H̼à̼ ̼N̼ô̼i̼:̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼.̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼

B̲u̲ồ̲n̲ ̲c̲h̲á̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲v̲ỡ̲ ̲g̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲ồ̲n̲ ̲r̲ử̲a̲ ̲m̲ặ̲t̲,̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ả̲n̲h̲ ̲v̲ỡ̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲ổ̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲9̲-̲6̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲B̲a̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲a̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲,̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲H̲ợ̲i̲ ̲(̲4̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲)̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲H̲ợ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲B̲a̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲.̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲5̲-̲5̲,̲ ̲H̲ợ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲v̲ỡ̲ ̲g̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲ồ̲n̲ ̲r̲ử̲a̲ ̲m̲ặ̲t̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲H̲ợ̲i̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲m̲i̲ế̲n̲g̲ ̲k̲í̲n̲h̲ ̲v̲ỡ̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲á̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ổ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲.̲

̲P̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ỹ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲ả̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲H̲ợ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲m̲i̲ế̲n̲g̲ ̲k̲í̲n̲h̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ỹ̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲H̲ợ̲i̲,̲ ̲b̲à̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲B̲a̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲.̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲H̲ợ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲c̲h̲á̲n̲ ̲d̲o̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲,̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲i̲a̲.̲

̲N̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲h̲t̲t̲p̲s̲:̲/̲/̲p̲l̲o̲.̲v̲n̲/̲a̲n̲-̲n̲i̲n̲h̲-̲t̲r̲a̲t̲-̲t̲u̲/̲d̲a̲m̲-̲b̲e̲n̲h̲-̲n̲h̲a̲n̲-̲n̲a̲m̲-̲b̲e̲n̲-̲c̲a̲n̲h̲-̲v̲i̲-̲b̲u̲o̲n̲-̲c̲h̲a̲n̲-̲9̲9̲1̲4̲1̲6̲.̲h̲t̲m̲l̲

̲X̲e̲m̲ ̲T̲h̲ê̲m̲:̲ ̲A̲n̲h̲ ̲c̲h̲ế̲t̲,̲ ̲e̲m̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲ắ̲t̲ ̲w̲i̲f̲i̲

̲T̲h̲ấ̲y̲ ̲a̲n̲h̲ ̲k̲ế̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲d̲a̲o̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ả̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲g̲i̲ậ̲t̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲d̲a̲o̲,̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ự̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲k̲ế̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲3̲1̲-̲5̲,̲ ̲T̲A̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲a̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲A̲n̲h̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲(̲2̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Đ̲i̲ệ̲n̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲Đ̲i̲ệ̲n̲ ̲B̲à̲n̲)̲ ̲1̲8̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲t̲ù̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲T̲o̲à̲n̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲.̲H̲.̲N̲ ̲(̲3̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲v̲à̲ ̲N̲.̲A̲.̲T̲ ̲(̲2̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲l̲à̲ ̲b̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲,̲ ̲T̲.̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲h̲ề̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲ú̲t̲,̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲g̲â̲y̲ ̲g̲ổ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲

̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲e̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲d̲o̲ạ̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲.̲

̲B̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲A̲n̲h̲ ̲T̲o̲à̲n̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲T̲N̲

̲L̲à̲ ̲e̲m̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲l̲à̲ ̲l̲a̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲b̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲g̲i̲à̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲,̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲l̲a̲ ̲m̲ắ̲n̲g̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲x̲a̲.̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲1̲3̲-̲1̲0̲-̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲b̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲u̲,̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲w̲i̲f̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲.̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲,̲ ̲T̲.̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲.̲

̲L̲á̲t̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲t̲ắ̲t̲ ̲w̲i̲f̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲T̲.̲ ̲b̲ự̲c̲,̲ ̲c̲h̲ử̲ ̲b̲ớ̲i̲.̲ ̲T̲h̲ấ̲y̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲a̲ ̲m̲ắ̲n̲g̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲.̲ ̲t̲á̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲T̲.̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲á̲i̲.̲ ̲B̲ự̲c̲ ̲t̲ứ̲c̲,̲ ̲T̲.̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲b̲ế̲p̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲d̲a̲o̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲ổ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲.̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲3̲1̲%̲.̲

̲T̲h̲ấ̲y̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ì̲m̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲g̲i̲ậ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲a̲o̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ự̲c̲ ̲T̲.̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲á̲n̲,̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ú̲.̲

̲T̲H̲A̲N̲H̲ ̲N̲H̲Ậ̲T̲

Thảo Nguyên

Next Post

Mang 2 lệnh truy nã, người đàn ông vẫn "tự tin" đi làm căn cước công dân

T6 Th6 11 , 2021
(NLĐO) – Cơ quan công an đã ʙắᴛ gιữ người đàn ông 44 tuổi, mang 2 lệnh truy nã vì tội trộm cắp khi ông này đi làm căn cước công dân. Ngày 25-5, Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh […]