N̲ếu̲ m̲ắc̲ ʙê̲̣ɴʜ độn̲g̲ k̲i̲n̲h̲, t̲ài̲ x̲ế g̲ây̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ s̲ẽ ʙi̲̣ хử̲ ʟý t̲h̲ế n̲ào̲?

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ r̲a̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ T̲r̲u̲n̲g̲, t̲ài̲ x̲ế H̲ưn̲g̲ n̲ói̲ ʙi̲̣ ʙê̲̣ɴʜ độn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ v̲à t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ đó “k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ v̲i̲ệc̲ g̲ì”.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ ở H̲à Đôn̲g̲ k̲h̲u̲y̲a̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/7̲, k̲h̲i̲ến̲ 1̲ n̲g̲ười̲ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ, 5̲ n̲g̲ười̲ ʙi̲̣ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ l̲àm̲ r̲õ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

T̲r̲ước̲ đó, n̲g̲ày̲ 2̲9̲/7̲, t̲ại̲ t̲r̲ụ s̲ở c̲ôn̲g̲ a̲n̲, t̲ài̲ x̲ế H̲à T̲h̲a̲n̲h̲ H̲ưn̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲7̲, q̲u̲ê Y̲ên̲ B̲ái̲, t̲ạm̲ t̲r̲ú t̲ại̲ H̲à Đôn̲g̲, H̲à N̲ội̲) k̲h̲a̲i̲ t̲ối̲ h̲ôm̲ t̲r̲ước̲, l̲úc̲ g̲ây̲ r̲a̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ t̲r̲ên̲ p̲h̲ố N̲g̲ô T̲h̲ì N̲h̲ậm̲ “k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ v̲i̲ệc̲ g̲ì”.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ đó c̲ũn̲g̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ h̲ỏi̲ n̲h̲ưn̲g̲ H̲ưn̲g̲ c̲h̲ỉ b̲i̲ết̲ x̲u̲a̲ t̲a̲y̲ x̲i̲n̲ l̲ỗi̲. L̲ý g̲i̲ải̲ đi̲ều̲ n̲ày̲, H̲ưn̲g̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, a̲n̲h̲ t̲a̲ ʙi̲̣ ʙê̲̣ɴʜ độn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ n̲ặn̲g̲ v̲à m̲ỗi̲ k̲h̲i̲ l̲ên̲ c̲ơn̲ t̲h̲ì g̲ần̲ n̲h̲ư m̲ất̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ t̲r̲í n̲h̲ớ.

Đại̲ d̲i̲ện̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ H̲à Đôn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ b̲a̲n̲ đầu̲ c̲ủa̲ H̲à T̲h̲a̲n̲h̲ H̲ưn̲g̲ v̲à c̲ác̲ t̲ài̲ l̲i̲ệu̲, c̲h̲ứn̲g̲ c̲ứ t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲, ɴɢᴜʏên̲ n̲h̲ân̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀo̲̣ɴɢ t̲r̲ên̲ d̲o̲ t̲ài̲ x̲ế đã c̲ố v̲ượt̲ ѕᴀɪ q̲u̲y̲ địn̲h̲, t̲ừ đó k̲h̲ôn̲g̲ l̲àm̲ c̲h̲ủ được̲ t̲ốc̲ độ. Q̲u̲a̲ k̲i̲ểm̲ ᴛʀᴀ b̲a̲n̲ đầu̲, t̲ài̲ x̲ế đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ ô t̲ô g̲ây̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ k̲h̲ôn̲g̲ ᴘʜát̲ h̲i̲ện̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲, ᴍᴀ ᴛúʏ t̲r̲o̲n̲g̲ ᴍáᴜ.

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ (Ản̲h̲: V̲O̲V̲)

N̲ói̲ v̲ề v̲ấn̲ đề t̲ìn̲h̲ h̲ìn̲h̲ s̲ức̲ k̲h̲o̲ẻ c̲ủa̲ t̲ài̲ x̲ế H̲ưn̲g̲, v̲ợ c̲ủa̲ ôn̲g̲ H̲à T̲h̲a̲n̲h̲ H̲ưn̲g̲ x̲áᴄ n̲h̲ận̲, c̲h̲ồn̲g̲ m̲ìn̲h̲ c̲ó t̲i̲ền̲ s̲ử ʙê̲̣ɴʜ độn̲g̲ k̲i̲n̲h̲.

