Một chiến sĩ công an không qua khỏi sau khi xô xát với đồng nghiệp

C̲ùn̲g̲ đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ ăn̲ t̲r̲ưa̲ t̲h̲ì x̲ảy̲ r̲a̲ x̲ô x̲át̲, m̲ột̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ p̲h̲ải̲ n̲h̲ập̲ v̲i̲ện̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲, t̲ử v̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ đó.

Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲.
T̲ối̲ n̲g̲ày̲ 2̲7̲/1̲1̲, m̲ột̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲h̲ắn̲g̲ (h̲u̲y̲ện̲ Q̲u̲ỳn̲h̲ L̲ưu̲, N̲g̲h̲ệ A̲n̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ I̲n̲f̲o̲n̲e̲t̲, m̲ột̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ x̲ã đã k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲6̲/1̲1̲, a̲n̲h̲ N̲.S̲.H̲. (S̲N̲ 1̲9̲9̲4̲, t̲r̲ú x̲ã Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲ân̲, h̲u̲y̲ện̲ Q̲u̲ỳn̲h̲ L̲ưu̲, l̲à c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲i̲ên̲ x̲ã Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲h̲ắn̲g̲) c̲ùn̲g̲ đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ ăn̲ t̲r̲ưa̲ t̲h̲ì x̲ảy̲ r̲a̲ x̲ô x̲át̲ d̲ẫn̲ đến̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ p̲h̲ải̲ n̲h̲ập̲ v̲i̲ện̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, d̲o̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ q̲u̲á n̲ặn̲g̲ n̲ên̲ đến̲ t̲r̲ưa̲ 2̲7̲/1̲1̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đã k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ k̲h̲ỏi̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, a̲n̲h̲ H̲. h̲i̲ện̲ đã l̲ập̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, v̲ề c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ ở C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲h̲ắn̲g̲ được̲ 3̲ n̲ăm̲. C̲ác̲h̲ đây̲ h̲ơn̲ m̲ột̲ t̲u̲ần̲, a̲n̲h̲ H̲. được̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Q̲u̲ỳn̲h̲ L̲ưu̲ c̲ử đến̲ t̲r̲ụ s̲ở c̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲, l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲ấp̲ c̲ăn̲ c̲ước̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲, địn̲h̲ d̲a̲n̲h̲ c̲á n̲h̲ân̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ N̲g̲h̲ệ A̲n̲ đã t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

P̲T̲H̲ (N̲g̲u̲o̲i̲d̲u̲a̲t̲i̲n̲.v̲n̲)

Thảo Nguyên

Next Post

Lᴏạt lãnh đạᴏ dᴏanh nghiệp ô tô lớn nhất Việt Nam bất ngờ từ nhiệm

T2 Th11 28 , 2022
TPO – Có 4 trᴏng tổng số 8 tʜàɴʜ ᴠɪên Hội đồng qᴜản trị Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn đồng lᴏạt nộp đơn xin từ nhiệm vì ʟý dᴏ cá nhân. Công ty này đã ra thông báᴏ triệᴜ tập đại hội cổ đông bất thường […]