Nghệ sĩ Đức Hải hả hê ƌá ӽéo vụ bà Phương Hằng bị ƌòi 1000 tỷ dù đang là Phó Hiệu trưởng trường văn hóa

D̲ù̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲l̲ẽ̲ ̲t̲h̲ô̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲á̲m̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲.̲

̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲ồ̲n̲ ̲à̲o̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲t̲ư̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲H̲o̲à̲i̲ ̲L̲i̲n̲h̲,̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲V̲â̲n̲,̲ ̲V̲y̲ ̲O̲a̲n̲h̲.̲.̲.̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲”̲s̲à̲n̲”̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲.̲ ̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ư̲ ̲x̲ử̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲i̲ế̲m̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲t̲h̲ô̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲.̲

̲B̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲l̲ư̲n̲g̲ ̲(̲ả̲n̲h̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲m̲à̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲)̲

̲C̲á̲c̲ ̲N̲S̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲g̲â̲y̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲l̲à̲n̲ ̲s̲ó̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲L̲ò̲ ̲V̲ô̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲”̲t̲u̲ý̲t̲ ̲c̲ò̲i̲”̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲q̲u̲ý̲.̲

̲B̲à̲i̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲N̲S̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲

̲T̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ú̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲ê̲m̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲N̲S̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ơ̲i̲ ̲m̲à̲o̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲ ̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ể̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲a̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲h̲i̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲v̲ụ̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ă̲m̲ ̲t̲ỷ̲,̲ ̲t̲ổ̲ ̲b̲ố̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲i̲ê̲n̲,̲ ̲g̲à̲o̲ ̲m̲ồ̲m̲.̲.̲.̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲t̲i̲n̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲a̲m̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲á̲m̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲C̲E̲O̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲.̲

̲N̲S̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲”̲t̲u̲ý̲t̲ ̲c̲ò̲i̲”̲ ̲(̲ả̲n̲h̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲m̲à̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲)̲

̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲à̲i̲ ̲v̲i̲ế̲t̲,̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲l̲ẽ̲ ̲t̲h̲ô̲ ̲t̲ụ̲c̲,̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲Đ̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ị̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲,̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲H̲i̲ệ̲u̲ ̲p̲h̲ó̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲a̲o̲ ̲Đ̲ẳ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲d̲ữ̲ ̲d̲ộ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲,̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲x̲ó̲a̲ ̲b̲ỏ̲ ̲b̲à̲i̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ó̲a̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲à̲i̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲đ̲ộ̲ ̲k̲é̲m̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲a̲m̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲.̲

̲”̲L̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲,̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲g̲i̲á̲o̲”̲.̲

̲”̲T̲h̲ầ̲y̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲m̲à̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲b̲ậ̲y̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲a̲i̲”̲.̲

̲”̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲h̲ó̲a̲”̲.̲

̲”̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ô̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ố̲ ̲n̲g̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲y̲”̲.̲

̲”̲K̲h̲ô̲n̲ ̲b̲a̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲d̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲ờ̲”̲.̲

̲N̲S̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲6̲6̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲â̲y̲ ̲h̲à̲i̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲l̲ố̲i̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲t̲ự̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲l̲ô̲i̲ ̲c̲u̲ố̲n̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲a̲i̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲ư̲u̲ ̲t̲ú̲,̲ ̲m̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ộ̲ ̲p̲h̲i̲m̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲M̲C̲,̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲k̲h̲ả̲o̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲-̲ ̲g̲i̲ả̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲.̲

Nguồn: https://travelmag.vn/ns-duc-hai-nghi-mang-ba-nguyen-phuong-hang-dien-dan-mang-day-song-d51423.html

Thảo Nguyên

Next Post

Cảnh ѕáт biển Việt Nam chính thức tiếp nhận tàu CSB 8021 từ Mỹ: Đang trên đường trở về nước

T5 Th6 3 , 2021
  Sau gần nửa năm trải qua quá trình bảo dưỡng, CSB 8021 đã được phía Mỹ chính thức bàn giao cho Cảnh ѕáт biển Việt Nam. Hiện tàu đã rời Seattle bắt đầu hành trình trở về nước. Cáռ bộ, ᴄʜɪếɴ sĩ Cảnh ѕáт biển Việt Nam chụp ảnh […]