N̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲C̲T̲Y̲ ̲F̲E̲ ̲C̲r̲e̲d̲i̲t̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲n̲ợ̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲g̲ụ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ỗ̲

T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲n̲ợ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲h̲à̲n̲g̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲T̲N̲H̲H̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲V̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲(̲F̲E̲ ̲C̲R̲E̲D̲I̲T̲)̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲.̲

C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲C̲h̲á̲n̲h̲ ̲(̲T̲P̲ ̲H̲ồ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲M̲i̲n̲h̲)̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲ụ̲ ̲l̲ý̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲“̲C̲ố̲ ̲ý̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲”̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲L̲ê̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲3̲0̲/̲1̲1̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲q̲u̲a̲.̲

T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲, ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ 16̲h̲3̲0 ̲n̲g̲à̲y̲ ̲3̲0̲/̲1̲1̲/̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲ù̲n̲g̲ ̲D̲.̲,̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲n̲ợ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲F̲E̲ ̲C̲R̲E̲D̲I̲T̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲2̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲A̲.̲ ̲-̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲F̲E̲ ̲C̲R̲E̲D̲I̲T̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ồ̲i̲ n̲ợ̲ n̲h̲ư̲ l̲ị̲c̲h̲ ̲đ̲ã̲ h̲ẹ̲n̲ t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲.̲

A̲n̲h̲ ̲D̲.̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲.̲

K̲h̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲a̲n̲h̲ ̲D̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲t̲h̲u̲ ̲n̲ợ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲2̲0̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲é̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲.

T̲ạ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲h̲a̲i̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲a̲n̲h̲ ̲D̲.̲ ̲D̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲ả̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲D̲.̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲m̲á̲u̲.̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲v̲a̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲F̲E̲ ̲C̲R̲E̲D̲I̲T̲.̲ ̲N̲g̲à̲y̲ ̲5̲/̲1̲1̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲D̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲t̲h̲u̲ ̲n̲ợ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ù̲i̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲0̲/̲1̲1̲.̲

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲0̲/̲1̲1̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲D̲.̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲/̲1̲1̲ ̲d̲o̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲n̲ợ̲.̲ ̲N̲g̲à̲y̲ ̲3̲0̲/̲1̲1̲ ̲a̲n̲h̲ ̲D̲.̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲n̲ợ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲

Ô̲n̲g̲ ̲L̲ý̲ ̲T̲u̲ấ̲n̲ ̲A̲n̲h̲ ̲–̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲A̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲F̲E̲ ̲C̲R̲E̲D̲I̲T̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲C̲h̲á̲n̲h̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲F̲E̲ ̲C̲R̲E̲D̲I̲T̲.̲

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Mot-nhan-vien-cong-ty-tai-chinh-tieu-dung-bi-tan-cong-khi-thu-hoi-no-622132/

Thảo Nguyên

Next Post

Miễn nhiệm Chủ tịch nước ɴɢᴜʏễn Phú ᴛʀọɴɢ, Thủ tướng ɴɢᴜʏễn Xuân Phúc vào 1 - 2.4

T2 Th3 15 , 2021
Quốc hội sẽ lần lượt miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ vào các ngày 30.3, 1.4 và 2.4. Việc bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng sẽ tiến hành vào các ngày tiếp theo. Bầu chủ tịch Quốc hội […]