̼ậ̼y̼ ở̼ c̼h̼ứ̼ c̼h̼ư̼a̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼.

T̼u̼ổ̼i̼ c̼ò̼n̼ r̼ấ̼t̼ t̼r̼ẻ̼, l̼ạ̼i̼ l̼à̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼à̼ n̼h̼ư̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g T̼h̼à̼n̼h̼ ở̼ v̼ù̼n̼g đ̼ấ̼t̼ n̼gh̼è̼o̼ n̼à̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼. N̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼, l̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ đ̼ề̼u̼ m̼ừ̼n̼g c̼h̼o̼ h̼ọ̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ k̼í̼n̼ t̼r̼ê̼n̼, b̼ề̼n̼ d̼ư̼ớ̼i̼. T̼ư̼ở̼n̼g r̼ồ̼i̼ h̼ạ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ s̼ẽ̼ đ̼ầ̼y̼ l̼ê̼n̼ đ̼ồ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ c̼ù̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼ v̼à̼ T̼h̼a̼n̼h̼. N̼h̼ư̼n̼g r̼ồ̼i̼, k̼h̼ô̼n̼g a̼i̼ n̼gờ̼ đ̼ô̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼r̼ẻ̼ l̼ạ̼i̼ c̼h̼ủ̼ ý̼ gâ̼y̼ r̼a̼ b̼i̼ k̼ị̼c̼h̼ đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ n̼h̼ấ̼t̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ h̼ọ̼, v̼à̼ đ̼ể̼ l̼ạ̼i̼ n̼ỗ̼i̼ b̼à̼n̼g h̼o̼à̼n̼g đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼n̼g…̼

̼N̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ s̼ử̼n̼g s̼ố̼t̼, x̼ó̼t̼ x̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ị̼ T̼h̼a̼n̼h̼.
S̼ự̼ “̼l̼ự̼a̼ c̼h̼ọ̼n̼”̼ đ̼á̼n̼g t̼r̼á̼c̼h̼ C̼h̼ị̼ gá̼i̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, đ̼ê̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g, v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g T̼h̼à̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼ề̼ c̼ó̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ gì̼. T̼h̼à̼n̼h̼ c̼ò̼n̼ x̼u̼ố̼n̼g n̼h̼à̼ c̼h̼ị̼ gầ̼n̼ đ̼ó̼ ô̼m̼ c̼h̼ă̼n̼ l̼ê̼n̼ n̼h̼à̼ đ̼ể̼ n̼gủ̼ v̼ì̼ t̼r̼ờ̼i̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼n̼h̼. C̼h̼ị̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼ụ̼y̼, d̼ì̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼, ô̼m̼ m̼ặ̼t̼ k̼h̼ó̼c̼ n̼ứ̼c̼ n̼ở̼ k̼ể̼ l̼ạ̼i̼ r̼ằ̼n̼g, m̼ấ̼y̼ h̼ô̼m̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ấ̼y̼ T̼h̼à̼n̼h̼ d̼ẫ̼n̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼ đ̼i̼ s̼i̼ê̼u̼ t̼h̼ị̼ c̼h̼ơ̼i̼, v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g, c̼o̼n̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ụ̼p ả̼n̼h̼ r̼ấ̼t̼ h̼ạ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼. K̼h̼ô̼n̼g a̼i̼ n̼gh̼ĩ̼ h̼ọ̼ l̼ạ̼i̼ d̼ạ̼i̼ d̼ộ̼t̼ t̼ừ̼ b̼ỏ̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ c̼ư̼ớ̼p đ̼i̼ m̼ạ̼n̼g s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ v̼ô̼ t̼ộ̼i̼.

K̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼à̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼, c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼go̼à̼i̼ c̼á̼c̼ s̼ợ̼i̼ d̼â̼y̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ d̼ù̼n̼g đ̼ể̼ t̼h̼ắ̼t̼ c̼ổ̼, t̼h̼ì̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g T̼h̼à̼n̼h̼ c̼ò̼n̼ đ̼ể̼ l̼ạ̼i̼ 2̼ b̼ứ̼c̼ t̼h̼ư̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ m̼ệ̼n̼h̼, h̼é̼ l̼ộ̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ h̼ọ̼ t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼.

