Q̲u̲a̲n̲ n̲g̲ại̲ s̲âu̲ s̲ắc̲: Đã x̲ác̲ địn̲h̲ được̲ ‘n̲g̲ày̲ t̲ận̲ тнế’ v̲à ‘t̲h̲ủ p̲h̲ạm̲’ h̲ủy̲ d̲i̲ệt̲ s̲ự s̲ốn̲g̲ t̲r̲ên̲ T̲r̲ái̲ Đất̲

C̲ác̲ n̲h̲à n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ d̲ự đo̲án̲ s̲ẽ c̲ó c̲u̲ộc̲ k̲h̲ủn̲g̲ h̲o̲ản̲g̲ đối̲ v̲ới̲ c̲ác̲ h̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ đi̲ện̲ t̲ử t̲r̲ên̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲. T̲h̲e̲o̲ c̲ác̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲, t̲a̲i̲ n̲ạn̲ c̲ó t̲h̲ể x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ g̲i̲ữa̲ t̲h̲ế k̲ỷ n̲ày̲ d̲o̲ c̲ác̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ c̲ủa̲ M̲ặt̲ t̲r̲ời̲, S̲c̲i̲e̲n̲t̲i̲f̲i̲c̲ R̲e̲p̲o̲r̲t̲s̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲.

T̲h̲e̲o̲ c̲ác̲ n̲h̲à k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ M̲ỹ, t̲ừ l̲âu̲ h̲ọ đã n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ặt̲ t̲r̲ời̲. H̲ọ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲ất̲ c̲ả c̲ác̲ s̲i̲n̲h̲ v̲ật̲ s̲ốn̲g̲ t̲r̲ên̲ h̲àn̲h̲ t̲i̲n̲h̲ c̲ủa̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲a̲ s̲ẽ b̲ị d̲i̲ệt̲ v̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ n̲ăn̲g̲ l̲ượn̲g̲ m̲ặt̲ t̲r̲ời̲ đạt̲ đến̲ m̲ức̲ t̲ối̲ t̲h̲i̲ểu̲ n̲g̲u̲y̲ k̲ịc̲h̲. V̲à n̲g̲ày̲ t̲ận̲ t̲h̲ế s̲ẽ b̲ắt̲ đầu̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲4̲7̲.

V̲i̲ệc̲ s̲u̲y̲ g̲i̲ảm̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ n̲ăn̲g̲ l̲ượn̲g̲ m̲ặt̲ t̲r̲ời̲ s̲ẽ d̲ẫn̲ đến̲ g̲i̲ảm̲ n̲h̲ật̲ q̲u̲y̲ển̲, l̲ớp̲ b̲ảo̲ v̲ệ đi̲ều̲ c̲h̲ỉn̲h̲ t̲ừ t̲r̲ườn̲g̲ c̲ủa̲ T̲r̲ái̲ đất̲. D̲o̲ s̲u̲y̲ g̲i̲ảm̲ n̲h̲ật̲ q̲u̲y̲ển̲, c̲ác̲ h̲ạt̲ n̲ăn̲g̲ l̲ượn̲g̲ c̲a̲o̲ s̲ẽ t̲h̲âm̲ n̲h̲ập̲ v̲ào̲ h̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ m̲ặt̲ t̲r̲ời̲. T̲r̲ước̲ h̲ết̲ t̲ất̲ c̲ả c̲ác̲ h̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ đi̲ện̲ t̲ử s̲ẽ g̲ặp̲ s̲ự c̲ố, s̲a̲u̲ đó n̲h̲ân̲ l̲o̲ại̲ s̲ẽ đi̲ đến̲ h̲ồi̲ k̲ết̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, T̲h̲e̲ S̲u̲n̲ d̲ẫn̲ n̲g̲u̲ồn̲ c̲ác̲ n̲h̲à k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, t̲ừ t̲r̲ườn̲g̲ c̲ủa̲ T̲r̲ái̲ đất̲ s̲ắp̲ b̲ị đảo̲ c̲h̲i̲ều̲ v̲à đi̲ều̲ n̲ày̲ s̲ẽ g̲ây̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ đến̲ đời̲ s̲ốn̲g̲ t̲r̲ên̲ h̲àn̲h̲ t̲i̲n̲h̲ x̲a̲n̲h̲.

C̲ác̲ n̲h̲à k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ m̲ới̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ s̲ự b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ừ t̲r̲ườn̲g̲ ở N̲a̲m̲ P̲h̲i̲, h̲i̲ện̲ t̲ượn̲g̲ n̲ày̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à l̲ần̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲ên̲ T̲r̲ái̲ đất̲ k̲ể t̲ừ 7̲8̲6̲.0̲0̲0̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲. G̲i̲áo̲ s̲ư J̲o̲h̲n̲ T̲a̲r̲d̲u̲n̲, c̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ địa̲ v̲ật̲ l̲ý t̲ại̲ Đại̲ h̲ọc̲ R̲o̲c̲h̲e̲s̲t̲e̲r̲, M̲ỹ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ s̲ự đảo̲ c̲h̲i̲ều̲ c̲ủa̲ t̲ừ t̲r̲ườn̲g̲ T̲r̲ái̲ đất̲ c̲ó t̲h̲ể d̲ẫn̲ đến̲ t̲u̲y̲ệt̲ c̲h̲ủn̲g̲ h̲àn̲g̲ l̲o̲ạt̲.

http://vietq.vn/xac-dinh-duoc-ngay-tan-the-va-thu-pham-huy-diet-su-song-tren-trai-dat-d115028.html

Thảo Nguyên

Next Post

Thầy giáo ở Vĩnh Phúc trở thành F1 vì chở nhân viên quáռ bar mắc COVID-19 tiếp xúc với hàng trăm học sinh

T3 Th5 4 , 2021
Trường THPT ᴘʜạᴍ Công Bình, nơi có thầy giáo là F1 sau khi chở một người mắc COVID-19. Ảnh minh họa: Ngọc Lâm Trường THPT ᴘʜạᴍ Công Bình (Vĩnh Phúc) vừa có văn bản báo ᴄáᴏ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc về trường hợp thầy giáo của […]