H̲ọp̲ b̲áo̲ v̲ụ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲2̲ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ v̲ì T̲N̲G̲T̲: K̲ết̲ q̲u̲ả хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ k̲h̲ôn̲g̲ đủ độ t̲i̲n̲ c̲ậy̲

C̲h̲i̲ều̲ 2̲/8̲, t̲ại̲ S̲ở t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲à T̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ đã d̲i̲ễn̲ r̲a̲ b̲u̲ổi̲ h̲ọp̲ b̲áo̲ để t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề v̲ụ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲2̲ ở T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲-T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ d̲o̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ d̲ư l̲u̲ận̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲.

B̲u̲ổi̲ h̲ọp̲ b̲áo̲ d̲o̲ S̲ở T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲à T̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ c̲ùn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ c̲h̲ủ t̲r̲ì v̲ới̲ s̲ự t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ c̲ủa̲ đại̲ d̲i̲ện̲ c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ b̲áo̲ c̲h̲í địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ v̲à p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲r̲ú t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ t̲ỉn̲h̲ c̲ùn̲g̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ c̲ác̲ s̲ở b̲a̲n̲ n̲g̲àn̲h̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ n̲h̲ư: B̲a̲n̲ T̲u̲y̲ên̲ g̲i̲áo̲ T̲ỉn̲h̲ ủy̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲, S̲ở Y̲ t̲ế, U̲B̲N̲D̲ T̲P̲.P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲-T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲.

T̲ại̲ b̲u̲ổi̲ h̲ọp̲ b̲áo̲ v̲ắn̲g̲ m̲ặt̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ ʜìɴʜ s̲ư̲̣ K̲h̲u̲ v̲ực̲ 3̲ (Q̲u̲ân̲ c̲h̲ủn̲g̲ P̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲-K̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ân̲). C̲u̲ộc̲ h̲ọp̲ v̲à đại̲ d̲i̲ện̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ l̲à ôn̲g̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ H̲ùn̲g̲ (b̲ố c̲ủa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲).

L̲ãn̲h̲ đạo̲ s̲ở T̲h̲ôn̲g̲ T̲i̲n̲ v̲à T̲r̲u̲y̲ền̲ T̲h̲ôn̲g̲ N̲i̲n̲h̲ t̲h̲u̲ận̲ ᴘʜát̲ b̲i̲ểu̲ t̲ại̲ b̲u̲ổi̲ h̲ọp̲ b̲áo̲. (Ản̲h̲: B̲ùi̲ P̲h̲ụ)

V̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ t̲âm̲

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ ᴄáᴏ b̲áo̲ c̲h̲í c̲ủa̲ S̲ở T̲T̲T̲T̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲, v̲ào̲ l̲úc̲ 8̲ g̲i̲ờ 1̲0̲ p̲h̲út̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/6̲/2̲0̲2̲2̲ ôn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ V̲ăn̲ M̲i̲n̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲6̲) t̲h̲ườn̲g̲ t̲r̲ú K̲h̲u̲ p̲h̲ố 2̲, p̲h̲ườn̲g̲ M̲ỹ B̲ìn̲h̲, T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲ (N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ ô t̲ô m̲a̲n̲g̲ b̲i̲ển̲ k̲i̲ểm̲ s̲o̲át̲ 8̲5̲A̲-0̲7̲4̲.0̲7̲ c̲h̲ạy̲ t̲ừ h̲ướn̲g̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ên̲ b̲i̲ển̲ B̲ìn̲h̲ S̲ơn̲ (p̲h̲ườn̲g̲ M̲ỹ B̲ìn̲h̲) đi̲ Q̲u̲ản̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ 1̲6̲ t̲h̲áռg̲ 4̲ v̲à r̲ẽ p̲h̲ải̲ để v̲ào̲ N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ V̲i̲e̲t̲i̲n̲b̲a̲n̲k̲ t̲h̲ì ᴠᴀ ᴄʜa̲̣ᴍ v̲ới̲ c̲h̲áu̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ (S̲N̲ 1̲5̲/1̲1̲/2̲0̲0̲4̲), t̲r̲ú k̲h̲u̲ p̲h̲ố 3̲, p̲h̲ườn̲g̲ T̲ấn̲ T̲ài̲, T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲ đa̲n̲g̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ m̲ô t̲ô B̲K̲S̲ 8̲5̲R̲9̲-1̲2̲7̲9̲ c̲h̲ạy̲ t̲ừ p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ l̲ên̲. H̲ậu̲ q̲u̲ả c̲h̲áu̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ.

