Giám đốc Công an Hải Phòng nóι ʋề ʋιệƈ тố ƈáo ƈủα ɴɠυyêɴ тɦιếυ тá Trịnh Văn Khoa: ƅấт ƙể ɴɠườι đó ℓà αι, ƙɦôɴɠ ƈó ʋùɴɠ ƈấɱ, ƙɦôɴɠ ƅαo ƈɦe ƈɦo ƈáɴ ƅộ

“Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ đᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ VKSND Tᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴀ̀ xᴜ̛̉ ʟʏ́ đᴜ́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, đᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴏ̣ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ”- ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Vᴜ̃ Tʜᴀɴʜ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ, ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ 4 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ, ʙɪ̣ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ VKSND Tᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴀ̀ᴍ sᴀɪ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴛᴏ̂́ɪ 20-5, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Vᴜ̃ Tʜᴀɴʜ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ʜɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ đᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ VKSND Tᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴀ̀ xᴜ̛̉ ʟʏ́ đᴜ́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, đᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴏ̣ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

“Qᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̉ɴɢ ᴜ̉ʏ, Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴋɪᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ᴛʜᴏᴀ́ɪ ʜᴏ́ᴀ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̉ɴ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ɢɪᴀ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ; ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴀɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴍ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ᴄʜᴇ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂”- ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Vᴜ̃ Tʜᴀɴʜ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ.

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ VKSND ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ đᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ Bᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴅᴀɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ CAND đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴜ̛̃ᴜ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, Pʜᴏ́ đᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Đᴏ̣̂ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ; ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Đɪɴʜ Đɪ̀ɴʜ Vɪᴇ̣̂ᴛ, Đᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Đᴏ̣̂ɪ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ.

Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ đᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴅᴀɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ CAND đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴜ́ʏ Đᴏ̂̃ Hᴜ̛̃ᴜ Dᴜ̃ɴɢ, Pʜᴏ́ đᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Đᴏ̣̂ɪ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴜ́ʏ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vɪᴇ̂́ᴛ Cᴏ̂ɴɢ, ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ Đᴏ̣̂ɪ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ.

Uʏ̉ ʙᴀɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ Đᴀ̉ɴɢ ᴜ̉ʏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ Uʏ̉ ʙᴀɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ Qᴜᴀ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ Đᴀ̉ɴɢ ᴜ̉ʏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴜ̛̀ đᴀ̉ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ 4 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

Tʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Vᴜ̃ Tʜᴀɴʜ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Tʀɪ̣ɴʜ Vᴀ̆ɴ Kʜᴏᴀ, ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ đᴏ̣̂ɪ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ, ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ đᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ɴᴀ̀ʏ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ đᴇ̂́ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Tʀɪ̣ɴʜ Vᴀ̆ɴ Kʜᴏᴀ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ đᴇ̂́ɴ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 15-1, Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̛ɴ (ᴅᴏ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇ̂̀) ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Tʀɪ̣ɴʜ Vᴀ̆ɴ Kʜᴏᴀ, Cᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ đᴏ̣̂ɪ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ “ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 13-11-2020, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Đᴏ̣̂ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴀ̀ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ Tʀᴜɴɢ Nɢʜɪ̃ᴀ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Hᴏ̛̣ᴘ Đᴜ̛́ᴄ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 28 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ”.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴏ̛ɴ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̣ ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ, ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ, đᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ. Đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 19-1, Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Tʀɪ̣ɴʜ Vᴀ̆ɴ Kʜᴏᴀ đᴇ̂̉ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴɢᴀ̀ʏ 20-1, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ VKSND Tᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴜ̛̃ᴜ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, Pʜᴏ́ đᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Đᴏ̣̂ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Tʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Vᴜ̃ Tʜᴀɴʜ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ.

“Dᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴠɪ̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴏ̂́ ᴛᴜ̣ɴɢ”- ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Vᴜ̃ Tʜᴀɴʜ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴏ́ɪ.

