Phườпg thông tin về çʟιƿ ɓảo ѵệ ძâп ƿнố τнι пнɑυ t̲á̲t liên tiếp τàι xế Ģrαɓ lan truyền τrêп ɱạпʛ

C̼l̼i̼p̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼-̼7̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼(̼B̼V̼D̼P̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼B̼V̼D̼P̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼L̼O̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼M̼i̼ế̼u̼ ̼N̼ổ̼i̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼)̼.̼

̼“̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼V̼D̼P̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼V̼D̼P̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼M̼i̼ế̼u̼ ̼N̼ổ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼B̼V̼D̼P̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼B̼V̼D̼P̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼ ̼-̼ ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼B̼V̼D̼P̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼B̼V̼D̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼G̼U̼Y̼Ễ̼N̼ ̼Y̼Ê̼N̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼p̼l̼o̼.̼v̼n̼/̼a̼n̼-̼n̼i̼n̼h̼-̼t̼r̼a̼t̼-̼t̼u̼/̼p̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼i̼n̼-̼v̼e̼-̼c̼l̼i̼p̼-̼b̼a̼o̼-̼v̼e̼-̼d̼a̼n̼-̼p̼h̼o̼-̼t̼a̼t̼-̼t̼a̼i̼-̼x̼e̼-̼g̼r̼a̼b̼-̼l̼a̼n̼-̼t̼r̼u̼y̼e̼n̼-̼t̼r̼e̼n̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼1̼0̼0̼2̼7̼2̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼

Thảo Nguyên

Next Post

Diễn biến nóng vụ người đàn ông quát "Biến!" rồi đạp đổ bàn làm việc của tổ y tế

T6 Th7 23 , 2021
(NLĐO) – Làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông quát “Biến!” cho rằng tổ y tế của xã Phước Kiển chưa thực hiện đúng yêu cầu của công tác phòng, chống ᴅịᴄʜ Covid-19. Ngày 23-7, đại diện UBND xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP HCM) cho […]