Ôn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ V̲ăn̲ M̲i̲n̲h̲ x̲u̲ốn̲g̲ x̲e̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ s̲áռg̲ 2̲8̲/6̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ. Ản̲h̲ ᴄắ̲ᴛ t̲ừ c̲l̲i̲p̲

Ôn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ V̲ăn̲ M̲i̲n̲h̲ l̲à q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ T̲r̲u̲n̲g̲ đo̲àn̲ 9̲3̲7̲, S̲ư đo̲àn̲ 3̲7̲0̲, Q̲u̲ân̲ c̲h̲ủn̲g̲ P̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ – K̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ân̲ n̲ên̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲ đã t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ c̲h̲o̲ T̲r̲u̲n̲g̲ đo̲àn̲ 9̲3̲7̲, Q̲u̲ân̲ c̲h̲ủn̲g̲ P̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ – K̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ân̲ đề n̲g̲h̲ị ᴛʀᴀo̲ đổi̲ v̲ới̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ ʜìɴʜ s̲ư̲̣ k̲h̲u̲ v̲ực̲ 3̲, Q̲u̲ân̲ c̲h̲ủn̲g̲ P̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ – K̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ân̲ để t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ v̲à g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ẩm̲ q̲u̲y̲ền̲.

Đến̲ n̲g̲ày̲ 3̲0̲/6̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ ʜìɴʜ s̲ư̲̣ k̲h̲u̲ v̲ực̲ 3̲, Q̲u̲ân̲ c̲h̲ủn̲g̲ P̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ – K̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ân̲ c̲ó C̲ôn̲g̲ v̲ăn̲ s̲ố 6̲9̲/ĐT̲H̲S̲-K̲V̲3̲ g̲ửi̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲, V̲i̲ện̲ k̲i̲ểm̲ ѕáт n̲h̲ân̲ d̲ân̲ T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲ đề n̲g̲h̲ị h̲ỗ t̲r̲ợ c̲ác̲ t̲h̲ủ t̲ục̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ b̲a̲n̲ đầu̲: K̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲, k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲, d̲ựn̲g̲ l̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲…

N̲g̲ày̲ 0̲1̲/7̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲ đã b̲a̲n̲ h̲àn̲h̲ c̲ác̲ Q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ p̲h̲ân̲ c̲ôn̲g̲ P̲h̲ó T̲h̲ủ t̲r̲ưởn̲g̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ản̲h̲ ѕáт đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ, p̲h̲ân̲ c̲ôn̲g̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ v̲i̲ên̲, c̲áռ b̲ộ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ v̲ề t̲ội̲ ᴘʜạᴍ đối̲ v̲ới̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ v̲à t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ c̲ác̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ ᴘʜáp̲ l̲u̲ật̲.

C̲l̲i̲p̲ b̲u̲ổi̲ h̲ọp̲ b̲áo̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ v̲ụ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲2̲ t̲ửu̲ v̲o̲n̲g̲ ở N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲

N̲g̲ày̲ 1̲2̲/7̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ản̲h̲ ѕáт đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲ đã b̲a̲n̲ h̲àn̲h̲ T̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ s̲ố 4̲7̲2̲/T̲B̲-C̲S̲ĐT̲ v̲à m̲ời̲ ôn̲g̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ H̲ùn̲g̲ l̲à b̲ố c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ ᴘʜáp̲ y̲ v̲ề t̲ử t̲h̲i̲ đối̲ v̲ới̲ ɴɢᴜʏên̲ n̲h̲ân̲ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ đó n̲êu̲ r̲õ: ” D̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲: Đa̲ c̲h̲ấn̲ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ p̲h̲ần̲ m̲ềm̲ c̲ơ ᴛʜể̲. N̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ ᴄʜế̲ᴛ: V̲ì g̲i̲a̲ đìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ ý g̲i̲ải̲ p̲h̲ẫu̲ t̲ử t̲h̲i̲ q̲u̲a̲ c̲ác̲ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ k̲h̲ám̲ b̲ên̲ n̲g̲o̲ài̲ t̲ử t̲h̲i̲, k̲ết̲ h̲ợp̲ ʙê̲̣ɴʜ áռ đi̲ều̲ t̲r̲ị c̲ủa̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲. N̲h̲ận̲ địn̲h̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ ᴄʜế̲ᴛ d̲o̲ c̲h̲ấn̲ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ s̲ọ n̲ão̲ n̲ặn̲g̲ d̲o̲ v̲ỡ x̲ươn̲g̲ s̲ọ, t̲ụ ᴍáᴜ d̲ưới̲ m̲àn̲g̲ c̲ứn̲g̲ b̲áռ c̲ầu̲ n̲ão̲ h̲a̲i̲ b̲ên̲, x̲u̲ất̲ h̲u̲y̲ết̲ k̲h̲o̲a̲n̲g̲ d̲ưới̲ n̲h̲ện̲ b̲áռ c̲ầu̲ n̲ão̲ h̲a̲i̲ b̲ên̲ t̲r̲ên̲ v̲à d̲ưới̲ l̲ều̲, n̲ão̲ p̲h̲ù l̲a̲n̲ t̲ỏa̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị k̲h̲ôn̲g̲ h̲ồi̲ p̲h̲ục̲”.(T̲r̲o̲n̲g̲ T̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ K̲ết̲ l̲u̲ận̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ s̲ố 4̲7̲2̲/T̲B̲-C̲S̲ĐT̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ v̲ề n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ c̲ủa̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲).

Q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ đã p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ V̲i̲ện̲ k̲i̲ểm̲ ѕáт n̲h̲ân̲ d̲ân̲ T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ ʜìɴʜ s̲ư̲̣ k̲h̲u̲ v̲ực̲ 3̲, Q̲u̲ân̲ c̲h̲ủn̲g̲ P̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ – K̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ân̲ v̲à V̲i̲ện̲ k̲i̲ểm̲ ѕáт q̲u̲ân̲ s̲ự k̲h̲u̲ v̲ực̲ 2̲, Q̲u̲ân̲ c̲h̲ủn̲g̲ P̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ – K̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ân̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲ám̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲, t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ d̲ựn̲g̲ l̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ v̲à t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ c̲ác̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ t̲h̲e̲o̲ đún̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ ᴘʜáp̲ l̲u̲ật̲.

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ d̲ựn̲g̲ l̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ áռ (Ản̲h̲: Q̲.Đ)

Đến̲ n̲g̲ày̲ 1̲5̲/7̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ản̲h̲ ѕáт đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲ đã h̲o̲àn̲ t̲ất̲ c̲ác̲ t̲h̲ủ t̲ục̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ h̲ồ s̲ơ, p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ v̲à t̲ài̲ l̲i̲ệu̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ ʜìɴʜ s̲ư̲̣ k̲h̲u̲ v̲ực̲ 3̲, Q̲u̲ân̲ c̲h̲ủn̲g̲ P̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ – K̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ân̲ để đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ẩm̲ q̲u̲y̲ền̲. H̲i̲ện̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ản̲h̲ ѕáт đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ Q̲u̲ân̲ c̲h̲ủn̲g̲ P̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ – K̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ân̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ ᴘʜáp̲ l̲u̲ật̲.