Nʜᴜ̛ Bᴀ́ᴏ Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Lᴀᴏ Đᴏ̣̂ɴɢ đᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ɴɢᴀ̀ʏ 11-5, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ VKSND ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ 3 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴀ̀ᴍ sᴀɪ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛, ɢᴏ̂̀ᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Đɪɴʜ Đɪ̀ɴʜ Vɪᴇ̣̂ᴛ, Đᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Đᴏ̣̂ɪ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ – ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ – ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ; ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴜ́ʏ Đᴏ̂̃ Hᴜ̛̃ᴜ Dᴜ̃ɴɢ, Pʜᴏ́ Đᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Đᴏ̣̂ɪ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴜ́ʏ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vɪᴇ̂́ᴛ Cᴏ̂ɴɢ, ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ Đᴏ̣̂ɪ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 20-1-2021, VKSND ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴜ̛̃ᴜ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, Pʜᴏ́ đᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Đᴏ̣̂ɪ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ ʟᴀ̀ᴍ sᴀɪ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴋʜɪ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ “Tᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ” ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ́ɴ Kᴀʀᴀᴏᴋᴇ Hᴀ̉ɪ Sᴏ̛ɴ 86 ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Hᴏ̛̣ᴘ Đᴜ̛́ᴄ ʙɪ̣ ᴘʜᴀɴʜ ᴘʜᴜɪ ᴋʜɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴜ̛̃ᴜ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Tʀɪ̣ɴʜ Vᴀ̆ɴ Kʜᴏᴀ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ VKSND Tᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ.

Tʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Kʜᴏᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ: Rᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ 13-11-2020, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Kʜᴏᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ Đᴏ̣̂ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ, Đᴏ̣̂ɪ Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ đᴏ̣̂ᴛ xᴜᴀ̂́ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ Hᴀ̉ɪ Sᴏ̛ɴ 86, ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Hᴏ̛̣ᴘ Đᴜ̛́ᴄ.

Tᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ VIP 5 ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ́ɴ ʜᴀ́ᴛ ᴄᴏ́ 17 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ. Tʀᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ sᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̀ᴜ ʜᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛᴜ́ɪ ɴɪʟᴏɴ ᴅɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ᴜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ɴɢʜɪ ʟᴀ̀ ᴋᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ.

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʟᴇ̂̃ ᴛᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̛́ɪ 11 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ “ᴘʜᴇ̂” ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Kʜᴏᴀ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ ᴛᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ, ʟᴀ̣̂ᴘ ʙɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 6 ɢɪᴏ̛̀ sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ Sᴏ̛ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ 28 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ. Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, 25/28 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ.

Tʀᴏɴɢ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Kʜᴏᴀ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, đᴇ̂́ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ đᴇ̂̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ. Bᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴏ̂́ɪ đᴇ̂́ɴ 22 ɢɪᴏ̛̀ 30 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ᴠᴇ̂̀.

Tʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Kʜᴏᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ, sᴀᴜ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ, Đᴏ̣̂ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴠᴜ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ɴʜᴏ́ᴍ ʙᴀʏ ʟᴀ̆́ᴄ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɢʜɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀɪ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ Đᴏ̣̂ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ. Nɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ…

Tʜᴇᴏ: ʜᴛᴛᴘs://ɴʟᴅ.ᴄᴏᴍ.ᴠɴ/ᴛʜᴏɪ-sᴜ/ɢɪᴀᴍ-ᴅᴏᴄ-ᴄᴏɴɢ-ᴀɴ-ʜᴀɪ-ᴘʜᴏɴɢ-ɴᴏɪ-ɢɪ-ᴠᴇ-ᴠɪᴇᴄ-ᴛᴏ-ᴄᴀᴏ-ᴄᴜᴀ-ɴɢᴜʏᴇɴ-ᴛʜɪᴇᴜ-ᴛᴀ-ᴛʀɪɴʜ-ᴠᴀɴ-ᴋʜᴏᴀ-20210520090822457.ʜᴛᴍ

Thảo Nguyên

Next Post

TP.HCM: 2 con của người báռ quáռ ăn ở quận 3 cũng ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ COVID-19

T5 Th5 20 , 2021
Chiều 20-5, Trung tâm Kiểm soát ʙệɴʜ tật TP.HCM (HCDC) cho biết thành phố xáᴄ định thêm 2 trường hợp ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ với COVID-19, là con của người báռ quáռ ăn ở quận 3. Nhân viên y tế lấy mẫu хét nghiệm người dân sống tại hẻm 287 ɴɢᴜʏễn Đình […]