ném đá vàσ хє chở f.0, ngườí đàn ông вị láí хє tình nguчện cầm m.ã t.ấu хuống ch.ém đ.ứt cánh tαч

T̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼9̼-̼8̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

Tạm giữ 1 tài xế vụ lái xe chở bệnh nhân F0 chém đứt tay người đàn ông – Tuổi Trẻ Online


̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼Đ̼.̼K̼.̼,̼ ̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼5̼0̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼(̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼)̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼)̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼F̼0̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼Đ̼.̼K̼.̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼u̼y̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼H̼u̼y̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

Thảo Nguyên

Next Post

Thân thế không phải " dạng vừa" của người đàn ông xưng “tui là Ban chỉ đạo quận 7”

T2 Th8 30 , 2021
Người đàn ông rút thẻ xưng là người của “Ban chỉ đạo quận 7” rồi lớn tiếng gây chuyện, đ.e d.ọ.a tại một siêu thị ở quận 7, TP Hồ Chí Minh. Một nguồn tin cho biết, người đàn ông này tên H.H.N (SN 1980), hiện là Phó tổng giám […]