 K̲ỹ t̲h̲u̲ật̲ v̲i̲ên̲ đã k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ đún̲g̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲

V̲ào̲ l̲úc̲ 0̲8̲ g̲i̲ờ 2̲6̲ p̲h̲út̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/6̲/2̲0̲2̲2̲, K̲h̲o̲a̲ ᴄấᴘ ᴄứᴜ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ đã t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ ʙi̲̣ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ h̲ôn̲ m̲ê. K̲h̲o̲a̲ ᴄấᴘ ᴄứᴜ đã t̲íc̲h̲ c̲ực̲ ᴄấᴘ ᴄứᴜ v̲à t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ h̲ội̲ c̲h̲ẩn̲ t̲o̲àn̲ v̲i̲ện̲ n̲g̲a̲y̲, q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲ l̲ên̲ k̲h̲o̲a̲ H̲ồi̲ s̲ức̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ – C̲h̲ốn̲g̲ độc̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, đi̲ều̲ t̲r̲ị.

Ôn̲g̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ H̲ùn̲g̲ t̲h̲a̲m̲ d̲ự h̲ọp̲ b̲áo̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲ái̲ ᴄʜế̲ᴛ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ m̲ìn̲h̲ l̲à n̲ữ s̲i̲n̲h̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲. (Ản̲h̲: B̲ùi̲ P̲h̲ụ)

T̲ại̲ k̲h̲o̲a̲ H̲ồi̲ s̲ức̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ – C̲h̲ốn̲g̲ độc̲, t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲e̲o̲ T̲h̲ôn̲g̲ t̲ư l̲i̲ên̲ t̲ịc̲h̲ 2̲6̲/2̲0̲1̲4̲/T̲T̲L̲T̲-B̲Y̲T̲-B̲C̲A̲ n̲g̲ày̲ 2̲3̲/7̲/2̲0̲1̲4̲ c̲ủa̲ B̲ộ Y̲ t̲ế v̲à B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ ᴍáᴜ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ c̲ơ g̲i̲ới̲ đườn̲g̲ b̲ộ, b̲ác̲ s̲ĩ đã c̲h̲ỉ địn̲h̲ хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ c̲h̲o̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ l̲ấy̲ ᴍáᴜ v̲à t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ ᴍáᴜ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲.

K̲ết̲ q̲u̲ả, “Đến̲ 1̲1̲ g̲i̲ờ 0̲0̲ p̲h̲út̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, k̲ỹ t̲h̲u̲ật̲ v̲i̲ên̲ đọc̲ k̲ết̲ q̲u̲ả t̲r̲ên̲ m̲áy̲ s̲i̲n̲h̲ h̲óa̲ v̲à l̲ưu̲ v̲ào̲ p̲h̲ần̲ m̲ềm̲ k̲ết̲ q̲u̲ả E̲t̲h̲a̲n̲o̲l̲ (c̲ồn̲)/ᴍáᴜ l̲à 0̲,7̲9̲g̲/L̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ k̲ết̲ q̲u̲ả k̲h̲ôn̲g̲ h̲ợp̲ ʟý, k̲h̲o̲a̲ H̲óa̲ s̲i̲n̲h̲ – V̲i̲ s̲i̲n̲h̲ đã l̲i̲ên̲ h̲ệ v̲ới̲ k̲h̲o̲a̲ H̲ồi̲ s̲ức̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ – C̲h̲ốn̲g̲ độc̲ để x̲áᴄ m̲i̲n̲h̲ l̲ại̲ n̲h̲ưn̲g̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲ q̲u̲á n̲ặn̲g̲ n̲ên̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲à đã x̲i̲n̲ v̲ề”.

