H̼a̼i̼̼đ̼ạ̼i̼̼c̼a̼ ̼“̼g̼ i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼”̼ ̼b̼ị̼̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼

(̼C̼A̼O̼)̼̼S̼á̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ 4̼,̼̼c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ ̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ̼ T̼h̼o̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼̼đ̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼̼t̼u̼ổ̼i̼)̼̼n̼g̼ụ ̼ấ̼p ̼2̼,̼̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ ̼T̼h̼o̼, ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g ̼đ̼ể̼̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ 3̼̼c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ ̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ̼ T̼h̼o̼,̼̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ đ̼ã̼ p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g ,̼̼đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ộ̼t̼̼v̼ụ̼ ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼x̼ả̼y̼ r̼a̼ ̼ở̼̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼o̼n̼g̼

.T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼0̼̼g̼iờ̼̼4̼5̼̼p̼h̼ú̼t̼̼n̼g̼à̼y̼ 3̼,̼̼ở̼̼m̼ộ̼t̼̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼9̼2̼̼C̼ ̼g̼ i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ H̼ù̼n̼g̼ V̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼ố̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼1̼,̼̼x̼ã̼ Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ̼ T̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼̼n̼g̼ờ̼̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼ x̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ổ̼̼đ̼ầ̼y ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ô̼n̼g ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị ̼m̼ộ̼t̼̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼5̼0̼̼t̼u̼ổ̼i̼,̼̼t̼ự̼̼M̼ a̼ C̼â̼y̼)̼̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ũ̼ ̼H̼ư̼n̼g ̼(̼3̼7̼̼t̼u̼ổ̼i̼)̼̼c̼ù̼n̼g ̼n̼g̼ụ̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ 3̼,̼̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ̼ T̼h̼o̼.̼

̼Q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼-̼̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼.̼̼-̼̼Ả̼n̼h̼:̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼̼ở̼̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ t̼ê̼n̼ ̼B̼é̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼c̼ự̼̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼ừ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼, l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p ̼(̼3̼4̼̼t̼u̼ổ̼i̼)̼̼đ̼a̼n̼g ̼u̼ố̼n̼g ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ô̼n̼g̼(̼2̼4̼̼t̼u̼ổ̼i̼)̼̼c̼ù̼n̼g ̼n̼g̼ụ ̼ấ̼p ̼2̼,̼̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ ̼T̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y ̼b̼ấ̼t ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼. ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ ̼n̼ữ̼̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p ̼x̼í̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à ̼H̼ư̼n̼g ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ử̼̼l̼ý ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p .̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼â̼m̼ v̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ a̼n̼h̼ H̼i̼ệ̼p .̼̼T̼h̼ấ̼y ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ị ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g ̼c̼h̼ụ̼p ̼l̼ấ̼y ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ đ̼ó ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼̼v̼i̼ệ̼c ̼x̼ả̼y ̼r̼a̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g ̼n̼g̼u̼y ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ô̼n̼g ̼-̼̼Ả̼n̼h̼:̼̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h ̼Đ̼ế̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g ̼s̼á̼n̼g ̼n̼g̼à̼y ̼4̼,̼̼t̼h̼ì̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼̼v̼o̼n̼g ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n ̼C̼h̼ợ̼̼R̼ẫ̼y ̼c̼ấ̼p ̼c̼ứ̼u̼. ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y ̼á̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼̼g i̼ữ̼̼C̼ô̼n̼g ̼c̼ù̼n̼g ̼h̼u̼n̼g ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ạ i̼ ̼h̼i̼ệ̼n ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ ̼T̼h̼o̼.̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g ̼a̼n ̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ̼ T̼h̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

M̼ ộ̼t̼̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼đ̼a̼n̼g ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p ̼c̼ứ̼u̼ ̼-̼̼Ả̼n̼h̼:̼̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼

Thảo Nguyên

Next Post

C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼:̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼

T3 Th4 27 , 2021
C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼-̼1̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼.ộ̼i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼-̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ […]