Hà Nội: Danh tính nữ tài xế văng tục, cắn công an khi bị dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm

𝐓𝐡𝐞𝐨 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐛𝐚𝐧 đ𝐚̂̀𝐮, 𝐧𝐮̛̃ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐱𝐞̂́ 𝐯𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐮̣𝐜, 𝐜𝐚̆́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐞 𝐯𝐢̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐢 𝐦𝐮̃ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐨̂ 𝐭𝐚 𝐧𝐨́𝐢.

𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐯𝐮̣ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ đ𝐢 𝐱𝐞 𝐦𝐚́𝐲 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐢 𝐦𝐮̃ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦, 𝐯𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐮̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̆́𝐧 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠, 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐧𝐮̛̃ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐱𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐋𝐞̂ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐀𝐧𝐡 (𝐒𝐍 𝟏𝟗𝟗𝟏, 𝐇𝐊𝐓𝐓 𝐭𝐚̣𝐢 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢) đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐱𝐞 𝐦𝐚́𝐲 𝐁𝐊𝐒 𝟑𝟒𝐍𝟕-𝟐𝟏𝟎𝟒.

𝐕𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟕𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟖/𝟒 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟑𝟖 𝐧𝐠𝐨̃ 𝟐𝟒 𝐊𝐢𝐦 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐢 𝐓𝐨̂̉ 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐮̛̣ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐩 𝐁𝐚́𝐭 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐚, 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐢̣𝐚 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐢 𝐦𝐮̃ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐞 đ𝐞̂̉ 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡.

𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐋𝐞̂ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐀𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 đ𝐨̂́𝐢, 𝐜𝐡𝐮̛̉𝐢 𝐛𝐨̛́𝐢, 𝐥𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐚̣ 𝐜𝐚́𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐓𝐨̂̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜, 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐱𝐮̛𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ “𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐚𝐢” 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 đ𝐚̂̉𝐲 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 𝐫𝐚 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧.

𝐊𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃ 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 Đ𝐚̀𝐨 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, 𝐜𝐚́𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐩 𝐁𝐚́𝐭 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐨̂ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢̀ đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 đ𝐚̃ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐚𝐲, 𝐛𝐚̉ 𝐯𝐚𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐞𝐨. 𝐒𝐚𝐮 đ𝐨́, 𝐜𝐨̂ 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐫𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐚̆́𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐮 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐨̂̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜.

𝐓𝐡𝐚𝐲 𝐯𝐢̀ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐥𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐨̉ 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐚́ 𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐡𝐚̃𝐧. 𝐕𝐮̛̀𝐚 𝐧𝐠𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐱𝐞 𝐠𝐢𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐨, 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐥𝐚 𝐡𝐞́𝐭, 𝐜𝐡𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐮̣𝐜, 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐚̣̆𝐭 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐧𝐨́𝐢 𝐠𝐢𝐨̣𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜: ” 𝐁𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐚𝐨 𝐥𝐚̀ 𝐚𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?”. 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐚̣̂𝐲, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐨́𝐢 ” 𝐋𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐚𝐢 đ𝐚̂́𝐲…”.

𝐂𝐡𝐮̛𝐚 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐨̛̉ đ𝐨́, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨̀𝐧 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐜𝐚̆́𝐧, đ𝐚́𝐧𝐡 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠. 𝐊𝐡𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐞̂̉ 𝐚́𝐩 𝐜𝐡𝐞̂́, đ𝐮̛𝐚 𝐯𝐞̂̀ 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐭𝐚 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐱𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐚: “𝐂𝐡𝐚́𝐮 𝐱𝐢𝐧 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐚̣”.

𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐤𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞̂́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠, 𝐓𝐨̂̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐚 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐀𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐫𝐨̃. 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐱𝐚́𝐜 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐚𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐨̂ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧.

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟎/𝟒, 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢 (𝐓𝐏 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢) đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐧𝐠 𝐜𝐨̂́ 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ đ𝐞̂̉ 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐋𝐞̂ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐀𝐧𝐡. 𝐍𝐮̛̃ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐱𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐛𝐢̣ 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐯𝐞̂̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐯𝐢 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐮̣./.

Thảo Nguyên

Next Post

Làm đúng hết nhưng cô chỉ cho 6 điểm, hỏi ʟý do mới biết vì không đi học thêm

T4 Th5 5 , 2021
Chứng kiến một số đồng nghiệp dùng chiêu trò éᴘ học sinh đi học thêm tôi rất ʙứᴄ xúᴄ, tôi nghĩ những người này nên bỏ nghề. Tôi là hiệu trưởng dành hơn 2/3 cuộc đời gắn bó với nghề giáo, trong đó 20 năm dạy trẻ bình thường, 10 […]