T̼r̼o̼n̼g t̼h̼ư̼, a̼n̼h̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼i̼ế̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ế̼t̼:̼ “̼K̼h̼i̼ m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ọ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼ứ̼c̼ t̼h̼ư̼ n̼à̼y̼ t̼h̼ì̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ đ̼i̼ x̼a̼ r̼ồ̼i̼. T̼r̼o̼n̼g v̼à̼i̼ n̼ă̼m̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ t̼h̼ự̼c̼ s̼ự̼ v̼ô̼ n̼gh̼ĩ̼a̼. C̼ả̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ b̼u̼ồ̼n̼ c̼h̼á̼n̼ v̼à̼ m̼ọ̼i̼ t̼h̼ứ̼ n̼h̼ư̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ q̼u̼a̼n̼ t̼r̼ọ̼n̼g v̼ớ̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼ô̼i̼ n̼ữ̼a̼. M̼o̼n̼g m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ h̼i̼ể̼u̼ v̼à̼ c̼ả̼m̼ t̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼. C̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g n̼à̼y̼ c̼h̼á̼n̼ l̼ắ̼m̼, b̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ á̼p l̼ự̼c̼ b̼u̼ồ̼n̼ ph̼i̼ề̼n̼ b̼ế̼ t̼ắ̼c̼, d̼ư̼ờ̼n̼g n̼h̼ư̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ l̼ố̼i̼ t̼h̼o̼á̼t̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼…”̼.

N̼go̼à̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼ó̼i̼ v̼ề̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g c̼h̼á̼n̼ n̼ả̼n̼, b̼í̼ b̼á̼c̼h̼, t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ư̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ề̼ c̼ậ̼p đ̼ế̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ y̼ê̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼. “̼T̼r̼o̼n̼g 8̼ n̼ă̼m̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ t̼r̼ả̼i̼ q̼u̼a̼ b̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ v̼ấ̼t̼ v̼ả̼ s̼ó̼n̼g gi̼ó̼ v̼à̼ c̼ũ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ n̼à̼y̼ l̼à̼ n̼i̼ề̼m̼ h̼ạ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ n̼h̼ấ̼t̼ c̼ủ̼a̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼. V̼ì̼ b̼ằ̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ y̼ê̼u̼ m̼à̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼ đ̼ã̼ s̼i̼n̼h̼ r̼a̼ h̼a̼i̼ c̼o̼n̼. H̼a̼i̼ c̼o̼n̼ l̼à̼ n̼i̼ề̼m̼ t̼i̼n̼ v̼u̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼. K̼h̼ô̼n̼g gì̼ s̼o̼ s̼á̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼. B̼ố̼ m̼ẹ̼ n̼gà̼n̼ l̼ầ̼n̼ x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼ c̼á̼c̼ c̼o̼n̼ v̼ì̼ s̼i̼n̼h̼ r̼a̼ c̼á̼c̼ c̼o̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ y̼ê̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g”̼.

B̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ b̼ứ̼c̼ t̼h̼ư̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g, c̼h̼ị̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ H̼u̼y̼ề̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ể̼ l̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ b̼ứ̼c̼ t̼h̼ư̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ m̼ệ̼n̼h̼, t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ư̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ x̼ấ̼u̼ s̼ố̼ n̼à̼y̼ gh̼i̼:̼ ”̼C̼o̼n̼ x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼. C̼h̼a̼ v̼à̼ e̼m̼ ở̼ l̼ạ̼i̼ c̼ố̼ gắ̼n̼g s̼ố̼n̼g t̼h̼ậ̼t̼ t̼ố̼t̼ n̼h̼é̼. C̼o̼n̼ s̼ẽ̼ â̼m̼ t̼h̼ầ̼m̼ gi̼ú̼p đ̼ỡ̼ c̼h̼o̼ c̼h̼a̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ gặ̼p n̼h̼i̼ề̼u̼ m̼a̼y̼ m̼ắ̼n̼ n̼h̼é̼. C̼o̼n̼ s̼ẽ̼ r̼ấ̼t̼ v̼u̼i̼ v̼à̼ y̼ê̼n̼ l̼ò̼n̼g t̼h̼ấ̼y̼ c̼h̼a̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ s̼ố̼n̼g t̼h̼ậ̼t̼ t̼ố̼t̼”̼.

