Quên Tắt Livestream, Màn ‘Mây Mưa’ Của Sếp Và Nhân Viên Nữ Bị Phát Tán Khắp Công Ty

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼l̼ớ̼n̼ q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼’̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼’̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼á̼̼̼i̼̼̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ệ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼ụ̼̼̼c̼̼̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ắ̼t̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼”̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼W̼e̼i̼b̼o̼ ̼-̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼ứ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼

V̼ị̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ệ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼ụ̼̼̼c̼̼̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼’̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼’̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼h̼a̼n̼g̼h̼a̼i̼i̼s̼t̼

T̼h̼e̼o̼ ̼S̼h̼a̼n̼g̼h̼a̼i̼i̼s̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ệ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼ụ̼̼̼c̼̼̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼, c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼”̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼”̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼.̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼̼̼ẽ̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼


C̼l̼i̼p̼ ̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼á̼̼̼i̼̼̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼h̼a̼n̼g̼h̼a̼i̼i̼s̼t̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ỡ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼W̼e̼i̼b̼o̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼┼̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

Nguồn: https://dan-viet.com/quen-tat-livestream-man-may-mua-cua-sep-va-nhan-vien-nu-bi-phat-tan-khap-cong-ty/?fbclid=IwAR0UQx5HW-kQjzhkhA-E9Efbn_B3ZPXRw1i9W1IpkWFQQsQiEm-ZqHYLSjU

Thao Nguyen

Next Post

B.ắ.ᴛ tại trận : Một bí thư vào nhà nghỉ cùng nữ hiệu phó

T2 Th1 4 , 2021
Ông Lê Văn Khâm, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tân (Thanh Hóa), ʙị ʙắᴛ qᴜả taɴg vào nhà nghỉ cùng nữ hiệu phó một trường học trên địa bàn. Cả hai ông bà đều đã có gia đình. Ngày 30/11, lãnh đạo Huyện ủy Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho […]