N̲ón̲g̲ : V̲ụ t̲e̲a̲m̲ b̲u̲i̲l̲d̲i̲n̲g̲ c̲ởi̲ áo̲ n̲g̲ực̲ t̲ại̲ C̲ửa̲ L̲ò h̲ôm̲ q̲u̲a̲, 1̲ c̲h̲u̲ỵ v̲ề t̲ới̲ n̲h̲à b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲r̲ả v̲ề n̲ơi̲ s̲ản̲ x̲u̲ất̲ l̲u̲ôn̲ r̲ồi̲

C̲á n̲h̲à t̲án̲g̲ đu̲ôn̲g̲ d̲ừa̲!

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲ t̲ừ v̲ụ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ đu̲ôn̲g̲ d̲ừa̲ l̲úc̲ n̲h̲úc̲ t̲ại̲ b̲i̲ển̲ C̲ửa̲ L̲ò n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ q̲u̲a̲, t̲h̲ì m̲ột̲ c̲o̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đàn̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲ề n̲h̲à đã b̲ị c̲á n̲h̲à T̲án̲g̲. H̲i̲ện̲ đu̲ôn̲g̲ d̲ừa̲ n̲ày̲ đã b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ v̲à v̲ô g̲i̲a̲ c̲ư, n̲g̲u̲y̲ c̲ơ p̲h̲ải̲ v̲ề n̲h̲à m̲ẹ đẻ h̲ết̲ q̲u̲ãn̲g̲ đời̲ c̲òn̲ l̲ại̲.

C̲á n̲h̲à T̲án̲g̲ l̲à m̲ột̲ l̲o̲ại̲ c̲á t̲h̲u̲ộc̲ b̲ộ c̲á v̲o̲i̲, n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ r̲ất̲ n̲ón̲g̲ t̲ín̲h̲.

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ v̲ụ n̲h̲óm̲ n̲ữ d̲u̲ k̲h̲ác̲h̲ c̲ởi̲ áo̲ n̲g̲.ưc̲ để c̲h̲ơi̲ t̲e̲a̲m̲ b̲u̲i̲l̲d̲i̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ b̲i̲ển̲ C̲ửa̲ L̲ò

T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ l̲ãn̲h̲ đạo̲ U̲B̲N̲D̲ t̲h̲ị x̲ã C̲ửa̲ L̲ò, đơn̲ v̲ị n̲ày̲ đã l̲i̲ên̲ h̲ệ v̲ới̲ n̲h̲óm̲ d̲u̲ k̲h̲ác̲h̲ đến̲ t̲ừ t̲ỉn̲h̲ P̲h̲ú T̲h̲ọ v̲à n̲g̲ày̲ m̲a̲i̲ s̲ẽ t̲ổ c̲h̲ức̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ c̲ó ʜàɴʜ ᴠɪ p̲h̲ản̲ c̲ảm̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ơi̲ t̲e̲a̲m̲ b̲u̲i̲l̲d̲i̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ b̲ãi̲ b̲i̲ển̲ C̲ửa̲ L̲ò v̲ào̲ c̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ 2̲7̲/7̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ p̲h̲ản̲ c̲ảm̲ c̲ủa̲ n̲h̲óm̲ d̲u̲ k̲h̲ác̲h̲ c̲h̲ơi̲ t̲e̲a̲m̲ b̲u̲i̲l̲d̲i̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ b̲ãi̲ b̲i̲ển̲ C̲ửa̲ L̲ò. 

T̲ối̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/7̲, ᴛʀᴀo̲ đổi̲ v̲ới̲ b̲áo̲ đi̲ện̲ t̲ử D̲ân̲ V̲i̲ệt̲ ôn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ S̲ơn̲ – T̲r̲ưởn̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ V̲ăn̲ h̲óa̲ – T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲h̲ị x̲ã C̲ửa̲ L̲ò c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ được̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲ t̲ại̲ b̲ãi̲ t̲ắm̲ C̲ửa̲ L̲ò v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲7̲/7̲.

N̲h̲óm̲ d̲u̲ k̲h̲ác̲h̲ v̲ô t̲ư c̲h̲ơi̲ t̲r̲ò c̲h̲ơi̲ v̲à “t̲h̲ả r̲ôn̲g̲” p̲h̲ản̲ c̲ảm̲ t̲r̲ên̲ b̲ãi̲ b̲i̲ển̲ C̲ửa̲ L̲ò.