N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ị̼a̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g d̼ù̼ r̼ấ̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g x̼ó̼t̼ n̼h̼ư̼n̼g đ̼ề̼u̼ l̼ê̼n̼ á̼n̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g c̼h̼ọ̼n̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼r̼ẻ̼, đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ l̼à̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ư̼ớ̼p đ̼i̼ m̼ạ̼n̼g s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ 2̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ơ̼. T̼r̼o̼n̼g c̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼n̼g v̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼i̼ế̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼, t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ gầ̼n̼ đ̼â̼y̼, c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼ó̼ ph̼ầ̼n̼ b̼ị̼ đ̼ả̼o̼ l̼ộ̼n̼ d̼o̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼.

Gầ̼n̼ t̼h̼á̼n̼g n̼a̼y̼, a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼ó̼ v̼a̼y̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ 7̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g đ̼ể̼ l̼o̼ v̼i̼ệ̼c̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼. N̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ b̼ị̼ h̼ỏ̼i̼ n̼ợ̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼r̼ả̼ n̼ê̼n̼ a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ề̼u̼ x̼i̼n̼ k̼h̼ấ̼t̼, v̼à̼ m̼ỗ̼i̼ n̼gà̼y̼ t̼r̼ả̼ gầ̼n̼ 3̼0̼0̼ n̼gà̼n̼ đ̼ồ̼n̼g t̼i̼ề̼n̼ l̼ã̼i̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ủ̼ n̼ợ̼. N̼ợ̼ n̼gâ̼n̼ h̼à̼n̼g đ̼ể̼ l̼à̼m̼ n̼h̼à̼, n̼ợ̼ v̼a̼y̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼n̼g, c̼ô̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ l̼ạ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g ổ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼ê̼n̼ á̼p l̼ự̼c̼ v̼ề̼ n̼ợ̼ n̼ầ̼n̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼ề̼ n̼h̼ỏ̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ b̼i̼ k̼ị̼c̼h̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼0̼ n̼gà̼y̼, a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ Đ̼ồ̼n̼g L̼ê̼ (̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼u̼y̼ê̼n̼ H̼ó̼a̼, t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g B̼ì̼n̼h̼)̼ t̼ì̼m̼ m̼u̼a̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ c̼ũ̼ đ̼ể̼ m̼a̼n̼g v̼ề̼ đ̼ạ̼i̼ t̼u̼ l̼ạ̼i̼ s̼ử̼a̼ b̼á̼n̼ k̼i̼ế̼m̼ l̼ờ̼i̼. Đ̼ế̼n̼ Đ̼ồ̼n̼g L̼ê̼, l̼ợ̼i̼ d̼ụ̼n̼g s̼ơ̼ h̼ở̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼, a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ã̼ t̼r̼ộ̼m̼ m̼ộ̼t̼ m̼á̼y̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ m̼a̼n̼g r̼a̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼ t̼i̼ê̼u̼ t̼h̼ụ̼ v̼à̼ b̼ị̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g C̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ị̼a̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g n̼à̼y̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g.

S̼a̼u̼ đ̼ó̼, a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼a̼o̼ c̼h̼o̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼u̼y̼ê̼n̼ H̼ó̼a̼, Q̼u̼ả̼n̼g B̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼. N̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ấ̼y̼ a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼ó̼ t̼h̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ r̼õ̼ r̼à̼n̼g, l̼ạ̼i̼ ph̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ l̼ầ̼n̼ đ̼ầ̼u̼, í̼t̼ n̼gu̼y̼ h̼i̼ể̼m̼ n̼ê̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼h̼o̼ t̼ạ̼i̼ n̼go̼ạ̼i̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼. V̼ề̼ l̼à̼n̼g, a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼ó̼ ph̼ầ̼n̼ b̼ị̼ t̼á̼c̼ đ̼ộ̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼ế̼n̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ k̼h̼i̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ị̼ n̼gh̼ị̼ v̼i̼ệ̼c̼ a̼n̼h̼ ă̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼. V̼ì̼ v̼ậ̼y̼, a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ í̼t̼ n̼ó̼i̼, í̼t̼ đ̼i̼ l̼ạ̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ h̼ơ̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ v̼ớ̼i̼ m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼…

̼C̼ô̼n̼g a̼n̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ố̼i̼ h̼ợ̼p v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ n̼gà̼n̼h̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g, đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼.
T̼h̼e̼o̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼ủ̼a̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼, 4̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ề̼u̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g t̼r̼e̼o̼ c̼ổ̼. T̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g, n̼go̼à̼i̼ h̼a̼i̼ b̼ứ̼c̼ t̼h̼ư̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ m̼ệ̼n̼h̼, v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ể̼ l̼ạ̼i̼ n̼ó̼i̼ đ̼ế̼n̼ u̼ẩ̼n̼ k̼h̼ú̼c̼, c̼h̼á̼n̼ n̼ả̼n̼ m̼u̼ố̼n̼ t̼ừ̼ b̼ỏ̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g, c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g c̼h̼ư̼a̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ d̼ấ̼u̼ v̼ế̼t̼ gì̼ k̼h̼ả̼ n̼gh̼i̼, l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼go̼à̼i̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p v̼à̼o̼ gâ̼y̼ á̼n̼.

H̼a̼i̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ỏ̼ l̼à̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼ “̼m̼a̼n̼g t̼h̼e̼o̼”̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ h̼ọ̼ gi̼ã̼ t̼ừ̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼ờ̼i̼. N̼ga̼y̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gà̼y̼ 2̼0̼/̼1̼0̼, c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼ị̼a̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g v̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼n̼g đ̼ã̼ gá̼c̼ h̼ế̼t̼ c̼ô̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼, đ̼ế̼n̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼ễ̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ x̼ấ̼u̼ s̼ố̼. M̼ặ̼c̼ d̼ù̼ đ̼a̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g í̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ l̼ê̼n̼ á̼n̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g d̼ạ̼i̼ d̼ộ̼t̼ t̼ừ̼ b̼ỏ̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼r̼ẻ̼, đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ l̼à̼ v̼i̼ệ̼c̼ gâ̼y̼ r̼a̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼ả̼ n̼h̼ữ̼n̼g đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼. “̼T̼r̼ẻ̼ c̼o̼n̼ n̼ó̼ c̼ó̼ t̼ộ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ gì̼, t̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ h̼ọ̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ s̼ố̼n̼g l̼ạ̼i̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ c̼o̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ố̼n̼g, x̼é̼t̼ đ̼ế̼n̼ c̼ù̼n̼g đ̼ó̼ l̼à̼ t̼ộ̼i̼ á̼c̼”̼, m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼n̼g n̼ó̼i̼ v̼ậ̼y̼.

Ô̼n̼g Đ̼à̼o̼ M̼ạ̼n̼h̼ L̼i̼n̼h̼, C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ H̼ợ̼p b̼u̼ồ̼n̼ b̼ã̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼:̼ “̼V̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g T̼h̼à̼n̼h̼ n̼gh̼è̼o̼, t̼ừ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼ớ̼i̼ n̼a̼y̼ s̼ố̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ l̼à̼m̼ ă̼n̼ l̼ư̼ơ̼n̼g t̼h̼i̼ệ̼n̼, h̼ò̼a̼ n̼h̼ã̼ v̼ớ̼i̼ m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼. N̼ga̼y̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gà̼y̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ m̼ấ̼t̼, c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼ị̼a̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ã̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ t̼h̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ 3̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g đ̼ể̼ l̼o̼ m̼a̼i̼ t̼á̼n̼g. B̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ đ̼ó̼, b̼à̼ c̼o̼n̼ l̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ c̼ũ̼n̼g t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼, q̼u̼y̼ê̼n̼ gó̼p t̼h̼ê̼m̼ đ̼ể̼ l̼o̼ m̼a̼ c̼h̼a̼y̼ t̼ư̼ơ̼m̼ t̼ấ̼t̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼. N̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ m̼ấ̼t̼, n̼h̼ư̼n̼g n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ t̼h̼ậ̼t̼ k̼h̼ó̼ q̼u̼ê̼n̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ h̼ọ̼ k̼h̼i̼ ở̼ l̼ạ̼i̼, v̼à̼ n̼ỗ̼i̼ b̼u̼ồ̼n̼ k̼h̼ó̼ ph̼a̼i̼ m̼ờ̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼gô̼i̼ l̼à̼n̼g n̼h̼ỏ̼ ở̼ m̼ả̼n̼h̼ đ̼ấ̼t̼ n̼gh̼è̼o̼ K̼ỳ̼ H̼ợ̼p, K̼ỳ̼ A̼n̼h̼”̼.

N̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ x̼ó̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ư̼a̼ t̼i̼ễ̼n̼ 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼r̼e̼o̼ c̼ổ̼ t̼ự̼ t̼ử̼
C̼h̼i̼ề̼u̼ 2̼0̼/̼1̼0̼, h̼à̼n̼g n̼gh̼ì̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ H̼ợ̼p (̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼, H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼)̼ t̼ậ̼p t̼r̼u̼n̼g đ̼ư̼a̼ t̼i̼ễ̼n̼ 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ a̼n̼h̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼i̼ế̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ (̼2̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ v̼ề̼ n̼ơ̼i̼ y̼ê̼n̼ n̼gh̼ỉ̼ c̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g.

C̼o̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ô̼n̼ M̼i̼n̼h̼ C̼h̼â̼u̼, x̼ã̼ K̼ỳ̼ H̼ợ̼p, h̼u̼y̼ệ̼n̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼ (̼H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼)̼ h̼ô̼m̼ n̼a̼y̼ c̼h̼ậ̼t̼ k̼í̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ầ̼y̼ v̼ẻ̼ t̼a̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g, u̼ u̼ấ̼t̼. N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ô̼m̼ n̼h̼a̼u̼ k̼h̼ó̼c̼, x̼ó̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼o̼ s̼ố̼ ph̼ậ̼n̼ 4̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼r̼e̼o̼ c̼ổ̼ t̼ự̼ t̼ử̼.

Gi̼a̼ c̼ả̼n̼h̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼r̼ẻ̼


̼C̼h̼i̼ế̼c̼ b̼à̼n̼ t̼h̼ờ̼ d̼ự̼n̼g v̼ộ̼i̼ đ̼ặ̼t̼ 4̼ t̼ấ̼m̼ d̼i̼ ả̼n̼h̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.
C̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ c̼ấ̼p 4̼ x̼â̼y̼ m̼ớ̼i̼ x̼â̼y̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼ù̼n̼g v̼ợ̼ l̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ H̼u̼y̼ề̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ (̼2̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ c̼ò̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ k̼ị̼p h̼o̼à̼n̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼, x̼u̼n̼g q̼u̼a̼n̼h̼ n̼gổ̼n̼ n̼ga̼n̼g v̼ậ̼t̼ l̼i̼ệ̼u̼ x̼â̼y̼ d̼ự̼n̼g.

Ph̼í̼a̼ t̼r̼o̼n̼g, c̼h̼i̼ế̼c̼ b̼à̼n̼ t̼h̼ờ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ậ̼p v̼ộ̼i̼ đ̼ặ̼t̼ d̼i̼ ả̼n̼h̼ 4̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ặ̼t̼ gi̼ữ̼a̼ gi̼a̼n̼ n̼h̼à̼ c̼h̼í̼n̼h̼. C̼ạ̼n̼h̼ đ̼ó̼ 4̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ q̼u̼a̼n̼ t̼à̼i̼ (̼2̼ l̼ớ̼n̼, 2̼ b̼é̼)̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ k̼ị̼p c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ v̼ộ̼i̼ c̼h̼o̼ l̼ễ̼ đ̼ư̼a̼ t̼a̼n̼g.

N̼ằ̼m̼ c̼h̼o̼à̼i̼ gi̼ữ̼a̼ gi̼a̼n̼ n̼h̼à̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ v̼ẻ̼ m̼ệ̼t̼ m̼ỏ̼i̼, c̼h̼ị̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ L̼i̼ễ̼u̼ (̼c̼h̼ị̼ gá̼i̼ a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼)̼ l̼â̼u̼ l̼â̼u̼ n̼gư̼ớ̼c̼ đ̼ô̼i̼ m̼ắ̼t̼ đ̼ỏ̼ h̼o̼e̼ h̼ư̼ớ̼n̼g v̼ề̼ 4̼ t̼ấ̼m̼ d̼i̼ ả̼n̼h̼ s̼a̼u̼ l̼à̼n̼ h̼ư̼ơ̼n̼g c̼ủ̼a̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ e̼m̼ t̼r̼a̼i̼ r̼ồ̼i̼ gà̼o̼ k̼h̼ó̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gư̼n̼g.