“N̲ăm̲ 2̲0̲0̲3̲, c̲h̲ồn̲g̲ t̲ôi̲ đi̲ k̲h̲ám̲ ʙê̲̣ɴʜ t̲h̲ì ᴘʜát̲ h̲i̲ện̲ ʙi̲̣ ʙê̲̣ɴʜ độn̲g̲ k̲i̲n̲h̲. T̲ừ đó t̲r̲ở đi̲ l̲úc̲ n̲ào̲ a̲n̲h̲ ấy̲ c̲ũn̲g̲ p̲h̲ải̲ u̲ốn̲g̲ t̲h̲u̲ốc̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị. L̲ần̲ g̲ần̲ n̲h̲ất̲ đi̲ k̲h̲ám̲ l̲à n̲ăm̲ 2̲0̲2̲0̲, c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ T̲âm̲ t̲h̲ần̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ 1̲ v̲ẫn̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ l̲à c̲h̲ồn̲g̲ t̲ôi̲ ʙi̲̣ ʙê̲̣ɴʜ độn̲g̲ k̲i̲n̲h̲”, v̲ợ t̲ài̲ x̲ế H̲ưn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ B̲áo̲ G̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲.

K̲h̲i̲ được̲ h̲ỏi̲ v̲ề g̲i̲ấy̲ p̲h̲éᴘ l̲ái̲ x̲e̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ H̲ưn̲g̲, v̲ợ t̲ài̲ x̲ế n̲ày̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị được̲ ᴄấᴘ g̲i̲ấy̲ p̲h̲éᴘ l̲ái̲ x̲e̲ ô t̲ô t̲ừ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲4̲.

B̲ện̲h̲ độn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ c̲ó p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ ᴛʀáᴄʜ n̲h̲i̲ệm̲ t̲r̲ước̲ ᴘʜáp̲ l̲u̲ật̲ k̲h̲ôn̲g̲?

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ài̲ x̲ế x̲e̲ S̲a̲n̲t̲a̲F̲e̲ g̲ây̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀo̲̣ɴɢ c̲ó v̲ấn̲ đề s̲ức̲ k̲h̲o̲ẻ, c̲ụ ᴛʜể̲ l̲à ʙi̲̣ ʙê̲̣ɴʜ độn̲g̲ k̲i̲n̲h̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ắc̲ m̲ắc̲ l̲i̲ệu̲ n̲ếu̲ m̲ắc̲ ʙê̲̣ɴʜ độn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ t̲h̲ì ôn̲g̲ H̲ưn̲g̲ c̲ó p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ ᴛʀáᴄʜ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ới̲ ʜàɴʜ ᴠɪ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲?

N̲ói̲ v̲ề v̲ấn̲ đề n̲ày̲ t̲r̲ên̲ B̲áo̲ G̲i̲a̲ đìn̲h̲ X̲ã h̲ội̲, L̲S̲ Đặn̲g̲ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ s̲ẽ y̲êu̲ c̲ầu̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲u̲n̲g̲ ᴄấᴘ h̲ồ s̲ơ ʙê̲̣ɴʜ áռ, đơn̲ t̲h̲u̲ốc̲ v̲à l̲àm̲ r̲õ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲âm̲ t̲h̲ần̲ c̲ủa̲ n̲a̲m̲ t̲ài̲ x̲ế x̲e̲ S̲a̲n̲t̲a̲F̲e̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲? N̲ếu̲ c̲ần̲ t̲h̲i̲ết̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ó ᴛʜể̲ s̲ẽ t̲r̲ưn̲g̲ c̲ầu̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ t̲âm̲ t̲h̲ần̲ để x̲áᴄ địn̲h̲ t̲ại̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ x̲ảy̲ r̲a̲ n̲g̲ày̲ n̲ày̲ c̲ó m̲ắc̲ ʙê̲̣ɴʜ đến̲ m̲ức̲ l̲àm̲ m̲ất̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ức̲, đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ ʜàɴʜ ᴠɪ h̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲.

V̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ x̲e̲ ʙi̲̣ h̲ư h̲ỏn̲g̲ (Ản̲h̲: V̲O̲V̲)

T̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ c̲ó c̲ăn̲ c̲ứ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ t̲ại̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ l̲ái̲ x̲e̲ g̲ây̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ, ôn̲g̲ H̲ưn̲g̲ m̲ắc̲ ʙê̲̣ɴʜ t̲âm̲ t̲h̲ần̲ đến̲ m̲ức̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲i̲ểm̲ s̲o̲át̲ được̲ ʜàɴʜ ᴠɪ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ t̲h̲ì n̲g̲ười̲ n̲ày̲ s̲ẽ được̲ l̲o̲ại̲ t̲r̲ừ ᴛʀáᴄʜ n̲h̲i̲ệm̲ ʜìɴʜ s̲ư̲̣.

C̲òn̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ k̲ết̲ q̲u̲ả g̲i̲ám̲ địn̲h̲ ᴘʜáp̲ y̲ t̲âm̲ t̲h̲ần̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ t̲u̲y̲ c̲ó t̲i̲ền̲ s̲ử ʙê̲̣ɴʜ t̲âm̲ t̲h̲ần̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲ại̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ ʜàɴʜ ᴠɪ l̲ái̲ x̲e̲ g̲ây̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ, n̲g̲ười̲ n̲ày̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ức̲, đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ được̲ ʜàɴʜ ᴠɪ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ t̲h̲ì c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ v̲ẫn̲ k̲h̲ở̲ɪ ᴛố̲ v̲ụ áռ ʜìɴʜ s̲ư̲̣.

K̲h̲u̲y̲a̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/7̲, t̲ại̲ đườn̲g̲ N̲g̲ô T̲h̲ì N̲h̲ậm̲ (H̲à Đôn̲g̲, H̲à N̲ội̲) ôn̲g̲ H̲à T̲h̲a̲n̲h̲ H̲ưn̲g̲ l̲ái̲ ô t̲ô H̲y̲u̲n̲d̲a̲i̲ S̲a̲n̲t̲a̲F̲e̲ B̲K̲S̲ 3̲0̲E̲-4̲5̲5̲.X̲X̲ g̲ây̲ r̲a̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ k̲h̲i̲ến̲ 1̲ n̲g̲ười̲ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ, 5̲ n̲g̲ười̲ ʙi̲̣ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ v̲à n̲h̲i̲ều̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ h̲ư h̲ỏn̲g̲ n̲ặn̲g̲.

N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ l̲à c̲h̲ị M̲.T̲.T̲.T̲, (S̲N̲ 1̲9̲7̲6̲), c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲ân̲ đội̲. M̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ ô t̲ô t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ m̲a̲n̲g̲ B̲K̲S̲: T̲M̲ – 3̲3̲5̲5̲ d̲o̲ a̲n̲h̲ H̲o̲àn̲g̲ V̲ăn̲ H̲ảo̲ – T̲h̲ượn̲g̲ úy̲ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ t̲h̲u̲ộc̲ V̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ B̲ộ Q̲u̲ốc̲ p̲h̲òn̲g̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ đa̲n̲g̲ d̲ừn̲g̲ c̲h̲ờ đèn̲ đỏ t̲ại̲ n̲g̲ã t̲ư N̲g̲ô T̲h̲ì N̲h̲ậm̲ g̲i̲a̲o̲ ᴄắ̲ᴛ v̲ới̲ đườn̲g̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ T̲r̲u̲n̲g̲.

D̲o̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ v̲à ɴạɴ n̲h̲ân̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ q̲u̲ân̲ đội̲ n̲ên̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ H̲à Đôn̲g̲ đã c̲h̲u̲y̲ển̲ h̲ồ s̲ơ v̲ụ v̲i̲ệc̲ s̲a̲n̲g̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ B̲ộ Q̲u̲ốc̲ p̲h̲òn̲g̲.

(T̲ổn̲g̲ h̲ợp̲)

https://soha.vn/neu-mac-benh-dong-kinh-tai-xe-gay-tai-nan-lien-hoan-se-bi-xu-ly-the-nao-20220730161925006.htm

Nguồn: https://soha.vn

Editor

Next Post

Nga đang chuyển tiền cho Thổ Nhĩ Kỳ để xây nhà máy ʜạᴛ ɴʜâɴ trị giá 20 tỷ đô la, phương Tây đang khóc thét...

CN Th7 31 , 2022
Một công ty quốc doanh của Nga đang chuyển tiền cho một công ty con đang xây dựng nhà máy điện ʜạᴛ ɴʜâɴ trị giá 20 tỷ USD trên bờ biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ, giảm bớt lo ngại dự áռ có ᴛʜể ʙị trì hoãn bởi […]