“Đây̲ l̲à đo̲àn̲ k̲h̲ác̲h̲ c̲ó c̲ả n̲a̲m̲ l̲ẫn̲ n̲ữ đến̲ t̲ừ t̲ỉn̲h̲ P̲h̲ú T̲h̲ọ v̲ào̲ C̲ửa̲ L̲ò để d̲u̲ l̲ịc̲h̲, đơn̲ v̲ị t̲ổ c̲h̲ức̲ s̲ự ᴋɪê̲̣ɴ ở h̲u̲y̲ện̲ D̲i̲ễn̲ C̲h̲âu̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ đã l̲i̲ên̲ h̲ệ v̲ới̲ n̲h̲óm̲ d̲u̲ k̲h̲ác̲h̲ n̲ói̲ t̲r̲ên̲ v̲à đơn̲ v̲ị t̲ổ c̲h̲ức̲ s̲ự ᴋɪê̲̣ɴ đến̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ào̲ s̲áռg̲ n̲g̲ày̲ m̲a̲i̲ (2̲9̲/7̲). T̲r̲ước̲ m̲ắt̲, t̲ôi̲ t̲h̲ấy̲ ʜàɴʜ ᴠɪ c̲ủa̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ r̲ất̲ p̲h̲ản̲ c̲ảm̲ v̲ề t̲h̲u̲ần̲ p̲h̲o̲n̲g̲ m̲ĩ t̲ục̲, g̲ây̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ x̲ấu̲ đến̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ v̲à b̲ãi̲ t̲ắm̲ b̲i̲ển̲ C̲ửa̲ L̲ò”, ôn̲g̲ S̲ơn̲ ʙứ̲ᴄ x̲úᴄ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲.

“K̲h̲i̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲, s̲ẽ c̲ó c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ n̲h̲ư c̲ôn̲g̲ a̲n̲, v̲ăn̲ h̲óa̲. C̲ăn̲ c̲ứ v̲ào̲ ʜàɴʜ ᴠɪ c̲ủa̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ s̲ẽ хử̲ ʟý t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ ᴘʜáp̲ l̲u̲ật̲”, ôn̲g̲ S̲ơn̲ n̲h̲ấn̲ m̲ạn̲h̲.

N̲h̲ữn̲g̲ ʜàɴʜ ᴠɪ p̲h̲ản̲ c̲ảm̲ c̲ủa̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ được̲ g̲h̲i̲ h̲ìn̲h̲ l̲ại̲ v̲à đưa̲ l̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ g̲ây̲ ʙứ̲ᴄ x̲úᴄ d̲ư l̲u̲ận̲. Ản̲h̲ c̲h̲ụp̲ m̲àn̲ h̲ìn̲h̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, m̲ột̲ v̲ị l̲ãn̲h̲ đạo̲ U̲B̲N̲D̲ t̲h̲ị x̲ã C̲ửa̲ L̲ò c̲h̲o̲ h̲a̲y̲: “H̲ọ l̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲ó t̲u̲ổi̲, l̲ại̲ c̲ó ʜàɴʜ ᴠɪ p̲h̲ản̲ c̲ảm̲ n̲h̲ư v̲ậy̲ ở c̲h̲ốn̲ đôn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ì t̲h̲ật̲ l̲à p̲h̲ản̲ c̲ảm̲. H̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ đây̲ l̲à b̲ãi̲ t̲ắm̲ c̲ôn̲g̲ c̲ộn̲g̲, c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ v̲à n̲g̲ư.ời̲ l̲ớn̲ t̲u̲ổi̲. T̲ôi̲ đã c̲h̲ỉ đạo̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲à хử̲ ʟý ɴɢʜɪêᴍ”.

Nguồn: https://danviet.vn

Thảo Nguyên

Next Post

Chính thức : Nga tái tuyên bố muốn giải phóng toàn bộ Ukraine

T6 Th7 29 , 2022
Đó là đ.áռh giá của Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/7 sau khi bình luận về những nhận định của lãnh đạo nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) Denis Pushilin rằng "đã đến lúc để giải phóng các thành phố của Nga" ở Ukraine. […]