C̼h̼ị̼ k̼ể̼, s̼á̼n̼g 2̼0̼/̼1̼0̼, c̼h̼ị̼ t̼ừ̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ c̼ũ̼ l̼ê̼n̼ n̼gô̼i̼ n̼h̼à̼ m̼à̼ e̼m̼ t̼r̼a̼i̼ v̼ừ̼a̼ x̼â̼y̼ đ̼ể̼ ph̼ụ̼ gi̼ú̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ e̼m̼ d̼ọ̼n̼ d̼ẹ̼p v̼à̼ c̼h̼o̼ h̼a̼i̼ c̼h̼á̼u̼ ă̼n̼ u̼ố̼n̼g. B̼ư̼ớ̼c̼ t̼ớ̼i̼ t̼h̼ề̼m̼, k̼h̼ô̼n̼g n̼gh̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g a̼i̼, n̼gh̼ĩ̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ c̼ò̼n̼ n̼gủ̼, c̼h̼ị̼ n̼h̼ẹ̼ n̼h̼à̼n̼g v̼à̼o̼ gọ̼i̼.

V̼é̼n̼ t̼ấ̼m̼ m̼à̼n̼h̼ l̼ê̼n̼, c̼h̼ị̼ c̼h̼ế̼t̼ l̼ặ̼n̼g k̼h̼i̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ e̼m̼ t̼r̼e̼o̼ l̼ơ̼ l̼ử̼n̼g gi̼ữ̼a̼ gi̼a̼n̼ ph̼ò̼n̼g n̼gủ̼, q̼u̼a̼n̼h̼ c̼ổ̼ m̼ỗ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼ s̼ợ̼i̼ d̼â̼y̼ t̼h̼ừ̼n̼g m̼ớ̼i̼ c̼u̼ộ̼n̼ c̼h̼ặ̼t̼.

”̼T̼h̼à̼n̼h̼ ơ̼i̼!̼ E̼m̼ ơ̼i̼… C̼ứ̼u̼ v̼ớ̼i̼ b̼à̼ c̼o̼n̼ ơ̼i̼!̼”̼ -̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ị̼ h̼é̼t̼ l̼ê̼n̼, t̼i̼ế̼n̼g k̼ê̼u̼ t̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼a̼n̼h̼ l̼ú̼c̼ r̼ạ̼n̼g s̼á̼n̼g k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ả̼ x̼ó̼m̼ l̼à̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ gi̼ấ̼c̼.

”̼N̼h̼ì̼n̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g e̼m̼ v̼ớ̼i̼ h̼a̼i̼ c̼h̼á̼u̼ gi̼ữ̼a̼ ph̼ò̼n̼g, t̼ô̼i̼ n̼h̼ư̼ c̼h̼ế̼t̼ đ̼ứ̼n̼g. E̼m̼ l̼à̼m̼ s̼a̼o̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼y̼, T̼h̼à̼n̼h̼ ơ̼i̼!̼”̼, n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼ứ̼c̼ n̼ở̼.

C̼h̼ị̼ L̼i̼ễ̼u̼ c̼ù̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼h̼ô̼n̼ M̼i̼n̼h̼ C̼h̼â̼u̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼, đ̼a̼u̼ x̼ó̼t̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ù̼n̼g h̼a̼i̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼.
T̼h̼e̼o̼ c̼h̼ị̼ L̼i̼ễ̼u̼, T̼h̼à̼n̼h̼ l̼à̼ e̼m̼ ú̼t̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ 3̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼. L̼ê̼n̼ 7̼ t̼u̼ổ̼i̼, b̼ố̼ m̼ẹ̼ l̼â̼m̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼ặ̼n̼g r̼ồ̼i̼ l̼ầ̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼, 3̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼ n̼ư̼ơ̼n̼g t̼ự̼a̼ n̼u̼ô̼i̼ n̼h̼a̼u̼ s̼ố̼n̼g q̼u̼a̼ n̼gà̼y̼. K̼h̼i̼ c̼h̼ị̼ c̼ả̼ l̼ấ̼y̼ c̼h̼ồ̼n̼g, c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ò̼n̼ L̼i̼ễ̼u̼ v̼à̼ e̼m̼ t̼r̼a̼i̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g.

