Nói Thẳng: Công an đứng nhìn tội phạm: Vô cảm, trốn tránh hay yếu kém nghiệp vụ?

Đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼O̼a̼i̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ự̼ ̼K̼h̼ê̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼S̼á̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼O̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼?̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼”̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼.̼”̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼m̼.̼

̼”̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼l̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼”̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼.̼

̼”̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼c̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼!̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼?̼

̼V̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼,̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼K̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼ạ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼ạ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼1̼5̼ ̼-̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼:̼ ̼”̼S̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

̼”̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼a̼x̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼á̼p̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼6̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼2̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼”̼ ̼-̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼

T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼c̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼n̼h̼i̼n̼-̼t̼o̼i̼-̼p̼h̼a̼m̼-̼v̼o̼-̼c̼a̼m̼-̼t̼r̼o̼n̼-̼t̼r̼a̼n̼h̼-̼h̼a̼y̼-̼y̼e̼u̼-̼k̼e̼m̼-̼n̼g̼h̼i̼e̼p̼-̼v̼u̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼5̼1̼8̼0̼9̼0̼4̼5̼4̼2̼2̼1̼.̼h̼t̼m̼

Thảo Nguyên

Next Post

Bộ đội và Công an truy đuổi 3 ô tô chở người Trung Quốc nhập cảnh ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ

T4 Th5 19 , 2021
Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt ᴘʜá thành công chuyên áռ ʙắᴛ gιữ nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ vào Việt Nam. Ngày 15/5, Phòng Phòng chống ᴍᴀ ᴛúʏ và tội ᴘʜạᴍ Bộ đội Biên […]