Kʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ CSGT Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̂ᴍ xᴇ đᴀ̣ᴘ đɪᴇ̣̂ɴ, 1 ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ

Mᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ.
Vᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 16 ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ (25/6), ᴛʀᴇ̂ɴ QL38 ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ xᴀ̃ Đᴏᴀ̀ɴ Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴏ̣̂ᴄ (Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ). Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ CSGT ᴍᴀɴɢ BKS 34A-00397 ᴄᴜ̉ᴀ Đᴏ̣̂ɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ sᴏ̂́ 2, Pʜᴏ̀ɴɢ CSGT ᴄʜᴏ̛̉ ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣.

Kʜɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛᴏ̛́ɪ đɪ̣ᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴀ̃ đᴀ̂ᴍ ᴛʀᴜ́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ (SN 2007) đɪ xᴇ đᴀ̣ᴘ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ đɪᴇ̂̉ᴍ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀. Cᴜ́ đᴀ̂ᴍ ᴍᴀ̣ɴʜ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃.

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ Vɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đɪ̣ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ́ɪ. Tᴏ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̂̉ᴜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴɪᴇ̂ᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ.

Kʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ xᴇ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ CSGT đᴀ̂ᴍ ᴛʀᴜ́ɴɢ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ đɪ xᴇ đᴀ̣ᴘ đɪᴇ̣̂ɴ

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ.

Thảo Nguyên

Next Post

Cuộc sống khác biệt của những đại gia giàu nhất Việt Nam: Người κíɴ тιếɴԍ ɴԍạι đám đông, người sẵn sàng “κнô мáu” với dư luận

T7 Th6 26 , 2021
Không ρнô тrươиɢ những bộ sưu tập xe hơi đắt tiền, những người giàu nhất Việt Nam lựa chọn lối sống кíи тιếиɢ và thường ɢắи вó với với các mẫu ôtô thông thường. Đối với các doanh nhân hay đại gia ở Việt Nam, một chiếc xe (hay bộ […]