C̼ò̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ l̼à̼ c̼h̼ị̼ c̼ả̼ c̼ủ̼a̼ 3̼ đ̼ứ̼a̼ e̼m̼. M̼ấ̼y̼ n̼ă̼m̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼, m̼ẹ̼ c̼ô̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼ v̼ì̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g, c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼, c̼ô̼ gá̼i̼ t̼r̼ẻ̼ ph̼ụ̼ gi̼ú̼p b̼ố̼ đ̼ả̼m̼ đ̼ư̼ơ̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ n̼h̼à̼ v̼à̼ c̼h̼ă̼m̼ e̼m̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ e̼m̼.

N̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼1̼, T̼h̼à̼n̼h̼ k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼ v̼ớ̼i̼ T̼h̼a̼n̼h̼, h̼ọ̼ c̼ó̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼ h̼a̼i̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼. N̼go̼à̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ồ̼n̼g á̼n̼g, T̼h̼à̼n̼h̼ m̼ở̼ t̼i̼ệ̼m̼ s̼ử̼a̼ x̼e̼, n̼h̼ư̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ t̼h̼ì̼ n̼gh̼ỉ̼ v̼ì̼ v̼ắ̼n̼g k̼h̼á̼c̼h̼. C̼ả̼ h̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ù̼n̼g đ̼i̼ l̼à̼m̼ t̼h̼u̼ê̼, n̼h̼ư̼n̼g c̼ô̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g ổ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼.

C̼u̼ố̼i̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼7̼, n̼gô̼i̼ n̼h̼à̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g T̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ổ̼ s̼ậ̼p d̼o̼ c̼ơ̼n̼ b̼ã̼o̼ s̼ố̼ 1̼0̼. U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ H̼ợ̼p đ̼ã̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ 4̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g s̼ử̼a̼ s̼a̼n̼g, h̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ầ̼m̼ s̼ổ̼ đ̼ỏ̼ r̼ồ̼i̼ v̼a̼y̼ m̼ư̼ợ̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ đ̼ể̼ đ̼ủ̼ t̼i̼ề̼n̼ x̼â̼y̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ m̼ớ̼i̼.

“̼N̼h̼à̼ m̼ớ̼i̼ x̼â̼y̼ c̼ò̼n̼ d̼ở̼ d̼a̼n̼g n̼ê̼n̼ t̼ô̼i̼ n̼gủ̼ ở̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ c̼ũ̼ c̼ạ̼n̼h̼ b̼ê̼n̼, v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g v̼à̼ 2̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼ n̼gủ̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ m̼ớ̼i̼. T̼ố̼i̼ q̼u̼a̼, T̼h̼à̼n̼h̼ c̼ò̼n̼ đ̼ư̼a̼ c̼h̼ă̼n̼ x̼u̼ố̼n̼g c̼h̼o̼ t̼ô̼i̼ đ̼ắ̼p v̼à̼ d̼ặ̼n̼ t̼ô̼i̼ n̼gh̼ỉ̼ n̼gơ̼i̼ c̼h̼o̼ k̼h̼ỏ̼e̼”̼, c̼h̼ị̼ L̼i̼ễ̼u̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼o̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼.

N̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ị̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ m̼ấ̼y̼ n̼gà̼y̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼, m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ đ̼ò̼i̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ 7̼4̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g m̼à̼ e̼m̼ t̼r̼a̼i̼ c̼h̼ị̼ v̼a̼y̼ x̼â̼y̼ n̼h̼à̼. D̼o̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼, n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ c̼ậ̼u̼ e̼m̼ x̼i̼n̼ k̼h̼ấ̼t̼ n̼ợ̼.

H̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ 4̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ q̼u̼a̼n̼ t̼à̼i̼ t̼r̼o̼n̼g c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ x̼â̼y̼ c̼h̼ư̼a̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g í̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ x̼ó̼t̼ x̼a̼.
“̼H̼ô̼m̼ q̼u̼a̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g T̼h̼à̼n̼h̼ v̼ẫ̼n̼ v̼u̼i̼ v̼ẻ̼, k̼h̼ô̼n̼g x̼ả̼y̼ r̼a̼ x̼í̼c̼h̼ m̼í̼c̼h̼ h̼a̼y̼ c̼ã̼i̼ c̼ọ̼ gì̼ v̼ớ̼i̼ a̼i̼. V̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g n̼ó̼ h̼i̼ề̼n̼, t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼o̼n̼, t̼ố̼i̼ q̼u̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼ n̼ó̼ c̼ò̼n̼ x̼u̼ố̼n̼g n̼h̼à̼ t̼ô̼i̼ ô̼m̼ c̼h̼ă̼n̼ l̼ê̼n̼ n̼gủ̼, k̼h̼ô̼n̼g h̼i̼ể̼u̼ s̼a̼o̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ l̼ạ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼ậ̼y̼ n̼ữ̼a̼”̼, c̼h̼ị̼ L̼i̼ễ̼u̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼.

S̼ố̼n̼g c̼ạ̼n̼h̼ n̼h̼à̼ c̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g x̼ấ̼u̼ s̼ố̼, a̼n̼h̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, s̼á̼n̼g s̼ớ̼m̼ n̼gủ̼ d̼ậ̼y̼ t̼h̼ì̼ n̼gh̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g l̼a̼ h̼é̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ L̼i̼ễ̼u̼, a̼n̼h̼ c̼h̼ạ̼y̼ s̼a̼n̼g v̼à̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ á̼m̼ ả̼n̼h̼.

”̼K̼h̼ô̼n̼g h̼i̼ể̼u̼ s̼a̼o̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g a̼n̼h̼ ấ̼y̼ l̼ạ̼i̼ l̼à̼m̼ t̼h̼ế̼, c̼ò̼n̼ h̼a̼i̼ đ̼ứ̼a̼ n̼h̼ỏ̼ n̼ữ̼a̼…̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼o̼ c̼h̼ú̼n̼g n̼ó̼”̼, a̼n̼h̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ t̼h̼a̼n̼.


D̼ò̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ổ̼ v̼ề̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼ễ̼n̼ 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ x̼ấ̼u̼ s̼ố̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼.
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼r̼ẻ̼ c̼ù̼n̼g h̼a̼i̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼, r̼ấ̼t̼ đ̼ô̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ ở̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ H̼ợ̼p đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼, đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ v̼à̼ ph̼ụ̼ gi̼ú̼p v̼i̼ệ̼c̼ m̼a̼i̼ t̼á̼n̼g. N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ứ̼n̼g r̼a̼ v̼ậ̼n̼ đ̼ộ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ ủ̼n̼g h̼ộ̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼ể̼ gi̼ú̼p n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼o̼ c̼á̼c̼ c̼h̼i̼ ph̼í̼ m̼a̼i̼ t̼á̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ầ̼y̼ đ̼ủ̼ h̼ơ̼n̼.

1̼2̼ gi̼ờ̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ v̼à̼ h̼o̼à̼n̼ t̼ấ̼t̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼, t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ủ̼a̼ 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g b̼à̼n̼ gi̼a̼o̼ c̼h̼o̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ m̼a̼i̼ t̼á̼n̼g t̼h̼e̼o̼ ph̼o̼n̼g t̼ụ̼c̼ đ̼ị̼a̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g.

Ô̼n̼g Đ̼à̼o̼ M̼ạ̼n̼h̼ L̼i̼n̼h̼, C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ H̼ợ̼p, c̼h̼o̼ h̼a̼y̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g a̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ h̼ộ̼ n̼gh̼è̼o̼, l̼à̼m̼ ă̼n̼ l̼ư̼ơ̼n̼g t̼h̼i̼ệ̼n̼. C̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼ị̼a̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g v̼à̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼ đ̼ã̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ 3̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g đ̼ể̼ l̼o̼ m̼a̼i̼ t̼á̼n̼g.

Theo: tinvui3m.com

Thao Nguyen

Next Post

Việt Nam đã có giải pháp đáp trả nếu Trung Quốc kích ngòi nổ trên biển Đông

T5 Th1 28 , 2021
Xua tàu chiê’n núp bóng tàu dân sự ra biển Đông, chủ động gây hấn để kích Việt Nam “châm ngòi” sử dụng lực lượng quân sự, từ đó biến một vùng từ không tranh chấp thành tranh chấp – đó là những thủ đoạn, chiê’n thuật Trung Quốc đã […]