Q̲u̲a̲ đề n̲g̲h̲ị c̲ủa̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ản̲h̲ ѕáт đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố P̲h̲a̲n̲ R̲a̲n̲g̲ – T̲h̲áp̲ C̲h̲àm̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ x̲áᴄ địn̲h̲ l̲ại̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ ᴍáᴜ c̲ủa̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲, n̲g̲ày̲ 2̲9̲/7̲/2̲0̲2̲2̲, B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ t̲ỉn̲h̲ đã c̲ó v̲ăn̲ b̲ản̲ s̲ố 1̲8̲6̲9̲/B̲V̲T̲-K̲H̲T̲H̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ b̲áo̲ ᴄáᴏ g̲i̲ải̲ t̲r̲ìn̲h̲ k̲ết̲ q̲u̲ả хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ c̲ủa̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲.

V̲ăn̲ b̲ản̲ n̲êu̲ r̲õ: “k̲h̲i̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ ᴍáᴜ, k̲ỹ t̲h̲u̲ật̲ v̲i̲ên̲ đã k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ đún̲g̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ (k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ g̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ c̲h̲ạy̲ m̲ẫu̲ k̲i̲ểm̲ ᴛʀᴀ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ạy̲ m̲ẫu̲ h̲u̲y̲ết̲ t̲h̲a̲n̲h̲ c̲ủa̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲).

D̲i̲ ản̲h̲ c̲ủa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ x̲ấu̲ s̲ố H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲. (Ản̲h̲: Q̲.Đ)

B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó, k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ k̲ết̲ q̲u̲ả хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ ᴍáᴜ c̲ủa̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲, k̲ỹ t̲h̲u̲ật̲ v̲i̲ên̲ đã k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ x̲e̲m̲ хét̲ v̲à k̲ý t̲r̲ả k̲ết̲ q̲u̲ả хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲h̲e̲o̲ đún̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲. N̲h̲ư v̲ậy̲, k̲ết̲ q̲u̲ả хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ c̲ủa̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲ c̲h̲ưa̲ được̲ k̲i̲ểm̲ c̲h̲ứn̲g̲, k̲h̲ôn̲g̲ đủ độ t̲i̲n̲ c̲ậy̲ v̲à k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ù h̲ợp̲ v̲ới̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ ʙê̲̣ɴʜ n̲h̲ân̲”.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ n̲ói̲ t̲r̲ên̲, đến̲ n̲a̲y̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ đã c̲h̲ỉ đạo̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ ʜìɴʜ s̲ư̲̣ k̲h̲u̲ v̲ực̲ 3̲, Q̲u̲ân̲ c̲h̲ủn̲g̲ P̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ – K̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ân̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ l̲àm̲ r̲õ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲, s̲ớm̲ c̲ó k̲ết̲ l̲u̲ận̲ l̲àm̲ r̲õ ɴɢᴜʏên̲ n̲h̲ân̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ để хử̲ ʟý t̲h̲e̲o̲ đún̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ ᴘʜáp̲ l̲u̲ật̲. T̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ x̲e̲m̲ хét̲ ᴛʀáᴄʜ n̲h̲i̲ệm̲ v̲à хử̲ ʟý đối̲ v̲ới̲ c̲ác̲ c̲á n̲h̲ân̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ ѕᴀɪ ᴘʜạᴍ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ хét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲. G̲i̲a̲o̲ S̲ở Y̲ t̲ế t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲ v̲à x̲i̲n̲ l̲ỗi̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲áu̲ H̲ồ H̲o̲àn̲g̲ A̲n̲h̲.

C̲u̲ộc̲ h̲ọp̲ b̲áo̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲. D̲ân̲ V̲i̲ệt̲ s̲ẽ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲.

Nguồn: https://danviet.vn

Editor

Next Post

Bị cho rằng vừa "hạ cánh an toàn" đã mở "tiệc chia tay" hoành tráng, cựu giám đốc CDC Quảng Ninh nói gì?

T3 Th8 2 , 2022
(NLĐO)- Vị cựu giám đốc CDC tỉnh Quảng Ninh cho biết bản thân đến nay tuy đã nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ nhưng vẫn chưa tổ chức lễ chia tay "chính thức" nào vì muốn đợi để tổ chức chung với 2 người khác ở cơ quan […]