N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲à P̲h̲a̲n̲ t̲ên̲ g̲i̲án̲ đi̲ệp̲ C̲I̲A̲ c̲h̲u̲i̲ s̲âu̲ l̲e̲o̲ c̲a̲o̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ịc̲h̲ s̲ử V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲

N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲à P̲h̲a̲n̲ (S̲áu̲ P̲h̲a̲n̲) t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ b̲ị t̲r̲u̲ất̲ p̲h̲ế, c̲h̲ức̲ v̲ụ c̲a̲o̲ n̲h̲ất̲ c̲ủa̲ P̲h̲a̲n̲ l̲à Ủy̲ v̲i̲ên̲ B̲ộ C̲h̲ín̲h̲ t̲r̲ị, B̲í t̲h̲ư B̲a̲n̲ C̲h̲ấp̲ h̲àn̲h̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲, T̲h̲ườn̲g̲ t̲r̲ực̲ B̲a̲n̲ B̲í t̲h̲ư, T̲r̲ưởn̲g̲ b̲a̲n̲ B̲a̲n̲ K̲i̲n̲h̲ t̲ế T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ Đản̲g̲ C̲ộn̲g̲ s̲ản̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲; P̲h̲ó C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ Q̲u̲ốc̲ h̲ội̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲i̲ến̲ t̲r̲a̲n̲h̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲, N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲à P̲h̲a̲n̲ l̲àm̲ c̲h̲o̲ n̲h̲à t̲.ù V̲N̲C̲H̲. S̲a̲u̲ g̲i̲ải̲ p̲h̲ón̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲à P̲h̲a̲n̲ đã được̲ M̲ỹ h̲ậu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ đón̲g̲ g̲i̲ả t̲r̲à t̲r̲ộn̲ v̲ào̲ t̲.ù b̲.i̲.n̲.h̲ c̲ác̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ V̲i̲ệt̲ C̲ộn̲g̲ b̲ị b̲ắt̲.

P̲h̲a̲n̲ được̲ T̲ổn̲g̲ b̲í t̲h̲ư t̲i̲n̲ t̲ưởn̲g̲ v̲à ủn̲g̲ h̲ộ v̲ận̲ độn̲g̲ c̲h̲o̲ P̲h̲a̲n̲ l̲ên̲ l̲àm̲ t̲h̲ủ t̲ướn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ d̲ự đo̲án̲ n̲ếu̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị l̲ộ 1̲0̲ n̲ăm̲ n̲ữa̲ n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ s̲ẽ l̲ên̲ T̲ổn̲g̲ b̲í t̲h̲ư. Đến̲ k̲h̲i̲ T̲ổn̲g̲ b̲í t̲h̲ư N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ L̲i̲n̲h̲ v̲i̲ết̲ h̲ồi̲ k̲í. V̲ốn̲ l̲à n̲g̲ười̲ c̲ẩn̲ t̲h̲ận̲ ôn̲g̲ L̲i̲n̲h̲ k̲h̲i̲ v̲i̲ết̲ h̲ồi̲ k̲í c̲ó t̲ìm̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲ứn̲g̲ để x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ s̲ố c̲án̲ b̲ộ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à t̲ù m̲à ôn̲g̲ b̲ị b̲ắt̲ đã b̲ị g̲.i̲.ế.t̲ s̲ạc̲h̲ c̲h̲ỉ c̲òn̲ P̲h̲a̲n̲.

T̲ổn̲g̲ b̲í t̲h̲ư N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ L̲i̲n̲h̲ b̲ấy̲ g̲i̲ờ m̲ới̲ đặt̲ n̲g̲h̲i̲ v̲ấn̲ c̲h̲o̲ P̲h̲a̲n̲. T̲h̲e̲o̲ t̲r̲í n̲h̲ớ c̲ủa̲ Ôn̲g̲ L̲i̲n̲h̲ t̲h̲ì t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ố l̲ín̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à t̲.ù c̲ó m̲ột̲ t̲ên̲ l̲ín̲h̲ đã đán̲h̲ ôn̲g̲, n̲h̲ưn̲g̲ ôn̲g̲ l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ớ m̲ặt̲. T̲ên̲ l̲ín̲h̲ n̲ày̲ k̲h̲i̲ến̲ ôn̲g̲ L̲i̲n̲h̲ m̲ườn̲g̲ t̲ượn̲g̲ v̲ề P̲h̲a̲n̲. Ôn̲g̲ L̲i̲n̲h̲ v̲ẫn̲ n̲h̲ớ t̲r̲ên̲ l̲ưn̲g̲ h̲ắn̲ c̲ó v̲ết̲ s̲ẹo̲. Ôn̲g̲ L̲i̲n̲h̲ đã l̲i̲ên̲ k̲ết̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ Đỗ M̲ười̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ c̲h̲o̲ P̲h̲a̲n̲ đi̲ t̲ắm̲ b̲i̲ển̲ để t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲.

Đún̲g̲ l̲à t̲r̲ên̲ n̲g̲ười̲ h̲ắn̲ c̲ó v̲ết̲ đó. P̲h̲a̲n̲ l̲úc̲ đó đã l̲ộ. V̲ào̲ n̲ăm̲ 1̲9̲9̲6̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ b̲u̲ổi̲ s̲án̲g̲ ôn̲g̲ P̲h̲a̲n̲ đã c̲ó 1̲ l̲o̲ạt̲ đơn̲ t̲ố c̲áo̲, b̲ị k̲h̲a̲i̲ t̲r̲ừ k̲h̲ỏi̲ Đản̲g̲, t̲ước̲ h̲ết̲ m̲ọi̲ c̲h̲ức̲ v̲ụ s̲a̲u̲ đó b̲ị q̲u̲ản̲ t̲h̲úc̲ đến̲ c̲u̲ối̲ đời̲.

T̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ c̲ủa̲ P̲h̲a̲n̲ l̲à t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ m̲ật̲ v̲ụ C̲I̲A̲ g̲ài̲ s̲âu̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ n̲h̲à n̲ước̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ đã k̲ịp̲ k̲h̲a̲i̲ t̲r̲ừ t̲ên̲ n̲ày̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ến̲ t̲h̲àn̲h̲ ”G̲o̲r̲b̲a̲c̲h̲e̲v̲ c̲ủa̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲”.

S̲a̲u̲ v̲ụ N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲à P̲h̲a̲n̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ M̲ỹ t̲ổ c̲h̲ức̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ b̲í m̲ật̲ c̲ác̲ V̲i̲ệt̲ K̲i̲ều̲ t̲ại̲ M̲ỹ x̲e̲m̲ a̲i̲ b̲áo̲ t̲i̲n̲.

Nguồn: https://vietnamanhhung.com/nguyen-ha-phan-ten-gian-diep-cia-chui-sau-leo-cao-nhat-trong-lich-su-viet-nam.html

Thảo Nguyên

Next Post

Vĩnh Phúc: Tạm thời đình chỉ 2 cáռ bộ Công an liên quan đến хử ʟý bar Sunny

CN Th5 9 , 2021
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm thời đình chỉ 02 cáռ bộ của Công an T.P Phúc Yên. Ảnh: Bộ Y tế. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm thời đình chỉ 2 cáռ bộ của Công an TP.Phúc Yên liên quan đến hoạt động đảm bảo an ninh […]