H̼a̼i̼ ̼”̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼Q̼Ù̼Y̼ ̼G̼Ố̼I̼ ̼v̼à̼ ̼N̼G̼Ậ̼M̼ ̼V̼Ị̼T̼ ̼C̼H̼Ế̼T̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼”̼

T̼h̼e̼o̼ ̼N̼e̼t̼ ̼E̼a̼s̼e̼ ̼M̼o̼e̼n̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼.̼


̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼n̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

Thảo Nguyên

Next Post

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không ᴛʜể vì một vài người mà gây họa cho đất nước

T4 Th4 28 , 2021
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tất cả trường hợp nhập cảnh ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ phải хử ʟý ɴɢʜɪêᴍ, không ᴛʜể vì một vài người mà gây họa cho đất nước. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ C-OVID-19 chiều 27/4, Phó Thủ tướng […]