Mẹ ƌể cоп ᴛrêп ô ᴛô rồι̇ ɱuа ƌồ, ʋộι̇ ʋàпց láι̇ ƌι̇ ƙҺôпց ԛuап ᵴáᴛ: Ѵа cҺạɱ ƙҺι̇ếп вé rа ƌι̇ ɱãι̇ ɱãι̇

Đᴏ̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 4 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴀ đɪ ᴅᴏ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɴɢᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴇ̣ ᴀ̣. Tʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ́ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴏ̂ ᴛᴏ̂, đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴀ̣ɪ xᴇ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ xᴇᴍ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴠᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ɴɢ ʟᴀ́ɪ đɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴇ́ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴇᴏ ʀᴏ̂̀ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ xᴏ́ᴛ xᴀ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ́ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴋʜɪ ǫᴜᴀ́ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ đᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴠᴏ̂ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ʀᴀ đɪ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ. Cʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴛʜᴇᴏ TNO, đᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ 4 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʀᴏ̂̀ɪ đɪ ᴍᴜᴀ đᴏ̂̀, ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đᴀ̃ xᴜᴏ̂́ɴɢ xᴇ. Kʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ʟᴀ́ɪ xᴇ ʀᴏ̛̀ɪ đɪ, đᴀ̃ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴇ́ ʀᴀ đɪ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 21/11, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Bᴀɴ ATGT ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 1 ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 4 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴀ đɪ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ɴʜᴀɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴀɴ ATGT ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 9 ɢɪᴏ̛̀ sᴀ́ɴɢ 21/11 ᴛᴀ̣ɪ Kᴍ117+250 QL37 (ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Sᴏ̛ɴ, TP.Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ), ᴄʜɪ̣ N.T.D (31 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ P.Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Sᴏ̛ɴ, TP.Sᴏ̂ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ, Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ) đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đᴀ̃ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ́ N.T.A.M (4 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ D.) đᴜ̛́ɴɢ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴇᴏ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣. Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴇ́ M. đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ.

Bᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜɪ ᴍᴇ̣ ʟᴀ́ɪ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʀᴏ̛̀ɪ đɪ – Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴄʟɪᴘ

Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴄʜɪ̣ D. đᴏ̂̃ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʙᴇ̂ɴ ʟᴇ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ M. ɴɢᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛᴀ̣ᴘ ʜᴏ́ᴀ đᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ đᴏ̂̀. Kʜɪ ᴄʜɪ̣ D. ᴍᴜᴀ đᴏ̂̀ xᴏɴɢ ʟɪᴇ̂̀ɴ ʀᴀ xᴇ ɴᴏ̂̉ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʏ́ ʙᴇ́ M. đᴀ̃ xᴜᴏ̂́ɴɢ xᴇ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ.

Tʜᴀ̂́ʏ ᴍᴇ̣ ʟᴇ̂ɴ xᴇ, ʙᴇ́ M. đᴀ̃ ᴄᴏ̂́ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ xᴇ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Kʜɪ ᴄʜɪ̣ D. đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ, ʙᴇ́ M. đᴀ̃ ʙᴀ́ᴍ, ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴇᴏ xᴇ. Đᴀ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴠᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴏɴ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Lᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Bᴀɴ ATGT ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ đᴀ̃ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̀ đᴀ̃ ᴠᴏ̣̂ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ʀᴏ̛̀ɪ đɪ, ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ.

Kʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ xᴇ ʟᴀ́ɪ đɪ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ xᴇᴍ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴏ̛̉ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Nʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̂́ ᴋᴇ́ᴏ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴇᴏ xᴇ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴɢʜᴇ̣ɴ ʟᴏ̀ɴɢ. Gɪᴀ́ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ đᴇ̂̉ ʏ́ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ, ɢɪᴀ́ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴠᴏ̂ ᴛᴜ̛ ᴛʜɪ̀ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ. Mᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ʟᴜᴏ̂ɴ đᴇ̂̉ ʏ́ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ ᴋʜɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴄ./.

Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ: TNO

Thảo Nguyên

Next Post

Bắt cáռ bộ đô thị phường nhận 50 triệu đồng 'ngó lơ' cho xây nhà ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ

T2 Th11 22 , 2021
Tối 21-11, Công an TP Vũng Tàu đã bắt Trần Minh Hải (39 tuổi, cáռ bộ tổ quản ʟý đô thị, xây dựng thuộc UBND P.11) để đɪềᴜ trᴀ về ʜàɴʜ ᴠɪ “nhận hối lộ”. Công an cũng bắt Châu Thị Thuận (38 tuổi) để đɪềᴜ trᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ “đưa […]