HLV Park nhận ᴛɪɴ ʙᴜᴏ̂̀ɴ từ quê nhà sau trận thắng đậm trước Indonesia

T̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼4̼-̼0̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼

H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼Y̼o̼o̼ ̼S̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼u̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼7̼/̼6̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼.̼

̼H̼L̼V̼ ̼Y̼o̼o̼ ̼S̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼u̼l̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ụ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼7̼/̼6̼.̼

̼Y̼o̼o̼ ̼S̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼u̼l̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼0̼2̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ứ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼H̼L̼V̼ ̼G̼u̼u̼s̼ ̼H̼i̼d̼d̼i̼n̼k̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ũ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼o̼o̼ ̼S̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼u̼l̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼0̼2̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼H̼o̼n̼g̼ ̼M̼y̼u̼n̼g̼-̼b̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼o̼o̼ ̼S̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼u̼l̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼.̼

̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼Y̼o̼o̼ ̼S̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼u̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼7̼/̼6̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼h̼e̼t̼h̼a̼o̼2̼4̼7̼.̼v̼n̼/̼3̼6̼5̼-̼h̼o̼c̼-̼t̼r̼o̼-̼h̼l̼v̼-̼p̼a̼r̼k̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼-̼q̼u̼a̼-̼d̼o̼i̼-̼v̼i̼-̼u̼n̼g̼-̼t̼h̼u̼-̼d̼2̼3̼3̼4̼9̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

Thảo Nguyên

Next Post

Nghệ sĩ Đức Hải chính thức nói về vụ ᴄʜửɪ tục: "Không có hacker gì ở đây nhưng tôi ʙị tống tiền"

T3 Th6 8 , 2021
Nghệ sĩ Đức Hải cho biết, Facebook của anh không ʙị hack mà do người con nuôi “nghịch dại”. Tuy nhiên, một số phần tử đã nhân vụ ồn ào này, nhắn tin tống tiền anh. Ngày 2/6, tài khoản Facebook của nghệ sĩ Đức Hải bất ngờ đăng dòng […]